THÔNG BÁO VIỆC LÀM THÁNG 11 NĂM 2017 VTEC

THÔNG BÁO VIỆC LÀM THÁNG 11 NĂM 2017

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO VIỆC LÀM THÁNG 11 NĂM 2017

 

Nơi nhận:

- BGH (báo cáo);

- Thông tin trên Website;

- Lưu: TTTS&QHVDN

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429931

      Trang web hiện có: 21 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1