Đánh giá, phân loại viên chức năm 2017 VTEC

Đánh giá, phân loại viên chức năm 2017

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (mau.doc)mau.doc 121 kB2017-11-30 08:19
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 189/CĐKTKT-TCHC Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 11 năm 2017
V/v đánh giá, phân loại viên chức năm 2017  

Kính gửi: Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số 6169/UBND-TH1 ngày 14/8/2017 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Văn bản số 1248/SNV-CCVC ngày 19/10/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2017.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc triển khai đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm 2017 như sau:

Hàng năm các đơn vị sự nghiệp Nhà nước đánh giá viên chức để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức làm căn cứ để bố trí, s dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với viên chức.

Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức; giáo viên, nhân viên hợp đồng năm 2017 (Biểu mẫu đăng trên website của nhà trường).

Tiêu chí đánh giá:

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 và kết quả bình xét A,B,C hàng tháng từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017.

- Kết quả nhận xét đánh giá theo 04 tiêu chí như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt 12 tháng bình xét thi đua xếp loại A.

           + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 01 tháng xếp loại B trở lên.

            + Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 01 tháng xếp loại C trở lên.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Từ 01 tháng không xếp loạitrở lên(trừ những trường hợp không xếp loại do ốm đau, nghỉ thai sản).

            Yêu cầu: Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức (kể cả hợp đồng), phiếu bổ sung lý lịch (dành cho cán bộ, viên chức; giáo viên, nhân viên hợp đồng không phải kê khai) năm 2017. Đồng thời gửi biên bản, bản đánh giá, phân loại và phiếu bổ sung lý lịch về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 25/12/2017.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- HT, các PHT;

- Như trên;

- Lưu: VT.

 
  TS. Tạ Quang Thảo

Lượt truy cập

1384210

      Trang web hiện có: 48 khách

Liên kết web