HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VTEC

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (danhgia.doc)decuong_vietbaocao 259 kB2017-04-24 09:09

 

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

(Kèm theo Công văn số754/TCDN-KĐCL ngày 12 tháng 5 năm 2014)

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số Phương pháp đánh giá chỉ số Quy định hiện hành
Tiêu chí 1. Mục tiêu và nhiệm vụ    
Tiêu chuẩn 1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được xác định rõ ràng, cụ thể; được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai. a) Có quyết định thành lập trường và có văn bản xác định mục tiêu của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quyết định thành lập trường;

- Mục tiêu của trường được nêu trong ít nhất một văn bản (Điều lệ, Đề án thành lập trường ... ).

 
b) Điều lệ của trường được xây dựng theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trường có Điều lệ đã được phê duyệt;

- Điều lệ có đầy đủ nội dung theo theo quy định tại Quyết định 51/2008/QĐ-LĐTBXH;

- Quy trình xây dựng và phê duyệt hợp lệ, cụ thể:

+ Đối với trường công lập, Điều lệ do Hội đồng trường quyết nghị và trình cơ quan chủ quản phê duyệt;

+ Đối với trường tư thục, Điều lệ do Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường quyết nghị và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phê duyệt.

Quyết định số 51/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 5/5/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

c) Mục tiêu, nhiệm vụ được công bố công khai (trên các phương tiện thông tin, trong các tài liệu giới thiệu về trường).

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Mục tiêu, nhiệm vụ được công bố trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình, website);

- Mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong ít nhất một tài liệu giới thiệu (ấn phẩm, đĩa CD/DVD của trường).

 
Tiêu chuẩn 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường định hướng chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học của người học, xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành. a) Có quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển trường gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển trường đã được phê duyệt tại các thời điểm tương ứng phải có các thông tin về cơ cấu ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch đầu tư ...;

- Có dự báo/nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020 và phải chi tiết đến số lượng, chất lượng, ngành nghề;

- Quy mô, cơ cấu dạy nghề phải phù hợp với yêu cầu về nhân lực của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020:

+ Các nghề đào tạo phải có trong nhu cầu về nhân lực của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020;

+ Số lượng đào tạo của từng nghề không vượt quá dự báo/nhu cầu nhân lực của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020.

 
b) Các nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và nhu cầu của người học, xã hội.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, có thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của thị trường lao động (doanh nghiệp, kinh tế, xã hội...) số lượng, ngành nghề ... tính khi khóa học sinh tốt nghiệp;

- Có thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với các nghề trường đào tạo;

- Có kế hoạch và số lượng tuyển sinh của từng nghề đào tạo trong 3 năm trước năm kiểm định. Nội dung kế hoạch tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở dự báo nhu cầu nhân lực của địa phương, ngành và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

(thực hiện việc đánh giá với tất cả các nghề trường đã tổ chức đào tạo. Trường hợp có nghề chưa có trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, cần có báo cáo riêng với Tổng cục Dạy nghề để có biện pháp xử lý thích hợp).

 
c) Mục tiêu, nhiệm vụ của trường phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 1.2 Đạt;

- Văn bản quy định mục tiêu nhiệm vụ của trường và nội dung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành đến năm 2015 và 2020 thể hiện mục tiêu nhiệm vụ của trường được xây dựng căn cứ trên điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng lao động của địa phương;

 
Tiêu chuẩn 1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được định kỳ rà soát, điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng dạy nghề, phù hợp với các giai đoạn phát triển của trường, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành. a) Có văn bản quy định về việc điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, quy định về việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ;

- Nội dung văn bản có quy định việc định kỳ rà soát chất lượng dạy nghề, nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động, là căn cứ để điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ của trường.

 
b) Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề và đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có đánh giá của trường về chất lượng dạy nghề trước khi điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ;

- Có nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trước khi điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường;

- Có nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường hàng năm trong 3 năm trước năm kiểm định (khi trong đánh giá của trường đã chỉ rõ cần thiết điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ);

- Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường là để nâng cao chất lượng dạy nghề;

- Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

 
  c) Có các báo cáo kết quả định kỳ rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 1.3 Đạt;

- Việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ được thực hiện theo trình tự và nội dung đúng theo văn bản quy định của trường.

- Sau khi thực hiện, trường có các báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ

 
Tiêu chí 2: Tổ chức và quản lý    
Tiêu chuẩn 2.1. Trường có hệ thống văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý và được thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh. a) Có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quyết định thành lập trường;

- Có Điều lệ trường;

- Có quyết định thành lập các Phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường;

- Có quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác;

- Nội dung các văn bản nêu trên thể hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.

 
b) Có quy chế dân chủ tạo môi trường để giáo viên (giảng viên), cán bộ quản lý, nhân viên được tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch của trường, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Quy chế dân chủ đã được ban hành;

- Nội dung quy chế dân chủ thể hiện:

+ Giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên được tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch của trường;

+ Cách thức giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định tính đến thời điểm kiểm định, kết luận thanh tra, kiểm tra cho thấy các khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học (nếu có) đã được giải quyết kịp thời theo quy chế dân chủ đã có.

 
c) Các quy định về tổ chức và cơ chế quản lý của trường được rà soát, điều chỉnh định kỳ.

Chỉ số đạt khi ít nhất 1 năm/1 lần trong 3 năm trước năm kiểm định, trường đã thực hiện và có kết quả rà soát quyết định thành lập các Phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ.

 
Tiêu chuẩn 2.2. Có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của Nhà nước cũng như với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của trường và hoạt động có hiệu quả. a) Có Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường phù hợp với cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hội đồng trường được thành lập đối với trường cao đẳng nghề công lập, Hội đồng quản trị được thành lập đối với trường cao đẳng nghề tư thục;

- Có Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề;

- Các Hội đồng tư vấn và Phòng đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường được thành lập đúng theo Điều lệ trường.

 
b) Có sự phân công, phân cấp hợp lý, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường;

- Nội dung văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường:

+ Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, không có trùng chéo nhau

+ Phân công, phân cấp hợp lý, rõ ràng.

 
c) Các đơn vị trong trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và đạt hiệu quả cao.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 2.2 Đạt;

- Có văn bản của trường, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường;

- Có báo cáo tổng kết công tác từng năm của trường, Phòng Đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường, trong 3 năm trước năm kiểm định;

- Trong 3 năm trước năm kiểm định, các đơn vị trong trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

- Trong 3 năm trước năm kiểm định, 100% các đơn vị được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi năm có ít nhất một đơn vị được cấp trên khen thưởng.

 
Tiêu chuẩn 2.3. Công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường. a) Có quy hoạch giáo viên, cán bộ quản lý; có kế hoạch, chính sách, quy trình, biện pháp phù hợp để tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Nhà nước và nhu cầu về số lượng theo cơ cấu tổ chức của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có đủ các văn bản:

+ Quy hoạch giáo viên đến 2015-2020;

+ Kế hoạch tuyển dụng giáo viên từng năm trong 3 năm trước năm kiểm định;

+ Văn bản của trường, quy định về tuyển dụng giáo viên (trong đó có quy trình, biện pháp tuyển dụng, chính sách đối với giáo viên);

+ Báo cáo công tác tuyển dụng giáo viên trong 3 năm trước năm kiểm định;

+ Quy hoạch cán bộ quản lý đến 2015-2020;

+ Kế hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý từng năm trong 3 năm trước năm kiểm định;

+ Văn bản của trường quy định bổ nhiệm cán bộ quản lý (trong đó có quy trình, biện pháp, chính sách đối với cán bộ quản lý);

+ Báo cáo công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý trong 3 năm trước năm kiểm định.

- Việc tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong 3 năm trước năm kiểm định đảm bảo:

+ Đúng kế hoạch, quy hoạch;

+ Đúng quy định của trường;

+ Biện pháp phù hợp.

 
b) Có kế hoạch, quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực tế của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định, mỗi một năm có kế hoạch, đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý;

- Có văn bản của trường quy định quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý.

 
c) Có chính sách khuyến khích, có kế hoạch, biện pháp thực hiện có kết quả kế hoạch ngắn hạn, dài hạn bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có chính sách khuyến khích bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý (hỗ trợ kinh phí đào tạo hoặc nội dung khuyến khích khác);

- Có kế hoạch bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của từng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Có kế hoạch dài hạn bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ;

- Báo cáo/văn bản thể hiện kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thấy: từng năm, trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đã thực hiện đúng theo Kế hoạch bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

 
Tiêu chuẩn 2.4. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội, đoàn thể có vai trò tích cực trong hoạt động của trường. a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trường có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định Đảng bộ, chi bộ trong trường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư.

Quyết định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

b) Các tổ chức xã hội, đoàn thể trong trường tập hợp được cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, hoạt động theo đúng pháp luật và điều lệ của tổ chức.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban nữ công) và danh sách hoạt động của các tổ chức (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định: các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban nữ công ...) hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của tổ chức;

- Từng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định) mỗi tổ chức đoàn thể xã hội có ít nhất một chương trình, phong trào thu hút được nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

c) Các tổ chức xã hội, đoàn thể trong trường hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy nghề.

Chỉ số đạt khi trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , Ban nữ công ...):

+ Có kế hoạch hoạt động hàng năm (trong đó có nội dung góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy nghề);

+ Thực hiện đúng theo kế hoạch đã có;

+ Tham gia các phong trào do cơ quan cấp trên phát động (nếu có)

 
Tiêu chuẩn 2.5. Trường thực hiện và cải tiến thường xuyên công tác kiểm tra.

a) Trường thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra theo kế hoạch

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tại năm kiểm định:

- Có kế hoạch kiểm tra các mặt công tác của trường hàng năm;

- Trường đã thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã có các biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra.

