Thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2017 VTEC

Thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2017

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (thong_tu_lien_tich_68_2011_TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH_ngay_30_12_2011.doc)thong_tu_lien_tich_68_2011_TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH_ngay_30_12_2011.doc 110 kB2017-10-25 07:44
Download this file (TT 02_2007-TT-BNV.doc)TT 02_2007-TT-BNV.doc 56 kB2017-10-25 07:44
Download this file (TT 08_2013_BNV.pdf)TT 08_2013_BNV.pdf 1012 kB2017-10-25 07:44
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 164/CĐKTKT-TCHC Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 10 năm 2017

V/v thực hiện chế độ chính sách

6 tháng cuối năm 2017

 

         

Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Văn bản số 1248/SNV-CCVC ngày 19/10/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2017. Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng cuối năm 2017

Các đơn vị triển khai thực hiện xét chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (số lượng nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá 10%/ năm/ tổng số biên chế của đơn vị); nâng phụ cấp thâm niên vượt khung tại Thông tư số 04/2004/TT-BNV “Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức” ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Hồ sơ gồm: Bản sao Quyết định lương hiện hưởng, Thông báo nghỉ hưu (đối với nâng bậc lương trước thời hạn khi nghỉ hưu); bản sao Bằng khen, Giấy khen, Chiến sĩ thi đua các cấp (đối với nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

2. Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên ngành giáo dục

Theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính Phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Không thực hiện nâng mức phụ cấp thâm niên đối với những trường hợp nhà giáocó thời điểm nghỉ hưu trùng với thời điểm nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo; thời gian giáo viên đi học tập trung; không làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục… tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (theo hướng dẫn các Văn bản số 3051/BGDĐT-TCCB ngày 22/5/2012 và 3014/BGDĐT-TCCB ngày 11/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Thực hiện chế độ chuyển ngạch giảng viên

Theo Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/7/2007 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại cho công chức, viên chức” (Giáo viên đã có bằng Thạc sĩ; đủ 03 năm biên chế tính đến thời điểm xét, không tính thời gian tập sự - mẫu Đơn đề nghị chuyển ngạch giảng viên đăng tải trên website của nhà trường). Không chuyển ngạch giảng viên đối với giáo viên dạy các môn văn hóa.

Yêu cầu:Trưởng, Phó các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát; họp, xét cho những cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình đủ tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quy trình; đồng thời gửi biên bản họp, hồ sơ về phòng TC-HC (Đ/c Nguyễn Thị Hạnh) để tổng hợp chậm nhất 16h00 ngày 30/10/2017. Nếu đơn vị nào nộp sau thời gian quy định, Hội đồng sẽ không xét cho đơn vị đó và Trưởng đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT, TC-HC.

 

 

 

  TS. Tạ Quang Thảo

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429588

      Trang web hiện có: 16 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1