Đánh giá, phân loại viên chức năm 2016 VTEC

Đánh giá, phân loại viên chức năm 2016

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (mau.doc)mau.doc 127 kB2016-12-05 08:15
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 175/CĐKTKT-TCHC Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 11 năm 2016
V/v thực hiện đánh giá, phân loại viên chức năm 2016  

Kính gửi: Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2016 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Văn bản số 1250/SNV-CCVC ngày 02/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng năm các đơn vị sự nghiệp Nhà nước đánh giá viên chức để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức làm căn cứ để bố trí, s dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với viên chức.

Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai đánh giá, phân loại, bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức; giáo viên, nhân viên (hợp đồng) năm 2016 (Biểu mẫu đăng trên website của nhà trường).

Tiêu chí đánh giá:

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016 và kết quả bình xét A,B,C hàng tháng từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2016.

- Kết quả nhận xét đánh giá theo 04 tiêu chí như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt 12 tháng bình xét thi đua xếp loại A.

           + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 01 tháng xếp loại B trở lên.

            + Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 01 tháng xếp loại C trở lên.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Từ 01 tháng không xếp loạitrở lên(trừ những trường hợp không xếp loại do ốm đau, nghỉ thai sản).

            Đề nghị các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc căn cứ vào nội dung trên, triển khai, gửi biên bản họp, kết quả đánh giá, bản đánh giá phân loại giáo viên, CBCNV năm 2016 về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 20/12/2016.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;

- Như trên;

- Lưu: TC-HC.

(Đã ký)

  Tạ Quang Thảo

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1422734

      Trang web hiện có: 10 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1