Thực hiện kế hoạch học môn GDQP-AN của sinh viên Cao đẳng liên thông khóa học 2015-2017 VTEC

Thực hiện kế hoạch học môn GDQP-AN của sinh viên Cao đẳng liên thông khóa học 2015-2017

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /CĐKTKT-CTHSSV

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 10 năm 2016

V/v thực hiện kế hoạch học môn GDQP-AN của sinh viên Cao đẳng liên thông

khóa học 2015-2017

 

          Kính gửi: Trưởng phòng khoa, GVCN các lớp CĐ liên thông và CĐ chuyên nghiệp.

Thực hiện Thông tư số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQP-AN; liên kết GDQP-AN của các trường Cao đẳng, cơ sở Giáo dục Đại học. Nhà trường hợp đồng với Trung tâm GDQP Hà Nội 2 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp CĐ liên thông và CĐ chính quy chưa tham gia lớp học GDQPAN năm 2016. Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP.

- Thời gian học tập: Từ tháng 10/2016 đến hết tháng 12/2016 (học các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần);

- Địa điểm:    Tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

            - Phòng CTHS-SV phối hợp với phòng Đào tạo, phòng QTĐS, phòng TCHC, các khoa, GVCN, Trung tâm GDQP Hà Nội 2 tập trung SV phổ biến kế hoạch học tập và tổ chức quản lý giảng dạy môn học GDQP-AN theo đúng quy định;

            - Giao Tổ GDTC, QP - Phòng CTHS-SV xây dựng kế hoạch học tập, thu nộp các khoản kinh phí (có phụ lục đính kèm), thường xuyên phối hợp với giảng viên của Trung tâm GDQP Hà Nội 2 tổ chức quản lý, kiểm tra đôn đốc nắm bắt tình hình của SV trong suốt thời gian học tập và kịp thời báo cáo BGH nhà trường;

            - Sinh viên Cao đẳng chính quy chưa hoàn thành môn học GDQP-AN được đăng ký tham gia học tập trung với Cao đẳng liên thông lần này;

            Yêu cầu: Trưởng, Phó phòng, khoa, GVCN đôn đốc và triển khai thực hiện../.

 

 

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC

(Dùng cho học sinh trung cấp nghề học GDQP-AN

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc)

          Học sinh học tập Giáo dục quốc phòng GDQP - AN mang theo cơ sở vật chất, kinh phí như sau:

          1. Giầy hoặc dép có quay hậu;

          2. Vở bút học;

          3. Tiền mượn quân trang: 150.000 đồng/1 học sinh;

          Kết thúc khóa học Nhà trường sẽ trả lại sau khi trừ các khoản:

          - Tiền bảo quản quân trang cuối đợt học, dùng để giặt, bảo quản quần áo: 30.000 đồng/ 1 học sinh;

          - Tiền khấu hao quân trang: 50.000 đồng/1 học sinh;

          Các khoản kinh phí sinh viên nộp cho giáo viên trực tiếp quản lý, giảng day ở lớp đó.\..

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405320

      Trang web hiện có: 58 khách

Liên kết web