VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIÁO DỤC THANH NIÊN HIỆN NAY VTEC

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIÁO DỤC THANH NIÊN HIỆN NAY

Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dành cho thế hệ trẻ những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Học giả người Ấn Độ Mô-ham-mat I-xman Mat-Sua đã từng nói: “Chủ Tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ duy nhất luôn quan tâm đến thế hệ trẻ và đánh giá cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên. Năm 1925 trong bài “Gửi thanh niên An Nam Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại, người sẽ chết nếu đám thanh niên niên của người già cỗi và không sớm hồi sinh”. Người cũng khẳng định, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”.

Người cho rằng, để hoàn thành sứ mệnh: “người chủ tương lai của nước nhà” thanh niên phải là đầu tàu, xung phong gương mẫu”, “phải tiên phong” đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, thanh niên phải tự thân vân động, phải “biết lo toan, gánh vác, không ỷ lại” thường xuyên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh và cống hiến vì mục tiêu chung của đất nước

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên cũng như chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ quan trọng. Đảng ta đã đưa ra nhiều chính sách nhằm phát huy cao độ vai trò của thế hệ trẻ đối vớ sự nghiệp xây dựng đất nước. Đặc biệt trước yêu cầu quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi phải tăng cường sự lãng đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằn bồi dưỡng và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tình hình mới.

Để các chính sách của Đảng và nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, giáo dục thế hệ trẻ vừa “Hồng”, vừa “Chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tập chung vào giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, không ngừng đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên trong đó chú trọng đến việc đổi mới nội dung, hình thức, giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên. Các hình thức giáo dục cần phải sinh động, gần gũi với thanh niên, trong đó cần quan tâm nhiều hơn đến đối tượng thanh niên tự do, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên chậm tiến, mắc các tệ nạn xã hội, thanh niên vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho thanh niên phải gắn với việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tình nguyện cộng đồng nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ.

Hai là; việc chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ phải được thực hiện thường xuyên thông qua tổ chức học tập chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt nam học tập và làm theo lời Bác”, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ba là; việc đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng phải trên cơ sở đảm bảo đồng bộ và thống nhất giữa các hoạt động giáo dục của các chủ thể, các lực lượng giáo dục, trong đó hoạt động giáo dục trong nhà trường và của Đoàn thanh niên phải phù hợp với tâm lý, đời sống giới trẻ, phải coi trọng phát huy dân chủ, phát huy năng lực, trí tuệ, tính sáng tạo của thanh niên.

Bốn là; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong đoàn viên thanh niên, xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; triển khai có hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ trong các đối tượng thanh niên nhằm phát huy trí tuệ, lòng say mê và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào phục vụ sản xuất và đời sống.

                                                             

 Người viết tin Lường Thị Pó- Đặng Phương Diệp

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1388706

      Trang web hiện có: 39 khách

Liên kết web