Thông báo lịch làm việc mùa đông VTEC

Thông báo lịch làm việc mùa đông

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 22/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v lịch làm việc mùa đông

 

Căn cứ nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc quy định giờ làm việc mùa đông, thực hiện bắt đầu từ thứ 2 ngày 16/10/2017 như sau:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h00’ đến 11h00’s

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h00’ đến 17h00’

Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, P.HT;             

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- Trang web của nhà trường;

- Lưu: TC-HC.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Nguyễn Hữu Phước

                                                                                                       

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429585

      Trang web hiện có: 22 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1