Kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017 VTEC

Kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/KH-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017

 

1. Mục đích tự kiểm định

Căn cứ Văn bản số 468/TCDN-K ĐCL ngày 15/4/2016 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2016.

Căn cứ hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành để chỉ ra các mặt mạnh, mặt yếu để từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng mục tiêu dạy nghề đã đề ra.

2. Phạm vi tự kiểm định

Các hoạt động của trường cao đẳng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Tổng cục dạy nghề ban hành do Hội đồng tự kiểm định của nhà trường thực hiện hàng năm.

3. Hội đồng kiểm định chất lượng

3.1. Thành phần

Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017 được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-CĐKTKT ngày 13/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Hội đồng gồm có 19 thành viên.

3.2. Ban thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách

3.2.1 Ban thư ký

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Bùi Văn Dương Trưởng phòng TTr-KT&ĐBCL Trưởng Ban thư ký
2 Nguyễn Thị Tâm P. trưởng phòng TTr-KT&ĐBCL UV
3 Trần Văn Thiện Cán bộ Phòng TTr-KT&ĐBCL UV
4 Nguyễn Văn Nam (1981) GV khoa Điện - Điện tử UV
5 Phạm Thị Thúy Hằng Cán bộ Phòng TTr-KT&ĐBCL UV

3.2.2 Các nhóm công tác chuyên trách

Nhóm Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1 Tạ Phúc Lợi Trưởng phòng Đào tạo Trưởng nhóm
Ngô Thị Hạnh Cán bộ phòng Đào tạo UV
Nguyễn Hải Hà P.Giám đốc TTTS&QHVDN UV
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phước Trưởng phòng TC-HC Trưởng nhóm
Lê Thị Ngát P. Trưởng phòng TC-HC UV
Hoàng Thị Thu Cán bộ phòng TC-HC UV
Nguyễn Thị Hạnh Cán bộ phòng TC-HC UV
Nguyễn Ánh Điện P. Trưởng phòng CTHSSV UV
Nhóm 3 Lê Hải Tài Trưởng khoa Điện - Điện tử Trưởng nhóm
Đỗ Thị Làn GV khoa Cơ khí UV
Tạ Đình Chiến P. Trưởng khoa Kinh tế UV
Hoàng Minh Thái GV khoa CNTT UV
Lưu Đăng Khoa P.Trưởng phòng KHCN&ĐN UV
Nguyễn Văn Chung P.Trưởng khoa CNTT UV
Đặng Thị Hải Vân GV khoa KTNN UV
Tạ Việt Cường Cán bộ phòng Đào tạo UV
Nhóm 4 Nguyễn Văn Đồng Trưởng khoa KH-CB Trưởng nhóm
Nguyễn T. Lan Phượng GV khoa KTNN UV
Nguyễn Quốc Thường GV khoa Cơ khí UV
Phan Thị Thu Thủy GV Khoa Điện - Điện tử UV
Phạm Thu Hường GV khoa Kinh tế UV
Đàm Thị Thơm GV khoa KTNN UV
Nguyễn Quang Nhật P. Trưởng khoa KHCB UV
Hoàng Anh Cường CB phòng CTHSSV UV
Nhóm 5 Ngô T. Cẩm Linh Trưởng khoa Kinh tế Trưởng nhóm
Phạm Thành Trung P.Trưởng phòng Đào tạo UV
Dương Thị Thanh Loan Trưởng khoa CNTT UV
Đỗ Cao Cường P. Trưởng khoa Cơ khí UV
Phạm Thanh Vũ P. Trưởng khoa KTNN UV
Trần Quyền Quý GV khoa Điện - Điện tử UV
Lường Thị Pó P. Trưởng khoa LLCT UV
Tạ Thị Thương GV khoa KHCB UV
Nhóm 6 Đoàn Quang Thắng Trưởng phòng KHCN&ĐN Trưởng nhóm
Nguyễn Thị Thủy CB phòng KHCN&ĐN UV
Tạ Thị Hà CB phòng KHCN&ĐN UV
Nhóm 7 Nguyễn Duy Sỹ Trưởng phòng QTĐS Trưởng nhóm
Tạ Quang Đông Cán bộ phòng QTĐS UV
Tạ Quang Duy P.Trưởng khoa Điện - Điện tử UV
Nguyễn T. Thu Hằng GV khoa Kinh tế UV
Ngô Quang Hưng GV khoa CNTT UV
Dương Văn Toàn GV khoa Cơ khí UV
Phạm Thị Lan GV khoa KTNN UV
Nhóm 8 Lê Thị Hướng P. Trưởng phòng KH-TC Trưởng nhóm
Cao Đức Quang P. Trưởng phòng KH-TC UV
Nguyễn Thị Phương Thúy Cán bộ phòng KH-TC UV
Trần Thị Tuyết Ninh Cán bộ phòng KH-TC UV
Nhóm 9 Đào Minh Xuân Trưởng Ban KTX Trưởng nhóm
Vũ Đức Hạnh Giám đốc TTTS&QHVDN UV
Tô Quang Hiệp Cán bộ phòng Đào tạo UV