Thông tư số 20/2010 ngày 26/7/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Kiểm tra trong trường dạy nghề

b) Sử dụng kết quả kiểm tra vào quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm của trường (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra;

- Những điểm tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đào tạo đã có biện pháp khắc phục.

 
c) Định kỳ cải tiến phương pháp và công cụ kiểm tra các hoạt động của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có nội dung phương pháp và công cụ kiểm tra các hoạt động trường đã thực hiện hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Có nội dung cải tiến phương pháp và công cụ kiểm tra của năm sau so với năm trước (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định).

 
Tiêu chí 3: Hoạt động dạy và học    
Tiêu chuẩn 3.1. Công tác tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đảm bảo chất lượng tuyển sinh. a) Tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 3.1 Đạt;

- Chỉ số c, Tiêu chuẩn 3.1 Đạt;

- Từng năm, trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định, báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm thể hiện trường thực hiện tuyển sinh theo văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh của trường đã có.

Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề
b) Hàng năm trường có hướng dẫn riêng về công tác tuyển sinh, cụ thể hoá quy định tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tại năm kiểm định, mỗi năm trường đều có văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh;

- Nội dung văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh của trường đúng với quy định tại Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 (quy định cụ thể hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với từng loại đối tượng và khu vực; trình tự, thủ tục tuyển sinh đối với từng trình độ dạy nghề).

Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề
c) Đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan trong tuyển sinh.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có báo cáo công tác tuyển sinh hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tại năm kiểm định);

- Nội dung biên bản kết luận thanh kiểm tra công tác tuyển sinh hàng năm thể hiện trường nghiêm túc, khách quan trong công tác tuyển sinh.

 
Tiêu chuẩn 3.2. Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học; thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. a) Đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo để đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo;

- Có thông tin về phương thức tổ chức đào tạo đã thực hiện (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tại năm kiểm định): hình thức tổ chức, nghề, trình độ, số lượng tuyển sinh, kết quả thực hiện;

- Có ít nhất 2 phương thức tổ chức đào tạo để đáp ứng yêu cầu học tập của người học;

- Đối với mỗi phương thức đào tạo, 80% học sinh, sinh viên có nhu cầu phù hợp với phương thức đào tạo đang thực hiện.

 
b) Có sự liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quá trình đào tạo.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có thỏa thuận, hợp đồng ... để học sinh, sinh viên được tiếp nhận thực tập tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hình thức liên kết khác (mời đại diện của doanh nghiệp tham gia chấm thi tốt nghiệp, tham gia Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia soạn thảo ngân hàng đề thi ...);

- Có báo cáo kết quả thực tập của học sinh, sinh viên tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc kết quả các hình thức liên kết khác (mời đại diện của doanh nghiệp tham gia chấm thi tốt nghiệp, tham gia Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia soạn thảo ngân hàng đề thi ...).

 
c) Định kỳ thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra hàng năm (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có phiếu thăm dò ý kiến (hoặc phiếu khảo sát) ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra hàng năm (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả việc thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về chất lượng của các phương thức đào tạo so với mục tiêu đã đề ra hàng năm (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học để nâng cao chất lượng của các phương thức đào tạo;

- Đã sử dụng kết quả thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học để nâng cao chất lượng của các phương thức đào tạo.

 
Tiêu chuẩn 3.3. Có kế hoạch đào tạo, giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ và có hiệu quả; tổ chức dạy học lý thuyết, thực hành và thực tập lao động sản xuất theo nghề đào tạo phù hợp với các yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. a) Có kế hoạch đào tạo cho từng nghề, theo từng học kỳ, năm học; có kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quyết định ban hành chương trình của các nghề đã được đào tạo (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có kế hoạch đào tạo cho từng nghề, theo từng học kỳ, năm học (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Kế hoạch đào tạo cho từng nghề hàng năm phù hợp với chương trình dạy nghề;

- Nội dung các kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất.

 
b) Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo cho mỗi năm (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo cho mỗi năm (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Biên bản thanh kiểm tra đào tạo đánh giá Kế hoạch đào tạo được thực hiện đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 
c) Hàng năm thu thập các ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch thu thập các ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có phiếu thăm dò ý kiến (hoặc phiếu khảo sát) ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả việc thu thập các ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện đã sử dụng kết quả thu thập các ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, người học để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo.

 
Tiêu chuẩn 3.4. Tổ chức đào tạo liên thông. a) Có các văn bản quy định tổ chức đào tạo liên thông của trường phù hợp với quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và pháp luật về dạy nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, quy định tổ chức đào tạo liên thông (trong đó có quy định về định kỳ đánh giá công tác tổ chức đào tạo liên thông);

- Nội dung văn bản của trường đúng theo quy định tại Quyết định số 53/2008/QĐ- BLĐTBXH.

Quyết định số 53/2008/QĐ- BLĐTBXH Ngày 6/5/2008
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ dạy nghề
b) Việc tổ chức đào tạo liên thông giữa ba cấp trình độ đào tạo nghề và liên thông các nghề của trường tuân thủ các quy định đã đề ra.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 3.4 Đạt;

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 3.1 Đạt;

- Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với những nghề đào tạo liên thông;

- Có chỉ tiêu đào tạo liên thông nằm trong chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Có chương trình đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định tại Quyết định số 53/2008/QĐ- BLĐTBXH ngày 6/5/2008;

- Trường đã tổ chức đào tạo liên thông đúng theo quy định của trường;

- Đối với các nghề có liên thông có kế hoạch đào tạo cho từng nghề, theo từng học kỳ, năm học; có kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất;

- Đối với các nghề có liên thông, trường đã tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Nếu trường đã tuyển sinh nhưng không có học sinh, không tổ chức được đào tạo liên thông, Chỉ số Đạt.

Quyết định số 53/2008/QĐ- BLĐTBXH Ngày 6/5/2008
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ dạy nghề
c) Định kỳ đánh giá công tác tổ chức đào tạo liên thông của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 3.4 Đạt;

- Đã tổ chức đào tạo liên thông (một trong hai trường hợp):

+ Nếu đã tổ chức đào tạo liên thông thì trường phải thực hiện đúng theo quy định trường đã có;

+ Nếu không tổ chức đào tạo liên thông do trường đã tuyển sinh nhưng không có học sinh, không tổ chức được đào tạo liên thông;

- Báo cáo đánh giá công tác tổ chức đào tạo liên thông của trường (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định) thể hiện trường đã thực hiện đánh giá công tác tổ chức đào tạo liên thông của trường có tính định kỳ (đúng theo yêu cầu tại văn bản quy định tổ chức đào tạo liên thông của trường).

 
Tiêu chuẩn 3.5. Tổ chức dạy nghề theo mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề đã được phê duyệt; thực hiện phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học. a) Các hoạt động dạy nghề được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề đã được phê duyệt và hàng năm rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa các hoạt động dạy nghề với mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề đã được phê duyệt.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 3.3. Đạt;

- Có kế hoạch rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động tổ chức dạy nghề với mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả công tác rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động tổ chức dạy nghề với mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động tổ chức dạy nghề với mục tiêu, nội dung chương trình dạy nghề hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Tổ chức dạy nghề theo kế hoạch đào tạo đã có.

 
b) Trường có các hình thức và phương pháp dạy học tích cực khuyến khích phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học. Chỉ số đạt khi có ít nhất 2 hình thức và phương pháp dạy học tích cực: phân nhóm, giảng dạy trên các mô hình …  
c) Định kỳ thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, người học nhằm tổng kết, đánh giá và phổ biến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, người học nhằm tổng kết, đánh giá và phổ biến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có phiếu thăm dò ý kiến (hoặc phiếu khảo sát) cán bộ quản lý, giáo viên, người học nhằm tổng kết, đánh giá và phổ biến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả việc thực hiện thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, người học nhằm tổng kết, đánh giá và phổ biến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, người học để tổng kết, đánh giá và phổ biến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định).

 
Tiêu chuẩn 3.6. Thực hiện phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng coi trọng đánh giá quá trình, phản hồi kịp thời cho người học, đảm bảo đánh giá nghiêm túc, khách quan, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của mô-đun, môn học. a) Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo về đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo về đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo về đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định).

 
b) Thực hiện phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo hướng coi trọng đánh giá quá trình và phản hồi kịp thời cho người học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường quy định về việc thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của trường. Nội dung văn bản được xây dựng đúng theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH, và có quy định về việc phản hồi kịp thời cho người học;

- Có báo cáo kết quả công tác tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/môđun, học kỳ, thi tốt nghiệp của trường hàng năm;

- Việc thực hiện công tác tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/môđun, học kỳ, thi tốt nghiệp của trường đúng theo quy định của trường.

Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy
c) Có biện pháp đánh giá kết quả học tập đảm bảo nghiêm túc, khách quan, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù mô-đun, môn học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Nội dung quy định của trường có biện pháp đánh giá kết quả học tập đảm bảo nghiêm túc, khách quan, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù mô-đun, môn học (định hướng về việc ra đề thi lý thuyết, thực hành, trắc nghiệm; biên soạn các ngân hàng đề kiểm tra cho từng nghề; giáo viên trực tiếp giảng dạy không được coi và chấm kiểm tra hết môn học/môđun; đối với thi tốt nghiệp nhà trường thành lập Hội đồng thi, ban thư ký, ban coi và chấm thi, quy trình thi, kiểm tra được tổ chức chặt chẽ nghiêm túc, khách quan từ việc ra đề thi, coi thi, chấm thi đến tổng hợp kết quả, bài thi được 2 giáo viên chấm độc lập, sau đó lập biên bản chấm thi và kết quả thi được công bố công khai …);

- Việc thực hiện công tác tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/môđun, học kỳ, thi tốt nghiệp của trường đúng theo quy định của trường đã có, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù mô-đun, môn học.

Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy
Tiêu chuẩn 3.7. Nghiên cứu khoa học a) Có chính sách và biện pháp khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, quy định chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học (về kinh phí, thi đua …);

- Danh sách các biện pháp đã thực hiện khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định) và các biện pháp này đúng theo quy định của trường.

 
b) Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy nghề và ứng dụng vào thực tiễn.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kết quả các nghiên cứu khoa học của trường trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định (Có Hồ sơ thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học kèm theo);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định, mỗi năm có ít nhất 1 kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy nghề hoặc được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

 
c) Hàng năm có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm khoa học quốc tế, trung ương và địa phương.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Mỗi năm (trong 3 năm trước năm kiểm định), trường có ít nhất 2 bài báo và/hoặc công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm khoa học quốc tế, trung ương và địa phương;

- Công trình nghiên cứu khoa học phải là do nhà trường công bố.

 
Tiêu chuẩn 3.8. Hợp tác quốc tế a) Tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức quốc tế triển khai, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ngành hoặc cả nước.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định, trường đã tham gia ít nhất 2 dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức quốc tế triển khai;

- Có báo cáo/văn bản thể hiện kết quả các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trong đó có đánh giá tác động của dự án đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ngành hoặc cả nước;

- Kết quả hoạt động của dự án góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ngành hoặc cả nước (có công nghệ mới, sản phẩm mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập ...).

 
  b) Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có tổng hợp thông tin về liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế: đối tượng liên kết, thời gian thực hiện, nội dung hoạt động cụ thể ... (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện kết quả liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định trường đã có ít nhất một thỏa thuận/hợp đồng liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với trường nước ngoài, tổ chức quốc tế;

- Kết quả liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế: cán bộ, giáo viên được học kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn.

 
  c) Kết quả của các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phát triển nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có báo cáo/văn bản thể hiện kết quả thực hiện các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định);

- Kết quả của các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hoặc/và phát triển nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường.

 
Tiêu chí 4. Giáo viên và cán bộ quản lý    
Tiêu chuẩn 4.1. Trường có đội ngũ giáo viên cơ hữu (bao gồm cả số giáo viên kiêm nhiệm được quy đổi thành giáo viên làm việc toàn thời gian) đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu để thực hiện chương trình dạy nghề.

a) Đảm bảo tất cả các môn học, mô-đun, nghề có đủ số lượng giáo viên đứng lớp.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch đào tạo cho từng nghề, theo từng học kỳ, năm học (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có thời khóa biểu các mô đun, môn học (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có danh sách học sinh, sinh viên các lớp học (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có danh sách giáo viên, giảng viên dạy mỗi mô đun, môn học (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có kế hoạch giáo viên theo từng học kỳ, năm học;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định, các môn học, mô-đun theo kế hoạch đào tạo đã lập có giáo viên giảng dạy và số lượng học sinh, sinh viên trong lớp đúng theo quy định: Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên đối với nghề bình thường; không quá 10 học sinh, sinh viên đối với nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
b) Đảm bảo tỉ lệ học sinh/giáo viên theo quy định chung.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có số lượng học sinh quy đổi từng năm, trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định;

- Có số lượng giáo viên quy đổi (bao gồm Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy) từng năm, trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định;

- Từng năm, trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định, tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên.

Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn tính số học sinh, giáo viên quy đổi.

c) Đảm bảo mọi giáo viên chuyên nghiệp có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/2 số giờ tiêu chuẩn; giáo viên kiêm chức có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/3 số giờ tiêu chuẩn.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có thống kê số giờ vượt của giáo viên cơ hữu, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Có quy định của trường về số giờ tiêu chuẩn của giáo viên;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định: giáo viên chuyên nghiệp có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/2 số giờ tiêu chuẩn; giáo viên kiêm chức có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/3 số giờ tiêu chuẩn nhưng không quá 200 giờ trong một năm học.

Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
Tiêu chuẩn 4.2. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ được đào tạo, chuẩn về năng lực nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu giảng dạy của trường. a) Toàn bộ đội ngũ giáo viên đảm bảo đạt chuẩn trở lên về trình độ được đào tạo và nghiệp vụ sư phạm theo qui định; giáo viên dạy thực hành đạt chuẩn về kỹ năng thực hành nghề theo quy định.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có Danh sách trích ngang giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy): họ tên, trình độ đào tạo, trình độ nghiệp vụ sư phạm, mô-đun/môn học giảng dạy,...;

- Có Hồ sơ quản lý giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy);

* Hồ sơ quản lý giáo viên cho thấy:

- Trình độ được đào tạo:

+ Đối với giáo viên sơ cấp nghề: có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp trở lên;

+ Đối với giáo viên trung cấp nghề: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm kỹ thuật trở lên, chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy;

+ Đối với giảng viên cao đẳng nghề: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm kỹ thuật trở lên, chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy;

- Nghiệp vụ sư phạm: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề phù hợp với cấp trình độ đào tạo hoặc tương đương;

- Kỹ năng nghề của giáo viên dạy thực hành:

+ Đối với giáo viên sơ cấp nghề

. Có kỹ năng nghề tương đương trình độ trung cấp nghề hoặc bậc 3/7, bậc 2/6 hoặc là nghệ nhân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề quy định trong chương trình môn học, mô-đun được phân công giảng dạy;

. Biết tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy;

. Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề.

+ Đối với giáo viên trung cấp nghề;

. Có kỹ năng nghề tương đương trình độ cao đẳng nghề hoặc bậc 4/7, bậc 3/6 trở lên hoặc là nghệ nhân cấp quốc gia;

. Thực hiện thành thạo các kỹ năng của nghề được phân công giảng dạy;

. Tổ chức thành thạo lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy;

. Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề.

+ Đối với giảng viên cao đẳng nghề

. Có kỹ năng nghề tương đương trình độ cao đẳng nghề hoặc bậc 5/7, bậc 4/6 trở lên hoặc là nghệ nhân cấp quốc gia;

. Thực hiện thành thạo các kỹ năng của nghề được phân công giảng dạy;

. Tổ chức thành thạo lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy;

. Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề.

* Đối với đánh giá kỹ năng nghề của giáo viên:

- Kiểm tra báo cáo, nhận xét đánh giá giáo viên (báo cáo tổng kết, phân loại...).

Thông tư số 30/2010/

TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Lưu ý khi đánh giá: theo Công văn 1329/TCDN-GV ngày 11/8/2011 của TCDN v/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên, giảng viên dạy nghề theo chuẩn giáo viờn, giảng viờn dạy nghề, quy định:

“Riêng đối với các giáo viên, giảng viên được giao nhiệm vụ dạy cả lý thuyết và thực hành, đã đạt điểm tối đa ở tiêu chuẩn 1 của Tiêu chí 2 (TT30) Kiến thức chuyờn mụn chỉ số thứ nhất tương ứng với cấp trình độ nghề đang giảng dạy của, nếu đã tham gia dạy thực hành từ đủ 5 năm trở lên (tính đến 31/7/2011) thì được coi là đạt chuẩn về kỹ năng nghề ở tr×nh ®é ®ã

  b) Toàn bộ đội ngũ giáo viên đảm bảo đạt chuẩn về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo qui định.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh sách trích ngang giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy): họ tên, trình độ đào tạo, mô-đun/môn học giảng dạy, sư phạm dạy nghề, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ ...;

- Có hồ sơ quản lý giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Giáo viên thỉnh giảng, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy).

- Đối với giáo viên sơ cấp nghề:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp trở lên; có trình độ A về tin học trở lên;

+ Nắm vững kiến thức của môn học, mô-đun được phân công giảng dạy;

+ Có kiến thức về môn học, mô-đun liên quan;

+ Có hiểu biết về thực tiễn sản xuất của nghề.

- Đối với giáo viên trung cấp nghề

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm kỹ thuật trở lên, chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy; có trình độ B về một ngoại ngữ thông dụng và có trình độ A về tin học trở lên;

+ Nắm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy;

+ Có kiến thức về nghề liên quan;

+ Hiểu biết về thực tiễn sản xuất và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của nghề.

- Đối với giảng viên cao đẳng nghề:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm kỹ thuật trở lên, chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy; có trình độ B về một ngoại ngữ thông dụng và có trình độ B về tin học trở lên;

+ Nắm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy;

+ Có kiến thức về nghề liên quan;

+ Hiểu biết về thực tiễn sản xuất và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của nghề.

Thông tư số 30/2010/

TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

  c) Có ít nhất 60% số giáo viên dạy cả lý thuyết và thực hành nghề. Chỉ số đạt khi số giáo viên dạy cả lý thuyết và thực hành nghề chiếm tỷ lệ ít nhất 60% tổng số giáo viên.  
Tiêu chuẩn 4.3. Giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và đảm bảo chất lượng. a) Giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng dạy theo thời khoá biểu của trường và đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch đào tạo cho từng nghề, theo từng học kỳ, năm học (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có danh sách giáo viên, giảng viên dạy mỗi mô đun, môn học (trong 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có sổ lên lớp của các giáo viên (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định);

- Có giáo án của các giáo viên (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định);

- Có sổ tay giáo viên (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định);

- Giáo viên/giảng viên soạn giáo án đầy đủ và được tổ môn/phòng/khoa phê duyệt trước khi lên lớp;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định giáo viên thực hiện giảng dạy đúng theo thời khoá biểu của trường;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định, biên bản dự giờ và kiểm tra định kỳ, đột xuất thể hiện giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và đảm bảo yêu cầu chất lượng.

 
b) Giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học gắn với chuyên môn và cải tiến phương pháp dạy học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh sách đề tài nghiên cứu khoa học và giáo viên tham gia (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định);

- Tổng số giáo viên cơ hữu tham gia nghiên cứu khoa học trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định chiếm ít nhất 50% tổng số giáo viên cơ hữu;

- Các nghiên cứu khoa học gắn với chuyên môn và cải tiến phương pháp dạy học (đề tài, luận văn thạc sĩ, luận văn tiến sĩ, sáng kiến về phương pháp giảng dạy, cải tiến hoặc tự làm thiết bị, mô hình dạy học...).

 
c) Giáo viên tham gia các hoạt động phổ biến thông tin và chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tế.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có báo cáo về hoạt động phổ biến thông tin và chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tế (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định;

- Danh sách các hoạt động phổ biến thông tin và chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tế và giáo viên tham gia trong thời gian 3 năm kiểm định và năm kiểm định;

- Tổng số giáo viên cơ hữu tham gia hoạt động phổ biến thông tin và chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tế trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định chiếm ít nhất 50% tổng số giáo viên cơ hữu.

