KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM” NĂM 2017 VTEC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM” NĂM 2017

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số:         /KH-CĐKTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 22  tháng 5  năm 2017

                                

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VIỆC LÀM” NĂM 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo gắn với việc làm, sử dụng lao động.

- Tạo điểu kiện hỗ trợ cho HSSV tốt nghiệp ra trường tiếp cận thông tin về việc làm, tham gia dự tuyển vào các vị trí việc làm có yêu cầu phù hợp;

- Tổ chức các hoạt động và cung cấp thông tin về việc làm;

- Từng bước tạo lập mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường - Doanh nghiệp trong việc tạo cơ hội việc làm cho HSSV và tuyển dụng HSSV tốt nghiệp vào làm việc;

- Xây dựng, quảng bá uy tín, thương hiệu các chuyên ngành đào tạo của nhà trường;

2. Yêu cầu

- Trung tâm tuyển sinh & QHVDN chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện đảm bảo tính khoa học, tính chuyên nghiệp và trang trọng, hiệu quả;

- Trưởng các phòng, khoa phối hợp chặt chẽ với Trung tâm tuyển sinh & QHVDN trong công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch;

- Công tác tổ chức đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Ngày 14 tháng 6 năm 2017

2. Địa điểm: Tại Hội trường lớn trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc.

3. Thành phần tham dự:

- Đảng ủy, Ban giám hiệu;

- Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc; BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên Việt Nam trường, giáo viên và cán bộ CNV.

- Lãnh đạo các trường THCS (20 trường).

- Các Công ty, doanh nghiệp (10- 15 đơn vị),

- Toàn thể HSSV và phụ huynh của HSSV trung cấp, cao đẳng chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung và tiến độ làm việc

- 23/5/2017 - 5/6/2017: Tuyên truyền thông tin, kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” trên Website, báo mạng, facebook,….; Tiếp nhận và gửi thư mời đến các đơn vị tham gia tuyển dụng

- 5/6/2017: Họp Ban tổ chức “Ngày hội việc làm”.

- 8/6/2017: Các Đơn vị tham gia tuyển dụng treo băng zôn quảng cáo. Chuyển giấy mời tới khách mời ( Trường THCS và phụ huynh HSSV)

- Ngày 13/6/2017: Họp Ban tổ chức “Ngày hội việc làm” rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất công tác tổ chức ngày 14/6/2017.

- Ngày 14/6/2017: Tổ chức “Ngày hội việc làm”.

2. Quy định đối với Doanh nghiệp

- Đảm bảo việc tuyển dụng không làm trái với những quy định của pháp luật.

- Các đơn vị tự chuẩn bị poster để trang trí, giới thiệu về đơn vị mình, gửi thông tin tuyển dụng về Trung tâm Tuyển sinh & QHVDNN trước ngày 08/6/2017 để gửi thông báo cho HSSV, phụ huynh chuẩn bị.

3. Quy định đối với HSSV

- HSSV chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017 tham gia “Ngày hội việc làm” năm 2017.

- Chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ xin dự tuyển: Đơn xin dự tuyển (theo mẫu) có xác nhận của gia đình, photo GCMND;

- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để tham gia phỏng vấn với các doanh nghiệp, trang phục gọn gàng, tác phong chuẩn mực.

4. Công tác chuẩn bị

- Trung tâm Tuyển sinh & QHVDN:

+ Chuẩn bị mẫu Đơn xin dự tuyển, hướng dẫn GVCN phát cho HSSV và giấy mời đại biểu

+ Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị để thực hiện buổi tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tính chuyên nghiệp cao.

+ Chủ trì, phối hợp với phòng QTĐS lên sơ đồ vị trí ngồi của khách mời, HSSV trong hội trưòng đảm bảo trang trọng, khoa học

- Các khoa, đơn vị trực thuộc; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến toàn thể HSSV chuẩn bị tốt nghiệp năm 2017 và phụ huynh,

- Phòng KHCN&ĐN Thông tin trên Website của nhà trường.

- Phòng QTĐS chuẩn bị vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà trường; hội trường

5. Tổ chức thực hiện

            5.1. Ban tổ chức “ Ngày hội việc làm”: Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch; tổ chức buổi “Ngày hội việc làm” trang trọng, chuyên nghiệp và hiệu quả.

5.2. Trung tâm Tuyển sinh & QHVDN

- Chủ trì tổ chức thực hiện theo kế hoạch (Triển khai kế hoạch, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham dự theo kế hoạch, tổ chức buổi tuyển dụng của các doanh nghiệp);

- Mời và đón tiếp doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng;

- Mời và đón tiếp Đài Truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc.

- Đưa tin, bài lên website của Nhà trường;

5.3. Phòng Tổ chức hành chính

- Công tác lễ tân, nước uống

- Phối hợp với Trung tâm TS&QHVDN, các khoa trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài hội trường.

5.4. Phòng Quản trị đời sống

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, khánh tiết;

- Phối hợp với Trung tâm TS&QHVDN bố trí bàn tuyển dụng cho các doanh nghiệp đến tham gia tuyển dụng;

5.5. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

           - Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng

- Bố trí đội sinh viên tình nguyện phối hợp với phòng TCHC đảm bảo công tác an ninh, trật tự, đón tiếp khách mời; phối hợp với các khoa bố trí, quản lý HSSV tham gia dự tuyển.

5.6. Trưởng Khoa

            - Thông báo kế hoạch tổ chức, thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đến toàn thể HSSV Trung cấp, Cao đẳng năm cuối

            - Chủ động phối hợp với Trung tâm TS &QHVDN để tổ chức thực hiện

- Tổ chức cho HSSV tham gia tuyển dụng đăng ký và lập danh sách những HSSV đăng ký tham gia tuyển dụng về Trung tâm TS&QHVDN trước ngày 12/6/2017 (liên hệ trực tiếp: đc Trường  0988 207 260). Chỉ đạo GVCN đôn đốc HSSV tham gia đầy đủ, đúng giờ; quản lý HSSV ngồi đúng vị trí, đảm bảo chương trình được diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

- Gửi giấy mời, chủ động liên hệ với phụ huynh HSSV; cử giáo viên đón tiếp, hướng dẫn phụ huynh HSSV của khoa chu đáo, trân trọng.

6. Chương trình làm việc:

Thời gian Nội dung Chủ trì/ Thực hiện
7h30 – 8h00 Đón tiếp đại biểu

Trung tâm TS&QHDN

Lãnh đạo các Khoa

8h00-8h15 Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu   Đ/c Nguyễn Hải Hà
8h15 - 8h30 Phát biểu của lãnh đạo nhà trường Thầy Tạ Quang Thảo
8h30 – 9h00 Giới thiệu về các đơn vị tuyển dụng Đ/c Nguyễn Hải Hà
9h00 – 11h00 Các đơn vị tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp TT TS&QHDN; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội SV
11h00-11h15 Bế mạc Đ/c Nguyễn Hải Hà

Trên đây, là kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2017. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

Nơi nhận                                

- HT, PHT;

- Phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- ĐTr, Hội SV;

- Lưu TCHC, TTTS&QHDN.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Thảo

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429937

      Trang web hiện có: 21 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1