Kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017 VTEC

Kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (mau.doc)mau.doc 115 kB2017-11-06 01:47
Download this file (TT 15.doc)TT 15.doc 245 kB2017-11-06 01:48
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 44/KH-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017

 

  1. 1.Mục đích tự kiểm định

Thực hiện theo Thông tư số 15/2017/TT - BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Nhà trường thực hiện tự kiểm định chất lượng GDNN để chỉ ra các mặt mạnh, mặt yếu, từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo đã đề ra.

2. Phạm vi tự kiểm định

Các hoạt động của trường Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Hội đồng kiểm định chất lượng

3.1. Thành phần

Hội đồng kiểm định chất lượng GDNN năm 2017 được thành lập theo Quyết định số 512/QĐ-CĐKTKT ngày 19/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Hội đồng gồm có 19 thành viên.

3.2. Ban thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách

3.2.1 Ban thư ký

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Bùi Văn Dương Trưởng phòng TTr-KT&ĐBCL Trưởng Ban thư ký
2 Nguyễn Thị Tâm P. trưởng phòng TTr-KT&ĐBCL UV
3 Trần Văn Thiện P. trưởng phòng CTHSSV UV
4 Nguyễn Văn Nam (1981) GV khoa Điện - Điện tử UV
5 Phạm Thị Thúy Hằng Cán bộ Phòng TTr-KT&ĐBCL UV
6 Ngô Quang Hưng Cán bộ Phòng TTr-KT&ĐBCL UV

3.2.2 Các nhóm công tác chuyên trách

Nhóm Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phước Trưởng phòng TC-HC Trưởng nhóm
Lê Thị Ngát P. Trưởng phòng TC-HC UV
Hoàng Thị Thu Cán bộ phòng TC-HC UV
Nguyễn Thị Hạnh Cán bộ phòng TC-HC UV
Nguyễn Ánh Điện Trưởng phòng CTHSSV UV
Chu Thị Dương CB phòng KHCN & ĐN UV
Nhóm 2 Tạ Phúc Lợi Trưởng phòng Đào tạo Trưởng nhóm
Ngô Thị Hạnh Cán bộ phòng Đào tạo UV
Đỗ Thị Làn GV khoa Cơ khí UV
Tạ Đình Chiến P. Trưởng khoa Kinh tế UV
Hoàng Minh Thái GV khoa CNTT UV
Triệu Thị Thủy GV khoa Kinh tế UV
Nguyễn Văn Chung P.Trưởng khoa CNTT UV
Đặng Thị Hải Vân GV khoa KTNN UV
Tạ Việt Cường Cán bộ phòng Đào tạo UV
Nhóm 3 Nguyễn Văn Hiền Giám đốc TTNN - TH Trưởng nhóm
Nguyễn T. Lan Phượng GV khoa KTNN UV
Nguyễn Quốc Thường GV khoa Cơ khí UV
Phan Thị Thu Thủy GV Khoa Điện - Điện tử UV
Nguyễn Xuân Quang P. Trưởng khoa KHCB UV
Đàm Thị Thơm GV khoa KTNN UV
Nguyễn Quang Nhật P. Trưởng khoa KHCB UV
Tạ Nhật Anh GV khoa KHCB UV
Nhóm 4 Ngô T. Cẩm Linh Trưởng khoa Kinh tế Trưởng nhóm
Phạm Thành Trung P.Trưởng phòng Đào tạo UV
Dương Thị Thanh Loan Trưởng khoa CNTT UV
Đỗ Cao Cường P. Trưởng khoa Cơ khí UV
Phạm Thanh Vũ Trưởng khoa KTNN UV
Trần Quyền Quý GV khoa Điện - Điện tử UV
Lường Thị Pó Trưởng khoa LLCT UV
Tạ Thị Thương GV khoa KHCB UV
Nhóm 5 Nguyễn Duy Sỹ Trưởng phòng QTĐS Trưởng nhóm
Tạ Quang Đông Cán bộ phòng QTĐS UV
Tạ Quang Duy P.Trưởng khoa Điện - Điện tử UV
Nguyễn T. Thu Hằng GV khoa Kinh tế UV
Nguyễn Thị Thủy CB phòng KHCN&ĐN UV
Dương Văn Toàn GV khoa Cơ khí UV
Phạm Thị Lan GV khoa KTNN UV
Trần Quốc Thoại GV khoa Cơ khí UV
Nhóm 6 Đoàn Quang Thắng Trưởng phòng KHCN&ĐN Trưởng nhóm
Lưu Đăng Khoa P.Trưởng phòng KHCN&ĐN UV
Nguyễn Thị Nguyệt CB phòng KHCN&ĐN UV
Tạ Thị Hà CB phòng KHCN&ĐN UV
Nhóm 7 Lê Thị Hướng Trưởng phòng KH-TC Trưởng nhóm
Cao Đức Quang P. Trưởng phòng KH-TC UV
Nguyễn Thị Phương Thúy Cán bộ phòng KH-TC UV
Nhóm 8 Đào Minh Xuân Trưởng ban QLKTX Trưởng nhóm
Vũ Đức Hạnh Giám đốc TTTS&QHVDN UV
Nguyễn Văn Kiệt P. trưởng ban QLKTX UV
Hoàng Anh Cường CB phòng CTHSSV UV
Nguyễn Thị Lan CB phòng QTĐS UV
Nhóm 9 Lê Hải Tài Trưởng khoa Điện - Điện tử Trưởng nhóm
Nguyễn Hải Hà P.Giám đốc TTTS&QHVDN UV
Tô Quang Hiệp Cán bộ phòng Đào tạo UV
Phạm Thu Hường GV khoa Kinh tế UV

