CÂU HỎI ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM 2017 HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ VTEC

CÂU HỎI ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM 2017 HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ

CÂU HỎI ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ NĂM 2017

HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ

Câu 1: Trình bày quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận khoa học?

Câu 2: Trình bày nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý?

Câu 3: Trình bày nội dung cơ bản của quy luật mâu thuẫn, ý nghĩa phương pháp luận của quy luật?

Câu 4: Môi trường sinh thái là gì? Những ảnh hưởng của môi trường sinh thái đối với xã hội?

Câu 5: Trình bày nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự vận dụng quy luật này trong đường lối đổi mới của Đảng ta?

Câu 6: Trình bày nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng của Nhà nước?

Câu 7: Ý thức xã hội là gì? Trình bày tính độc lập tương đối và sức mạnh cải tạo của ý thức xã hội?

Câu 8: Trình bày những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Câu 9: Trình bày đặc điểm, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam?

Câu 10: Trình bày quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh đến khi Bác tìm được con đường cứu nước cho dân tộc?

(Chú ý: Mọi thắc mắc về nội dung câu hỏi liên hệ cô Nguyễn Phương Lan - Khoa Lý luận chính trị – Sđt 0904 184 333).

TRƯỞNG KHOA

GIÁO VIÊN XÂY DỰNG

 

 

 

Lường Thị Pó Nguyễn Thị Phương Lan

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1388702

      Trang web hiện có: 35 khách

Liên kết web