 
Tiêu chuẩn 4.4. Có kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. a) Hàng năm nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên; mỗi giáo viên có kế hoạch học tập bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch của trường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Mỗi giáo viên có kế hoạch học tập bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- 100% giáo viên (Giáo viên cơ hữu, Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy) phải có kế hoạch riêng về tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định).

 
b) Giáo viên tham gia tích cực vào các hoạt động thi đua dạy tốt như hội giảng giáo viên dạy nghề hàng năm, có sáng kiến cải tiến trong dạy học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh sách giáo viên tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề cấp khoa, trường, cấp tỉnh/Tp. trực thuộc trung ương, cấp toàn quốc (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có danh sách sáng kiến cải tiến trong dạy học và giáo viên tham gia (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Tổng số giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy tại hội giảng cấp khoa, trường, tỉnh/Tp. trực thuộc trung ương, cấp toàn quốc hoặc có sáng kiến cải tiến trong dạy học trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định chiếm ít nhất 70% tổng số giáo viên cơ hữu.

 
c) Có kế hoạch và tổ chức cho đội ngũ giáo viên đi thâm nhập thực tế hàng năm để bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch cho đội ngũ giáo viên đi thâm nhập thực tế hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho đội ngũ giáo viên đi thâm nhập thực tế hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả của giáo viên sau khi đi thâm nhập thực tế.

 
Tiêu chuẩn 4.5. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của trường. a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng nghề và Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh sách trích ngang hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Có hồ sơ bổ nhiệm lần đầu của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Có hồ sơ quản lý hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Có hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng (trong đó có một phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo);

- Đáp ứng điều kiện bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng nghề như sau:

+ Đối với hiệu trưởng trường công lập: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ; thời gian bổ nhiệm mỗi nhiệm kỳ là 05 năm và không giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục.

+ Đối với hiệu trưởng trường tư thục: Phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm.

- Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; có tín nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ; có sức khỏe và năng lực quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường;

b) Có bằng thạc sĩ trở lên về một ngành chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của nhà trường; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà trường;

c) Có thâm niên giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là năm năm.

- Phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; có tín nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ; có sức khỏe và năng lực quản lý lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

b) Có trình độ đại học trở lên. Riêng phó hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo, ngoài các tiêu chuẩn trên, phải có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của trường và có đủ tiêu chuẩn như đối với hiệu trưởng.

*Điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng quy định tại Thông tư số 42/2010/TT-BLDTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

* Tiêu chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng quy định tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

  b) Có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý; thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm đối với Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Có Báo cáo tổng kết của trường hàng năm thể hiện trường hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ được giao (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng làm tốt trách nhiệm được giao, không có vi phạm về đạo đức, không bị kỷ luật, không có biểu hiện vi phạm quyền hạn.

 
c) Được cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tín nhiệm với mức từ 70% trở lên. Chỉ số đạt khi kết quả bỏ phiếu tín nhiệm thể hiện trong nhiệm kỳ 5 năm Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng được cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tín nhiệm với mức từ 70% trở lên.  
Tiêu chuẩn 4.6. Các đơn vị của trường có đầy đủ cán bộ quản lý theo quy định. a) Các đơn vị của trường có đầy đủ cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có sơ đồ tổ chức bộ máy của trường;

- Phòng đào tạo và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác, các khoa và bộ môn trực thuộc cơ sở dạy nghề, các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề, các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) trong trường có cán bộ quản lý đã được bổ nhiệm;

- Số lượng đơn vị chỉ có cán bộ cấp phó phụ trách đơn vị nhỏ hơn 50% số lượng các đơn vị trong trường.

 
  b) Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên giúp việc đảm bảo có sự kế thừa về kinh nghiệm, công tác chuyên môn, độ tuổi.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quy hoạch cán bộ, danh sách trích ngang cán bộ quản lý và nhân viên giúp việc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác, các khoa và bộ môn trực thuộc cơ sở dạy nghề, các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề, các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) trong trường;

- Quy hoạch cán bộ, danh sách trích ngang thể hiện cán bộ được quy hoạch có chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến vị trí quy hoạch, đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên được quy hoạch đảm bảo có sự kế thừa về kinh nghiệm, công tác chuyên môn, độ tuổi.

 
c) Có quy hoạch cán bộ quản lý của trường. Chỉ số đạt khi có quy hoạch cán bộ quản lý của trường đến năm 2015-2020.  
Tiêu chuẩn 4.7. Đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn chức danh đáp ứng yêu cầu quản lý trong trường và thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. a) Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có phẩm chất, trình độ đạt chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh sách trích ngang Trưởng/Phó các đơn vị trong trường;

- Có hồ sơ cán bộ của Trưởng/Phó các đơn vị trong trường;

- Đối với Kế toán trưởng phải đảm bảo yêu cầu được bổ nhiệm theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005: có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên, thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm và có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

- Đối với các cán bộ quản lý khác, trường hợp chưa có quy định của Nhà nước, nhưng trường có quy định về phẩm chất, trình độ thì yêu cầu phải đảm bảo đúng theo yêu cầu của trường.

Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
b) Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đáp ứng được yêu cầu công tác. Chỉ số đạt khi báo cáo công tác của các đơn vị hàng năm trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định thể hiện các đơn vị trong trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.  
c) Đội ngũ cán bộ quản lý của trường thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Danh sách cán bộ quản lý của trường được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định thể hiện chiếm ít nhất 50% số lượng cán bộ quản lý của trường;

- Có báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng của cán bộ được cử đi học.

 
Tiêu chuẩn 4.8. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc của trường. a) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường đủ về số lượng và cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực phù hợp với các vị trí làm việc tương ứng.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh sách trích ngang các kỹ thuật viên, nhân viên của trường (trình độ chuyên môn, thời gian công tác, vị trí công việc ...)

- Báo cáo tổng kết của trường hàng năm trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định thể hiện đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có đủ số lượng, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các vị trí làm việc;

 
b) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường hoàn thành được các nhiệm vụ, công việc được giao. Chỉ số đạt khi báo cáo tổng kết của trường, báo cáo tổng kết của đơn vị hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định) thể hiện đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao.  
c) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Danh sách đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định thể hiện chiếm ít nhất 50% số lượng đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường;

- Có báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng của kỹ thuật viên, nhân viên được cử đi học.

 
Tiêu chí 5. Chương trình, giáo trình    
Tiêu chuẩn 5.1. Chương trình dạy nghề của trường được xây dựng, điều chỉnh theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thể hiện được mục tiêu đào tạo của trường. a) 100% chương trình dạy nghề được xây dựng, điều chỉnh theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc biên soạn lại trong 5 năm trở lại đây.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (nếu có) được cấp;

- Toàn bộ chương trình dạy nghề (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được cấp) đã được trường ra quyết định phê duyệt, ban hành, và:

+ Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề: có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

+ Các chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đã được ban hành quá thời gian 5 năm thì phải biên soạn lại.

Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

Các chương trình khung đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

b) Có đầy đủ chương trình dạy nghề cho các nghề mà trường đào tạo.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (nếu có) được cấp;

- Có quyết định ban hành chương trình;

- 100% các nghề được phép đào tạo (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã cấp) có mục tiêu được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo, có đầy đủ chương trình dạy nghề chi tiết.

 
c) Ít nhất 5 năm/lần các chương trình dạy nghề được rà soát, điều chỉnh phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch rà soát, điều chỉnh các chương trình dạy nghề;

- Có căn cứ rà soát, điều chỉnh các chương trình dạy nghề;

- Nội dung các chương trình dạy nghề đã điều chỉnh phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cho thấy đối với các chương trình dạy nghề đã được ban hành quá thời gian 5 năm thì được rà soát, điều chỉnh.

 
Tiêu chuẩn 5.2. Chương trình dạy nghề được xây dựng có tính liên thông hợp lý giữa các trình độ đào tạo nghề; có sự tham gia của cán bộ, giáo viên và chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. a) Chương trình dạy nghề được thiết kế theo hướng liên thông hợp lý giữa các trình độ đào tạo nghề và các trình độ đào tạo khác.

Chỉ số đạt khi chỉ số a, Tiêu chuẩn 5.1 Đạt.

 
b) Có nhiều cán bộ, giáo viên trong trường tham gia xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có quyết định thành lập bộ phận/ban xây dựng, bổ sung chương trình dạy nghề;

- Có biên bản họp của bộ phận/ban xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề;

- Từng chương trình dạy nghề phải có tỷ lệ 30% trở lên cán bộ, giáo viên (giáo viên dạy các môn học, mô đun đào tạo nghề của chương trình dạy nghề) trong trường tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho chương trình dạy nghề;

- Đối với chương trình đã được điều chỉnh, bổ sung, từng chương trình dạy nghề phải có tỷ lệ 50% trở lên cán bộ, giáo viên (giáo viên dạy các môn học, mô đun đào tạo nghề của chương trình dạy nghề) trong trường tham gia điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề.

 
c) Có các cán bộ ngoài trường, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia xây dựng, biên soạn chương trình dạy nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có danh sách cán bộ ngoài trường, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia xây dựng, biên soạn chương trình dạy nghề (kèm theo các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, giấy mời tham dự biên soạn chương trình dạy nghề, biên bản góp ý ... thể hiện sự tham gia của cán bộ, chuyên gia ngoài trường);

- Có quyết định thành lập bộ phận/ban xây dựng, biên soạn chương trình dạy nghề;

- Có biên bản họp của bộ phận/ban xây dựng, biên soạn chương trình dạy nghề;

- Mỗi chương trình dạy nghề trong quá trình xây dựng, biên soạn có ít nhất 2 cán bộ ngoài trường, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia xây dựng, biên soạn.