3.3. Phân công thực hiện

Stt

Tiêu chuẩn

Nhóm chịu

trách nhiệm

Thời gian thu thập

thông tin và minh chứng

Ghi chú
1 Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý (12 tiêu chuẩn) Nhóm 1 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
2

Tiêu chí 2:Hoạt động đào tạo

(17 tiêu chuẩn)

Nhóm 2 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
3 Tiêu chí 3:Giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động(15 tiêu chuẩn) Nhóm 3 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
4 Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình(15 tiêu chuẩn) Nhóm 4 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
5 Tiêu chí 5:Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện (15 tiêu chuẩn) Nhóm 5 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
6 Tiêu chí 6:Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế (5 tiêu chuẩn) Nhóm 6 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
7 Tiêu chí 7:Quản lý tài chính (6 tiêu chuẩn) Nhóm 7 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
8

Tiêu chí 8:Dịch vụ cho người học

(9 tiêu chuẩn)

Nhóm 8 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
9 Tiêu chí 9:Giám sát đánh giá chất lượng (6 tiêu chuẩn) Nhóm 9 Từ 12/10 đến 10/11/2017  
10

Phần I. Giới thiệu về cơ sở GDNN

1. Thông tin chung

2. Thông khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

4. Nghề đào tạo và qui mô đào tạo

5. Cơ sở VC, thư viện, tài chính

Phần II. Kết quả tự KĐCLGDNN

1. Đặt vấn đề

2. Tổng quan chung

3. Tự đánh giá

Phần III. Tổng hợp kế hoạch nâng cao chất lượng cơ sở GDNN

Phần IV. Đề xuất, kiến nghị

Ban thư ký

Từ 26/9 đến 10/11/2017

 

4. Công cụ đánh giá

Quy trình thực hiện kiểm định chất lượng GDNN được quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

5. Nội dung công việc - thời gian thực hiện                  

Thời gian

Công việc

Đơn vị thực hiện
18/9 - 20/9/2017 Xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng GDNN năm 2017 của trường. Ban thư ký
22/9 - 28/9/2017 Họp Hội đồng kiểm định chất lượng GDNN Hội đồng kiểm định
30/9 - 10/10/2017 Chuẩn bị tự đánh giá sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của đơn vị Trưởng các đơn vị
12/10 - 10/11/2017 Thực hiện thu thập minh chứng và tự đánh giá sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng GDNN năm 2017 Các nhóm
12/11-18/11/2017 Báo cáo sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng theo các tiêu chí Trưởng các nhóm
20/11 - 25/11/2017 Các nhóm tổng hợp thành 1 file mềm, bản cứng và các thông tin minh chứng gửi về phòng TTr-KT&ĐBCL Các nhóm
01/12 - 05/12/2017 Họp Hội đồng kiểm định chất lượng GDNN của Trường thẩm định, phê duyệt báo cáo sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng GDNN năm 2017 Hội đồng kiểm định
06/12 - 08/12/2017 Tổng hợp, chỉnh sửa Báo cáo kiểm định chất lượng GDNN năm 2017 Ban Thư ký
10/12 - 14/12/2017 Gửi báo cáo về Tổng cục GDNN và sở LĐTB&XH Ban Thư ký

(Lưu ý: Báo cáo soạn thảo theo phông chữ Times New roman, Unicode, cỡ chữ 13, giãn dòng Exactly 19pt, lề trên, dưới, phải 2cm; lề trái 3cm)

            Yêu cầu:

- Hội đồng Kiểm định chất lượng GDNN năm 2017 chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ và đúng kế hoạch.

- Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc phổ biến Kế hoạch kiểm định chất lượng GDNN năm 2017 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và phối hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo kế hoạch, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Thành viên Hội đồng;

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL.

(Đã ký)

  TS. Tạ Quang Thảo

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438928

      Trang web hiện có: 224 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715