Tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá VTEC

Tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 180/CĐKTKT-CTHSSV

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 11 năm 2016

V/v tổ chức tuyên truyền phòng chống

tác hại thuốc lá

                      Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Văn bản số 1646/SGDĐT-CTHSSV ngày 09/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá. Nhà trường phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nói chuyện trực tiếp với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG: 300 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV (có danh sách kèm theo).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 23/11/2016.

- Địa điểm: Hội trường lớn, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Công tác HSSV chủ trì phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh Vĩnh Phúc, các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, GVCN, Đoàn trường, Hội sinh viên Việt Nam trường tổ chức tập trung và ổn định trật tự đảm bảo an toàn.

- Các khoa cử HSSV đi dự (không ảnh hưởng đến kế hoạch lên lớp), giáo viên phụ trách đôn đốc, quản lý HSSV.

Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, GVCN, Trưởng phòng Công tác HSSV, Bí Thư đoàn trường và Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, HSSV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HSSV DỰ BUỔI TUYÊN TRUYỀN

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

(Kèm theo Công văn số 180/CĐKTKT-CTHSSV ngày 21/11/2016)

STT Khoa Số lượng Ghi chú
1 Khoa Khoa học cơ bản 100
2 Khoa Kinh tế 50
3 Khoa KTNN 70
4 Khoa Điện - Điện tử 50
5 Khoa Cơ khí 20
6 Khoa CNTT 10
Tổng cộng 300

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405323

      Trang web hiện có: 43 khách

Liên kết web