 
Tiêu chuẩn 5.3. Chương trình dạy nghề có mục tiêu rõ ràng, quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập. a) Từng chương trình dạy nghề có mục tiêu được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 5.1 Đạt;

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 5.1 Đạt;

- Tất cả các mô-đun môn học của chương trình dạy nghề có mục tiêu được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo.

 
b) Có quy định về cách thức đánh giá kết quả học tập cho từng trình độ đối với mỗi mô-đun, môn học, mỗi nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 5.1 Đạt;

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 5.1 Đạt;

- Tất cả các chương trình dạy nghề có cách thức đánh giá kết quả học tập cho từng trình độ đối với mỗi mô-đun, môn học của mỗi nghề

 
c) Có các ý kiến đánh giá phản biện của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về chương trình dạy nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh sách giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đánh giá phản biện chương trình dạy nghề;

- Có ý kiến phản biện của giáo viên, chuyên gia;

- Từng chương trình dạy nghề trong quá trình xây dựng, biên soạn có ít nhất ý kiến đánh giá phản biện của 2 giáo viên ngoài trường, 2 chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về chương trình dạy nghề.

 
Tiêu chuẩn 5.4. Chương trình dạy nghề được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên việc tham khảo các chương trình của nước ngoài, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo và các ý kiến phản hồi từ người sử dụng lao động, người tốt nghiệp đã đi làm, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. a) Định kỳ bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, quy định về định kỳ bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề. Nội dung văn bản quy định thời gian các chương trình dạy nghề được rà soát, điều chỉnh phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không quá 5 năm/lần;

- Có chương trình dạy nghề chi tiết và Quyết định ban hành chương trình (lần đầu);

- Có danh sách các chương trình dạy nghề đã được ban hành hơn 5 năm;

- Có danh sách các chương trình dạy nghề đã được rà soát, điều chỉnh;

- Nội dung của chương trình đã được điều chỉnh và Quyết định ban hành chương trình sau khi điều chỉnh;

- Báo cáo kết quả bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề thể hiện Trường đã thực hiện đúng theo văn bản đã quy định, chương trình dạy nghề đã được định kỳ bổ sung, điều chỉnh theo đúng thời gian quy định (nếu cần thiết).

 
b) Khi bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề có tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quyết định ban hành chương trình (lần đầu);

- Có quyết định ban hành chương trình dạy nghề sau khi bổ sung, điều chỉnh;

- Có các chương trình tương ứng của nước ngoài, những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo được tham khảo để bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề;

- Nội dung chương trình lần đầu và nội dung chương trình sau khi bổ sung điều chỉnh thể hiện có tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.

 
c) Có các ý kiến nhận xét, đánh giá của người sử dụng lao động, người tốt nghiệp đã đi làm về chương trình dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của người sử dụng lao động, người tốt nghiệp đã đi làm về chương trình dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động: kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần đạt ... (trong 3 năm trước năm kiểm định);

- Có Phiếu thu thập ý kiến (hoặc phiếu khảo sát) của người sử dụng lao động, người tốt nghiệp đã đi làm về chương trình dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động: kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần đạt ... (trong 3 năm trước năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả việc thực hiện thu thập ý kiến;

- Có Báo cáo/văn bản thể hiện về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến.

 
Tiêu chuẩn 5.5. Từng chương trình dạy nghề đảm bảo có đủ chương trình mô-đun, môn học, trong đó xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập. a) Mỗi chương trình dạy nghề có đầy đủ mô-đun, môn học theo mẫu định dạng chung.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 5.1 Đạt;

- Tất cả chương trình dạy nghề có đầy đủ mô-đun, môn học theo mẫu định dạng chung.

 
b) Mỗi mô-đun, môn học xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 5.1 Đạt;

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 5.1 Đạt;

- Tất cả các chương trình dạy nghề có cách thức đánh giá kết quả học tập cho từng trình độ đối với mỗi mô-đun, môn học của mỗi nghề.

 
c) Có đủ các quyết định phê duyệt, ban hành các chương trình mô-đun, môn học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 5.1. Đạt;

- Có đủ các quyết định phê duyệt, ban hành các chương trình mô-đun, môn học.

 
Tiêu chuẩn 5.6. Mỗi mô-đun, môn học có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của mô-đun, môn học. a) Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình dạy nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có thống kê giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình dạy nghề;

- Đối với tất cả chương trình dạy nghề (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề, chương trình dạy nghề khác được giảng dạy trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định) phải đảm bảo có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học. Giáo trình do trường biên soạn hoặc lựa chọn sử dụng (Hội đồng thẩm định giáo trình của trường đã nghiệm thu đưa vào sử dụng);

- Có văn bản cho phép sử dụng giáo trình của cơ sở dạy nghề khác đối với các giáo trình không do trường biên soạn.

 

b) Ít nhất 5 năm/lần các giáo trình được rà soát, biên soạn lại.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch rà soát, biên soạn lại các giáo trình;

- Có căn cứ rà soát, điều chỉnh các giáo trình;

- Thống kê các giáo trình cho thấy đối với các giáo trình đã được ban hành quá thời gian 5 năm thì đã được rà soát, biên soạn lại;

- Giáo trình phải được bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các bổ sung, điều chỉnh của chương trình dạy nghề.

 
c) Mỗi mô-đun, môn học của chương trình dạy nghề có ít nhất 2 tài liệu tham khảo chính.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có bản thống kê tài liệu tham khảo chính cho từng mô-đun, môn học của chương trình dạy nghề: tên mô-đun, môn học, tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản;

- Thống kê cho thấy mỗi mô-đun, môn học của chương trình dạy nghề có ít nhất 2 tài liệu tham khảo chính.

 
Tiêu chuẩn 5.7. Giáo trình đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học. a) Có quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình. - Chỉ số đạt khi có văn bản của trường, quy định về quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình;  
b) Có các văn bản phản biện, biên bản nghiệm thu của hội đồng thẩm định nhận xét về mức độ đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học của giáo trình.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuuẩn 5.6 Đạt;

- Có thống kê danh sách giáo trình;

- Có giáo trình và bản phản biện, biên bản nghiệm thu của hội đồng thẩm định;

- Đối với tất cả giáo trình phải đảm bảo có các văn bản phản biện, biên bản nghiệm thu của hội đồng thẩm định nhận xét về mức độ đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học của giáo trình.

 
c) Định kỳ thu thập những nhận xét đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 5.6 Đạt;

- Có thống kê danh mục giáo trình của trường;

- Có kế hoạch thu thập những nhận xét đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, từng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và có báo cáo kết quả thực hiện thu thập ý kiến (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có phiếu khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát.

 
Tiêu chuẩn 5.8. Giáo trình dạy nghề cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. a) Có các biên bản nghiệm thu giáo trình dạy nghề của hội đồng thẩm định nhận xét về mức độ cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 5.6 Đạt;

- Có biên bản nghiệm thu giáo trình dạy nghề của hội đồng thẩm định;

- Nội dung biên bản nghiệm thu giáo trình dạy nghề của hội đồng thẩm định có nhận xét về mức độ cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

 
b) Định kỳ thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 5.6 Đạt;

- Có thống kê danh mục giáo trình của trường;

- Có kế hoạch thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề, từng năm (trong 3 năm trước năm kiểm định và tại năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có phiếu khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát.

 
c) Định kỳ thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 5.6 Đạt;

- Có thống kê danh mục giáo trình của trường;

- Có kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình, từng năm ( trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có phiếu khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát.

 
Tiêu chí 6: Thư viện    
Tiêu chuẩn 6.1. Có đủ số lượng giáo trình, tài liệu, sách báo, tạp chí phù hợp với các nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học a) Có đủ số lượng, chủng loại giáo trình, sách báo, tài liệu chuyên môn, báo, tạp chí chuyên ngành phù hợp với các nghề đào tạo. Trung bình có 10-15 đầu sách/người học

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh mục giáo trình, sách báo, tài liệu chuyên môn, báo, tạp chí (bản in, bản điện tử) phù hợp với nghề đào tạo;

- Có số lượng học sinh, sinh viên học hệ TCN, CĐN đã quy đổi (số lượng người học) của từng năm, trong 3 năm trước năm kiểm định, lựa chọn số lượng cao nhất để tính toán tỷ lệ số đầu sách/người học;

- Có tỷ lệ số đầu sách/người học và tỷ lệ này >= 10;

- Số lượng giáo trình, sách báo, tài liệu chuyên môn, báo, tạp chí chuyên ngành được tính là số đầu sách, tài liệu có tại thư viện của trường;

Nếu trường có hợp đồng liên kết với đơn vị khác (thư viện tỉnh, trường khác....) thì số lượng đầu sách, tài liệu của đơn vị liên kết không được tính là số lượng đầu sách, tài liệu của thư viện trường

 
b) Các loại sách chuyên môn và giáo trình chính được xuất bản hoặc biên soạn trong những năm gần đây (5 năm đối với giáo trình và từ 3-5 năm đối với sách chuyên môn, chuyên khảo, tài liệu kỹ thuật tùy thuộc vào từng nghề đào tạo)

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh mục giáo trình, sách báo, tài liệu chuyên môn, báo, tạp chí (bản in, bản điện tử): tên, cơ quan xuất bản, năm xuất bản;

- Danh mục và bản in/bản điện tử thể hiện giáo trình, sách chuyên môn, chuyên khảo, tài liệu kỹ thuật của trường được xuất bản hoặc biên soạn trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm đánh giá.

 
c) Có phòng đọc thư viện bảo đảm theo tiêu chuẩn (có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho 15% sinh viên và 25% cán bộ, giáo viên; diện tích đảm bảo 1,8m2/chỗ đọc và 1,5m2/chỗ đọc đối với thư viện điện tử)

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có sơ đồ mặt bằng thư viện;

- Có số lượng học sinh, sinh viên học hệ TCN, CĐN đã quy đổi (số lượng người học) của từng năm, trong 3 năm trước năm kiểm định, lựa chọn số lượng cao nhất để tính toán;

- Có số lượng cán bộ, giáo viên (bao gồm giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng tính quy đổi) của trường;

- Nếu chỉ là thư viện thông thường: 1,8m2/chỗ đọc và diện tích đủ cho 15% số lượng học sinh, sinh viên (đã quy đổi) và 25% cán bộ, giáo viên;

- Nếu chỉ là thư viện điện tử: 1,5m2/chỗ đọc và diện tích đủ cho 15% số lượng học sinh, sinh viên (đã quy đổi) và 25% cán bộ, giáo viên;

- Nếu bao gồm cả hai loại thư viện thông thường và thư viện điện tử thì: Tổng số chỗ đọc tại thư viện thông thường (1,8m2/chỗ đọc) + Tổng số chỗ đọc tại thư viện điện tử (1,5m2/chỗ đọc) phải không nhỏ hơn Tổng số 15% số lượng học sinh, sinh viên (đã quy đổi) + 25% cán bộ, giáo viên.

