THÔNG BÁO V/v nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017 VTEC

THÔNG BÁO V/v nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 15/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017

 

Thực hiện Điều 115 Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012: quy định nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong các ngày nghỉ Lễ, Tết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước;

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo thực hiện nghỉ ngày lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9) năm 2017 như sau:

Ngày lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam  trùng vào ngày Thứ Bảy nên nghỉ bù vào ngày Thứ  Hai (ngày 04/9/2017). Như vậy, cán bộ, công nhân viên chức và HSSV được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày 02 tháng 9 đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2017.

Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc triển khai tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

TS. Nguyễn Hữu Phước

                                                                                                       

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429586

      Trang web hiện có: 28 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1