3.3. Phân công thực hiện

STT

Tiêu chuẩn

Nhóm chịu

trách nhiệm

Thời gian thu thập

thông tin và minh chứng

Ghi chú
1 Tiêu chí 1: Mục tiêu và nhiệm vụ (3 tiêu chuẩn) Nhóm 1 Từ 26/4 đến 26/5/2017
2

Tiêu chí 2: Tổ chức và quản lý

(5 tiêu chuẩn)

Nhóm 2 Từ 26/4 đến 26/5/2017
3 Tiêu chí 3:Hoạt động dạy và học (8 tiêu chuẩn) Nhóm 3 Từ 26/4 đến 26/5/2017
4 Tiêu chí 4:Giáo viên và cán bộ quản lý (8 tiêu chuẩn) Nhóm 4 Từ 26/4 đến 26/5/2017
5 Tiêu chí 5:Chương trình, giáo trình (8 tiêu chuẩn) Nhóm 5 Từ 26/4 đến 26/5/2017
6 Tiêu chí 6:Thư viện (3 tiêu chuẩn) Nhóm 6 Từ 26/4 đến 26/5/2017
7 Tiêu chí 7:Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học (7 tiêu chuẩn) Nhóm 7 Từ 26/4 đến 26/5/2017
8

Tiêu chí 8:Quản lý tài chính

(5 tiêu chuẩn)

Nhóm 8 Từ 26/4 đến 26/5/2017
9 Tiêu chí 9:Các dịch vụ cho người học nghề (3 tiêu chuẩn) Nhóm 9 Từ 26/4 đến 26/5/2017
10

- Phần I. Giới thiệu chung

1. Thông tin chung

2. Thông khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Phần II. Kết quả tự KĐCLCTĐT

1. Tổng quan chung

2. Tổng hợp KQ tự kiểm định

Phòng TTr-KT&ĐBCL

Từ 26/4 đến 26/5/2017

4. Công cụ đánh giá

Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

Sử dụng Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường nghề do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành và các tài liệu hướng dẫn (Quyết định số 02/2008/BLĐTBXH ngày 17/01/2008) và các tài liệu hướng dẫn khác.

5. Nội dung công việc - thời gian thực hiện                  

Thời gian

Công việc

Đơn vị thực hiện
15/2 - 17/3/2017 Xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017 của trường. Ban thư ký
25/3-05/4/2017 Họp Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề Hội đồng kiểm định
10/4 - 20/4/2017 Chuẩn bị tự đánh giá sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của đơn vị Trưởng các đơn vị
26/4 - 26/5/2017 Thực hiện thu thập minh chứng và tự đánh giá sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017 Các nhóm
02/6-15/6/2017 Báo cáo sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đơn vị Trưởng các nhóm
20/6 - 30/6/2017 Các nhóm tổng hợp thành 1 file mềm và bản cứng và các thông tin minh chứng gửi về phòng TTr-KT&ĐBCL Các nhóm
01/7-15/7/2017 Họp Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường thẩm định, phê duyệt báo cáo sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề 2017 Hội đồng kiểm định
01/8-20/8/2017 Tổng hợp, chỉnh sửa Báo cáo kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017 Ban Thư ký
15/9-30/9/2017 Gửi báo cáo về Tổng cục Dạy nghề Ban Thư ký

(Lưu ý: Báo cáo soạn thảo theo phông chữ Times New roman, Unicode, cỡ chữ 13, giãn dòng Exactly 19pt, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm)

Yêu cầu:

- Hội đồng tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017 chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng kế hoạch.

- Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc phổ biến Kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và phối hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo kế hoạch, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Thành viên Hội đồng;

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL.

Tạ Quang Thảo

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1397601

      Trang web hiện có: 89 khách

Liên kết web