 
Tiêu chuẩn 6.2. Thư viện được tin học hoá, có các tài liệu điện tử; được nối mạng, liên kết khai thác tài liệu giữa các đơn vị trong trường và ngoài trường. a) Có hệ thống máy tính, thiết bị phục vụ tin học hóa công tác quản lý của thư viện: cơ sở dữ liệu điện tử, phần mềm quản lý và tra cứu tài liệu

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh mục thiết bị, máy tính hiện có tại thư viện;

- Có cơ sở dữ liệu điện tử;

- Có phần mềm quản lý và tra cứu tài liệu đang sử dụng tại thư viện.

 
b) Có mạng nội bộ (LAN), cổng nối mạng Internet; bảo đảm các hệ thống thiết bị hoạt động bình thường, thường xuyên theo chức năng và các quy định tổ chức, hoạt động của thư viện

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có sơ đồ Mạng LAN tại thư viện;

- Có hợp đồng sử dụng mạng Internet;

- Có văn bản của trường, quy định tổ chức, hoạt động của thư viện;

- Báo cáo hoạt động của thư viện trong 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định thể hiện: có Mạng LAN tại thư viện, các máy tính tại thư viện có nối mạng Internet hệ thống thiết bị hoạt động bình thường theo chức năng và các quy định tổ chức, hoạt động của thư viện.

 
c) Có các thỏa thuận, hợp đồng ký kết trao đổi thông tin, tư liệu với các trường và đơn vị khác

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trường có thỏa thuận, hợp đồng ký kết trao đổi thông tin, tư liệu với ít nhất 2 trường hoặc đơn vị khác;

- Trường đã thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng ký kết.

 
Tiêu chuẩn 6.3. Có biện pháp khuyến khích người học, giáo viên, cán bộ quản lý khai thác có hiệu quả các tài liệu của thư viện a) Có tổ chức giới thiệu thường xuyên, định kỳ tài liệu và sách báo mới cho bạn đọc của thư viện

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có thông báo của trường về việc giới thiệu tài liệu và sách báo mới cho bạn đọc của thư viện: thời gian thực hiện, tên các tài liệu và sách báo mới, biện pháp giới thiệu (bản tin, trang web ...);

- Có báo cáo việc giới thiệu tài liệu và sách báo mới cho bạn đọc của thư viện cho thấy hàng năm trường đã tổ chức giới thiệu tới bạn đọc (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định).

 
b) Có biện pháp tư vấn, hỗ trợ bạn đọc của thư viện (tra cứu, nhân bản, trao đổi, tóm tắt tài liệu) Chỉ số đạt khi thư viện của trường có các biện pháp tư vấn, hỗ trợ bạn đọc của thư viện: tra cứu, nhân bản, trao đổi, tóm tắt tài liệu ...  
c) Có tổ chức và duy trì hiệu quả hoạt động mạng lưới cộng tác viên thư viện

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Quyết định thành lập đội ngũ cộng tác viên của thư viện;

- Có báo cáo hoạt động của mạng lưới cộng tác viên thư viện hàng năm (trong 3 năm trước năm kiểm định);

- Báo cáo hoạt động của mạng lưới cộng tác viên thư viện hàng năm thể hiện trong 3 năm trước năm kiểm định, mạng lưới cộng tác viên thư viện hoạt động có hiệu quả, giúp cho công tác của thư viện được ổn định và có tác dụng tốt trong hỗ trợ công tác đào tạo của trường.

 
Tiêu chí 7: Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học    
Tiêu chuẩn 7.1. Địa điểm của trường thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giảng dạy của người học, giáo viên, cán bộ quản lý và các hoạt động khác của trường a) Nền đất tốt, cao ráo, không bị úng, ngập; thuận tiện cho cung cấp điện, nước

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có sơ đồ mặt bằng thiết kế của trường;

- Thực tế cho thấy trường có nền đất tốt, cao ráo không bị úng, ngập;

- Có báo cáo/văn bản thể hiện tình hình cung cấp điện, nước của trường hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Sơ đồ mặt bằng thiết kế, văn bản thể hiện tình hình cung cấp điện, nước của trường hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định) và thực tế cho thấy thuận tiện cho việc cung cấp điện nước.

 
b) Bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các cơ sở công nghiệp thải ra chất độc hại (tiếng ồn, bụi bặm, chất thải độc, ô nhiễm không khí, nguồn nước); bảo đảm an toàn; yên tĩnh cho giảng dạy và học tập

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có thống kê khoảng cách đến các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại gần nhất ở xung quanh trường;

- Có báo cáo/văn bản đánh giá về tình hình an toàn tại trường hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Nội dung báo cáo/văn bản thể hiện trường đảm bảo an toàn, yên tĩnh cho giảng dạy và học tập (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Khoảng cách đến các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại từ 1.000 m trở lên;

- Trường hợp khoảng cách dưới 1.000m, phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại theo “Bảng 1: Khoảng cách ly vệ sinh” của Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD (nếu không xác định được độ độc hại làm căn cứ xác định khoảng cách ly vệ sinh thì cần xem xét giấy chứng nhận về đảm bảo nội dung liên quan đến chất thải, tiếng ồn... của công ty/khu công nghiệp hoặc giấy chứng nhận đảm bảo của trường do cơ quan/đơn vị có thẩm quyền xác nhận các yếu tố độc hại không ảnh hưởng đến trường).

Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế "

c) Phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới cơ sở dạy nghề; giao thông thuận tiện

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có sơ đồ vị trí của trường trên địa bàn quận/huyện;

- Có mô tả hệ thống giao thông tại địa điểm của trường (xe bus, đường, phố ...);

- Sơ đồ vị trí và mô tả hệ thống giao thông tại địa điểm của trường thể hiện giao thông thuận tiện.

(Đã có quyết định thành lập trường nên nội hàm Phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới cơ sở dạy nghề được xem là Đạt)

 
Tiêu chuẩn 7.2. Khuôn viên được quy hoạch tổng thể và chi tiết, thuận tiện cho các hoạt động của trường a) Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc, cảnh quan; bảo đảm chỉ giới quy hoạch, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý các công trình xây dựng trong và ngoài khuôn viên; mật độ xây dựng công trình từ 20-40%; diện tích cây xanh chiếm khoảng 30-40% diện tích khu đất toàn trường

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trường;

- Có số liệu về diện tích khu đất toàn trường;

- Có số liệu về diện tích các công trình xây dựng;

- Có số liệu về diện tích cây xanh;

- Các số liệu liên quan thể hiện:

+ Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc, cảnh quan; bảo đảm chỉ giới quy hoạch, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý các công trình xây dựng trong và ngoài khuôn viên;

+ Mật độ xây dựng công trình từ 20-40% diện tích khu đất toàn trường;

+ Diện tích cây xanh chiếm 30-40% diện tích khu đất toàn trường;

- Việc đánh giá được thực hiện đối với từng cơ sở/phân hiệu của trường.

Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế "

b) Có đủ các khối công trình phục vụ nhu cầu đào tạo và các hoạt động của trường (khu hành chính, khu học tập, xưởng thực hành, khu vệ sinh, khu để xe, ký túc xá, khu thể thao, văn hóa, văn nghệ)

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a, Tiêu chuẩn 7.4 Đạt;

- Có hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trường;

- Có hồ sơ hoàn công các khối công trình phục vụ đào tạo;

- Hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trường và khảo sát thực tế thể hiện trường có đủ các khối công trình: khu hành chính, khu học tập, xưởng thực hành, khu vệ sinh, khu để xe, ký túc xá, khu thể thao, văn hóa, văn nghệ.

 
c) Bảo đảm quỹ đất trong khuôn viên đáp ứng nhu cầu hoạt động của trường theo quy định; có khả năng mở rộng quỹ đất trong tương lai phù hợp với chiến lược phát triển và theo quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có số liệu nhu cầu đất cần sử dụng trong tương lai theo chiến lược, quy hoạch phát triển của trường;

- Các số liệu chứng minh được diện tích đất dự trữ phát triển đã hoặc sẽ thuộc quyền sử dụng của trường và đáp ứng được nhu cầu trong tương lai đã tính toán.

Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế "

Tiêu chuẩn 7.3. Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ làm việc và các hoạt động dạy nghề, thực nghiệm, thực hành a) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường bảo đảm đáp ứng yêu cầu làm việc và các hoạt động dạy nghề, thực nghiệm, thực hành

Chỉ số đạt khi Chỉ số b, Tiêu chuẩn 7.3 Đạt.

 

 
b) Có hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt; có hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, thông gió, phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt

Chỉ số này chỉ xét đến hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện; hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, thông gió, phòng cháy, chữa cháy chung của toàn trường, bên ngoài các công trình (khu hành chính, khu học tập, xưởng thực hành ...). Đánh giá các yếu tố trên cho phạm vi bên trong công trình sẽ được thực hiện tại tiêu chuẩn 7.5.

