kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 VTEC

kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 03/KH-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức

nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Căn cứ Thông báo số 09/TB-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghỉ Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;

Thực hiện Văn bản số 98/SLĐTBXH-DN ngày 18/01/2018 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2018;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 23/01/2018 của Ban tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 như sau:

A.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tổ chức Hội nghị CBCNVC (sau đây gọi tắt là Hội nghị) là hoạt động thường niên để Hiệu trưởng đối thoại những vấn đề then chốt trong công tác đào tạo, phát triển nhà trường với cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hội nghị thông qua sửa đổi: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở; ban hành Quy định văn hóa nhà trường; công khai tài chính năm 2017; kiện toàn Ban thanh tra nhân dân; triển khai công tác công khai, kê khai, minh bạch tài sản năm 2018. Tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức Hội nghị phải dân chủ, thiết thực, trang trọng, đúng nghi thức, không phô trương, hình thức. Đón tết thực sự an toàn, tiết kiệm; ổn định nền nếp làm việc ngay sau kỳ nghỉ.

B. NỘI DUNG

1. Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2017

+ Thời gian: Từ 7h30’ ngày 07/02/2018 (Thứ Tư).

+ Địa điểm: Hội trường.

+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên; giáo viên hợp đồng thỉnh giảng; nhân viên vệ sinh môi trường, phục vụ nước uống… (Ăn trưa tại Nhà ăn)

2. Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

- Học sinh sinh viên: Nghỉ từ 07/02 (tức 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết 25/02 (tức 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Giáo viên các khoa: Nghỉ từ 08/02 (tức 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết 25/02 (tức 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm, khoa và giáo viên kiêm nhiệm thuộc các đơn vị này, nhân viên: Nghỉ từ 14/02 (tức 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết 20/02 (tức 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

3. Gặp mặt đầu xuân Mậu tuất và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

+ Thời gian: Từ 9h30’ ngày 26/02/2018 (tức 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất). HSSV nghỉ sau tiết 3.

+ Địa điểm: Hội trường.

+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên; giáo viên hợp đồng thỉnh giảng; nhân viên vệ sinh môi trường, phục vụ nước uống.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

* Ông Nguyễn Văn Đạt – Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị CBCNVC 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018: Phụ trách chung.

* Các đơn vị trực thuộc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công tại cuộc họp ngày 23/01/2018 của Ban tổ chức Hội nghị CBCNVC 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trin khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

 

 

(Đã ký)

TS. Tạ Quang Thảo

                                                                                                       

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1389212

      Trang web hiện có: 33 khách

Liên kết web