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trường;

- Có số liệu hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, thông gió, phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt;

- Có số liệu hệ thống điện cho toàn trường;

- Có số liệu hệ thống điện của các xưởng thực hành;

- Có số liệu hệ thống cấp, thoát nước cho toàn trường;

- Có số liệu hệ thống cấp, thoát nước cho các xưởng thực hành;

- Có số liệu hệ thống thu gom rác và phế liệu, chất thải của toàn trường;

- Có số liệu công tác phòng cháy, chữa cháy của trường (số lượng các trang thiết bị, bố trí trang thiết bị, biên bản kiểm tra của Công an PCCC...);

- Công tác phòng cháy, chữa cháy của trường được cơ quan Công an đánh giá đảm bảo yêu cầu;

- Qua khảo sát thực tế trường đảm bảo có đường đi lại giữa các khu vực trong trường thuận tiện;

- Các số liệu và thực tế thể hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 28 tháng 7 năm 2003 Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế " và các văn bản quy định khác có liên quan.

Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế "

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quản lý và bảo dưỡng vận hành đúng quy trình, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, công suất theo thiết kế

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

- Có báo cáo kết quả công tác quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, báo cáo kết quả công tác quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thực tế thể hiện hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, thông gió, phòng cháy, chữa cháy được quản lý và bảo dưỡng vận hành đúng quy trình, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, công suất theo thiết kế.

 
Tiêu chuẩn 7.4. Có hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa đáp ứng quy mô đào tạo theo các nghề, trình độ đào tạo a) Có hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa đáp ứng công tác đào tạo của trường

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có hồ sơ xây dựng, thiết kế phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa;

- Có hồ sơ hoàn công các khối công trình;

- Hồ sơ và thực tế trường thể hiện trường có hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa đáp ứng công tác đào tạo (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

+ Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên;

+ Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên đối với nghề bình thường; không quá 10 học sinh, sinh viên đối với nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế "

b) Các công trình bảo đảm quy chuẩn xây dựng và các yêu cầu về ngăn cách, vệ sinh, kiến trúc, chiếu sáng, thông gió, quy hoạch nội bộ thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, vận hành thiết bị

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trường;

- Có hồ sơ hoàn công các khối công trình chức năng;

- Hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trường, hồ sơ hoàn công các khối công trình chức năng và khảo sát thực tế cho thấy các công trình của trường bảo đảm quy chuẩn xây dựng và các yêu cầu về ngăn cách, vệ sinh, kiến trúc, chiếu sáng, thông gió, quy hoạch nội bộ thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, vận hành thiết bị theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 28 tháng 7 năm 2003 Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế " và các văn bản quy định khác có liên quan.

Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế "

c) Các công trình được sử dụng đúng công năng, có quy chế sử dụng, quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ để bảo đảm hoạt động bình thường

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quy chế sử dụng, quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình;

- Có báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Báo cáo và thực tế thể hiện hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng đúng công năng, công tác quản lý, bảo dưỡng đúng theo quy chế đã có.

 
Tiêu chuẩn 7.5. Bảo đảm các điều kiện hoạt động cho các xưởng thực hành a) Có hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước chung, riêng cho khu vực xưởng thực hành theo nhu cầu hoạt động thực hành và sinh hoạt, vệ sinh; có hệ thống thu gom rác và phế liệu, chất thải Chỉ số đạt khi có hệ thống thu gom rác thải và phế liệu, chất thải.  
b) Trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành được bố trí vị trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành (theo cả lớp, nhóm và từng cá nhân) Chỉ số đạt khi tham quan hiện trường cho thấy việc bố trí vị trí trang thiết bị, dụng cụ hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành (theo cả lớp, nhóm và từng cá nhân).  
  c) Bảo đảm các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm (về hình khối, mầu sắc, vật liệu); an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 7.5 Đạt;

- Tham quan hiện trường tại các xưởng thực hành cho thấy trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành bảo đảm các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm (về hình khối, mầu sắc, vật liệu); an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.

 
Tiêu chuẩn 7.6. Đảm bảo chất lượng và số lượng thiết bị cho thực hành a) Các thiết bị đào tạo chính đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại. Bảo đảm chất lượng trang thiết bị, dụng cụ và tài liệu cho các hoạt động thực hành về chủng loại, công năng, các yêu cầu thông số kỹ thuật và mỹ thuật; các yêu cầu về sức khoẻ, vệ sinh và an toàn lao động

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Chỉ số b, Tiêu chuẩn 7.6 Đạt;

- Đối chiếu danh mục thiết bị dạy nghề đối với các nghề đang đào tạo tại trường với danh mục thiết bị dạy nghề của nghề đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành: Trường có đủ chủng loại (nếu thiếu một vài chủng loại thiết bị, trường phải có báo cáo/giải trình về phương án thay thế để đáp ứng hoạt động đào tạo);

- Trường hợp những nghề mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải có đủ chủng loại thiết bị dạy nghề theo yêu cầu được xác định trong chương trình dạy nghề;

- Các thiết bị đào tạo chính đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại; chất lượng trang thiết bị, dụng cụ và tài liệu bảo đảm cho các hoạt động thực hành về chủng loại, công năng, các yêu cầu thông số kỹ thuật và mỹ thuật, các yêu cầu về sức khoẻ, vệ sinh và an toàn lao động.

 
b) Số lượng thiết bị đáp ứng đủ theo quy mô đào tạo, bảo đảm các tỷ lệ theo quy định về: người học/thiết bị thực hành chính, người học/phòng học chuyên môn hóa, người học/bộ dụng cụ, tài liệu học tập theo cá nhân hoặc theo nhóm

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh mục thiết bị dạy nghề đối với các nghề đang đào tạo tại trường

- Kết quả đối chiếu danh mục thiết bị dạy nghề đối với các nghề đang đào tạo tại trường với danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành: Trường có đủ chủng loại, số lượng thiết bị dạy nghề, bộ dụng cụ thực hành theo quy định.

- Trường hợp chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề:

+ Phải có đủ chủng loại, số lượng thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình dạy nghề.

+ Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên đối với nghề bình thường; không quá 10 học sinh, sinh viên đối với nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Trong trường hợp trường còn thiếu một số thiết bị và đi thuê các thiết bị của trường khác thì cần các minh chứng:

1. Hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý về việc thuê thiết bị (đối với các nghề đã tổ chức đào tạo) hoặc hợp đồng thuê thiết bị (đối với các nghề dự kiến đào tạo trong thời gian tới). Hợp đồng có thời gian từ 5 năm trở lên.

2. Kế hoạch giảng dạy, học tập trong đó nêu rõ thời gian thực hành, học tập tại nơi thuê thiết bị

3. Báo cáo về việc Trường đưa học sinh đến thực tập tại địa điểm thuê thiết bị.

- Các thiết bị đào tạo chính phải có hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Các danh mục thiết bị dạy nghề của nghề đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  c) Các thiết bị có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ; bảo đảm tính đồng bộ của các trang thiết bị

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có hồ sơ quản lý các thiết bị chính cho thực hành: xuất xứ, năm, nước sản xuất;

- Có quy trình quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các thiết bị chính của trường hoặc của nhà sản xuất;

- Có báo cáo công tác quản lý, bảo dưỡng các thiết bị cho thực hành (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Hồ sơ quản lý các thiết bị cho thực hành, báo cáo công tác quản lý các thiết bị cho thực hành và khảo sát thực tế cho thấy các thiết bị của trường đầy đủ thông tin về xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ; bảo đảm tính đồng bộ của các trang thiết bị.

 
Tiêu chuẩn 7.7. Có các kho, phòng bảo quản, lưu giữ với các điều kiện bảo vệ, bảo quản tốt các trang thiết bị, hàng hoá, vật liệu a) Có các khu vực bảo quản, lưu giữ chung cho toàn trường và các khu chức năng

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có danh sách kho bảo quản, lưu giữ chung cho toàn trường và tại các xưởng thực hành;

- Danh sách kho bảo quản, lưu giữ chung cho toàn trường và tại các xưởng thực hành và khảo sát thực tế cho thấy trường có các khu vực bảo quản, lưu giữ chung cho toàn trường và các khu chức năng.

 
b) Hệ thống khu bảo quản, kho có các điều kiện bảo vệ, bảo quản tốt cho các trang thiết bị, hàng hoá, vật liệu như: mái che, rào ngăn cách, khóa, chiếu sáng, thông gió, chống mốc, ẩm

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc đánh giá hoạt động các kho, phòng bảo quản lưu giữ trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định;

- Báo cáo/văn bản thể hiện việc đánh giá hoạt động các kho, phòng bảo quản lưu giữ trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định tính đến thời điểm kiểm định và khảo sát thực tế cho thấy trường có hệ thống khu bảo quản, kho có các điều kiện bảo vệ, bảo quản tốt cho các trang thiết bị, hàng hoá, vật liệu như: mái che, rào ngăn cách, khóa, chiếu sáng, thông gió, chống mốc, ẩm.

 
  c) Có hệ thống quản lý việc cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hoá, vật liệu

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có văn bản của trường, quy định quy trình quản lý việc cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hoá, vật liệu;

- Có danh sách cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát, thu nhận vật tư, thiết bị toàn trường, khu chức năng;

- Có hệ thống sổ sách theo dõi nhập kho, xuất kho các trang thiết bị hàng hoá, vật liệu;

- Có báo cáo/văn bản thể hiện việc đánh giá việc cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hoá, vật liệu trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định tính đến thời điểm kiểm định.

 
Tiêu chí 8: Quản lý tài chính    
Tiêu chuẩn 8.1. Trường có đủ nguồn tài chính để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ; tạo được nguồn thu hợp pháp a) Đảm bảo định mức kinh phí chi cho đào tạo

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có định mức kinh phí chi cho một học sinh do trường xây dựng (theo nghề và trình độ);

- Có kinh phí chi cho một học sinh hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Các số liệu cho thấy trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định, trường có kinh phí chi cho một học sinh đảm bảo định mức kinh phí chi theo quy định (định mức do trường xây dựng).

 
b) Có các nguồn thu hợp pháp từ học phí, lệ phí, liên kết đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có nguồn thu từ học phí, lệ phí;

- Có nguồn thu từ liên kết đào tạo hoặc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Căn cứ báo cáo về các nguồn thu từ học phí, lệ phí, liên kết đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm và biên bản thanh kiểm tra, kiểm toán công tác tài chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định) thể hiện trường có các nguồn thu hợp pháp từ học phí, lệ phí, liên kết đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 
c) Các nguồn tài chính được quản lý và phân bổ chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định. Có hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính theo quy định

Chỉ số đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính;

- Có báo cáo tài chính hàng năm của trường;

- Hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính; Báo cáo tài chính hàng năm của trường và Biên bản thanh kiểm tra, kiểm toán công tác tài chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thể hiện trường có hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính, các nguồn tài chính được quản lý và phân bổ chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định, không có vi phạm quy định (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định).

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ hành chính sự nghiệp
Tiêu chuẩn 8.2. Công tác lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính được chuẩn hoá, công khai, minh bạch và theo đúng quy định a) Có quy chế quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước Chỉ số đạt khi trường có quy chế quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước  
b) Kế hoạch tài chính hàng năm được xây dựng theo quy định và được công bố công khai, minh bạch

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có quy định của trường về xây dựng kế hoạch tài chính;

- Có kế hoạch tài chính hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Có báo cáo công tác tài chính hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Các văn bản trên thể hiện kế hoạch tài chính hàng năm được xây dựng theo các quy định của pháp luật, của cơ quan chủ quản, của trường và được công bố công khai.

 
c) Có kế hoạch thực hiện việc huy động, phát triển các nguồn lực tài chính Chỉ số đạt khi trường có kế hoạch thực hiện việc huy động, phát triển các nguồn lực tài chính hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định).  
Tiêu chuẩn 8.3. Dự toán về tài chính được xác định trên cơ sở nghiên cứu kỹ về nhu cầu chi tiêu, những thay đổi về giá cả, các nhu cầu và quy mô đào tạo sắp tới a) Có các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu chi tiêu, giá cả thị trường (giá nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công) để xây dựng dự trù về tài chính

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có các tài liệu về nhu cầu chi tiêu, giá nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả nghiên cứu thể hiện trường có thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu chi tiêu, giá nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công để xây dựng dự trù về tài chính (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định).

 
b) Có các nghiên cứu, dự báo về nhu cầu, quy mô đào tạo và biến động về giá cả trong 2-5 năm tới; có cơ chế điều chỉnh dự toán kế hoạch tài chính theo các biến động về giá cả thị trường

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định, mỗi năm có kết quả nghiên cứu, dự báo về nhu cầu, quy mô đào tạo và biến động về giá cả trong 2-5 năm tới;

- Có văn bản của trường, quy định cơ chế điều chỉnh dự toán kế hoạch tài chính theo các biến động về giá cả thị trường.

 
c) Có bản dự toán tài chính phản ánh các kết quả nghiên cứu và dự báo trên

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Chỉ số a và chỉ số b, Tiêu chuẩn 8.3 Đạt;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định, hàng năm có bản dự toán tài chính căn cứ kết quả nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu chi tiêu, giá cả thị trường, nghiên cứu, dự báo về nhu cầu, quy mô đào tạo và biến động về giá cả trong 2-5 năm tới.

 
Tiêu chuẩn 8.4. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch, hiệu quả cho các đơn vị và các hoạt động của trường a) Phân bổ tài chính hợp lý đáp ứng nhu cầu cơ bản của các đơn vị và các hoạt động chung của trường

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có đề xuất nhu cầu tài chính của các đơn vị (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Có số liệu kinh phí các đơn vị được cấp hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Các số liệu trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định thể hiện trường phân bổ tài chính hợp lý, công bằng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các đơn vị và các hoạt động chung của trường.

 
b) Kế hoạch phân bổ tài chính được công bố công khai

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch phân bổ tài chính mỗi năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Báo cáo công tác tài chính của trường từng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định);

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định, trường có ít nhất 01 hình thức công bố công khai kế hoạch phân bổ tài chính.

 
c) Có đánh giá hàng năm về hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính Chỉ số đạt khi trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định trường có đánh giá hàng năm về hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính.  
Tiêu chuẩn 8.5. Lập dự toán, thực hiện thu chi, thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính; quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ theo chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước a) Có văn bản dự toán tài chính Chỉ số đạt khi trường có văn bản dự toán tài chính hàng năm trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định.  
b) Thực hiện thu chi, quyết toán, báo cáo tài chính đúng quy định; có hồ sơ lưu trữ chứng từ theo chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính từng năm (trong 3 năm trước năm kiểm định);

- Có hồ sơ lưu trữ chứng từ kế toán từng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và năm kiểm định);

- Báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính từng năm, hồ sơ lưu trữ chứng từ kế toán từng năm, biên bản thanh kiểm tra, kiểm toán công tác tài chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thể hiện trường thực hiện thu chi, quyết toán, báo cáo tài chính đúng quy định; có hồ sơ lưu trữ chứng từ theo chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước.

 
  c) Định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính và được cơ quan có thẩm quyền kiểm toán

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch hàng năm về tự kiểm tra công tác tài chính đối với trường và các đơn vị (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra công tác tài chính đối với trường và các đơn vị (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo quyết toán hàng năm của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan kiểm toán (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Kế hoạch hàng năm về tự kiểm tra công tác tài chính đối với trường và các đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra công tác tài chính đối với trường và các đơn vị, kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan chủ quản hoặc biên bản kiểm toán của cơ quan kiểm toán thể hiện trường định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính và được cơ quan có thẩm quyền kiểm toán.

Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004
của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước"

Tiêu chí 9: Các dịch vụ cho người học nghề    
Tiêu chuẩn 9.1. Đảm bảo mọi người học có được thông tin đầy đủ về nghề đào tạo, khoá đào tạo và các quy định khác của trường ngay từ khi nhập học. a) Người học được cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khoá học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Tài liệu cung cấp cho học sinh, sinh viên khi nhập học có các nội dung về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khoá học;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định, ngay khi nhập học, người học đã được cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khoá học.

 
b) Người học được phổ biến đầy đủ về quy chế đào tạo, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Tài liệu cung cấp cho học sinh, sinh viên khi nhập học có các nội dung về quy chế đào tạo, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định, ngay khi nhập học, người học đã được phổ biến đầy đủ về quy chế đào tạo, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp.

 

c) Người học được phổ biến đầy đủ các nội quy, quy định của trường.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Tài liệu cung cấp cho học sinh, sinh viên khi nhập học có các nội quy, quy định của trường;

- Trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định, ngay khi nhập học, người học đã được phổ biến đầy đủ các nội quy, quy định của trường.

 
Tiêu chuẩn 9.2. Đảm bảo các điều kiện ăn, ở, chăm sóc sức khoẻ cho người học. a) Ký túc xá của trường đảm bảo các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập cho ít nhất 50% người học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có thông tin về ký túc xá của trường: chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác;

- Có số lượng học sinh, sinh viên học hệ TCN, CĐN đã quy đổi (số lượng người học) của từng năm, trong 3 năm trước năm kiểm định, lựa chọn số lượng cao nhất để tính toán;

- Ký túc xá đảm bảo các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập cho ít nhất 50% số lượng người học.

 

b) Có nhà ăn hoặc dịch vụ ăn uống phục vụ tốt cho người học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà ăn hoặc dịch vụ ăn uống;

- Có báo cáo/văn bản đánh giá về công tác phục vụ của nhà ăn trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định;

- Chưa xảy ra bất cứ một vụ ngộ độc thực phẩm nào (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định đến thời điểm kiểm định);

- Báo cáo/văn bản đánh giá công tác phục vụ của nhà ăn thể hiện chưa xảy ra bất cứ một vụ ngộ độc thực phẩm nào.

 
c) Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người học.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

* Nếu trường tự cung cấp:

- Trường có địa điểm để cung cấp dịch vụ y tế;

- Có bộ phận để cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người học;

- Có thiết bị y tế cơ bản để cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người học;

- Có báo cáo/văn bản đánh giá về công tác y tế của trường trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định;

- Báo cáo/văn bản đánh giá về công tác y tế thể hiện trường có dịch vụ y tế đảm bảo chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người học;

*Nếu trường sử dụng dịch vụ của cơ sở y tế khác thì phải có hợp đồng và có báo cáo hàng năm, chứng minh người học được chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ kịp thời.

 
Tiêu chuẩn 9.3. Tổ chức thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho người học. a) Thường xuyên cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có tài liệu thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm đã cung cấp cho người học trong 3 năm trước năm kiểm định;

- Có báo cáo/văn bản đánh giá công tác cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm trong 3 năm trước năm kiểm định;

- Báo cáo/văn bản đánh giá thể hiện trong 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định ít nhất 06 tháng/lần học sinh, sinh viên được cung cấp các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm.

 
b) Trường tổ chức trợ giúp giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Chỉ số đạt khi trường có các hình thức tổ chức trợ giúp giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp (trong 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định).  
c) Định kỳ tổ chức hội nghị việc làm cho người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.

Chỉ số đạt khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có kế hoạch tổ chức hội nghị việc làm cho người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Có báo cáo kết quả tổ chức hội nghị việc làm cho người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định);

- Trong 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định, ít nhất 01 lần/năm, trường tổ chức hội nghị việc làm cho người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. Trường hợp tại năm kiểm định chưa thực hiện thì phải có kế hoạch thực hiện.

 

_____________________________________________

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 23 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715