170 NĂM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VTEC

170 NĂM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ

Cách đây 170 năm, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời đánh dấu bước ngoặt căn bản của phong trào công nhân, đưa giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị với tư cách là một lực lượng xã hội độc lập, đấu tranh giải phóng mình, đồng thời giải phóng toàn thể loài người. Lịch sử hiếm thấy một tác phẩm nào lại có ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình phát triển của cách mạng thế giới như “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

* Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

Giữa thế kỷ thứ XIX, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã đạt tới trình độ phát triển: đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa ở một số nước châu Âu. Cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp, giai cấp vô sản hiện đại ra đời và sớm bước lên vũ đài đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Trong những năm 30 và 40 của thế kỷ XIX, ở một số nước tư bản phát triển, giai cấp vô sản đã vùng lên đấu tranh chống lại giai cấp tư sản đòi thực hiện những yêu sách của mình cả về kinh tế lẫn chính trị. Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản là những cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt ở thành phố Lyông (Pháp) năm 1837; cuộc nổi dậy của công nhân dệt vùng Xilêdi (Đức) năm 1844; phong trào hiến chương ở Anh kéo dài 10 năm (1838 - 1848). 

Sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản đòi hỏi một cách bức thiết phải có một hệ thống lý luận soi đường và một cương lĩnh chính trị làm kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1847, Đại hội lần thứ hai Liên đoàn những người cộng sản đã thảo luận và thông qua những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản do Mác và Ăng ghen trình bày. Trên cơ sở sự nhất trí ấy, C.Mác và Ph.Ăngghen được Đại hội ủy nhiệm thảo ra bản tuyên ngôn chính thức. Việc công bố “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” cũng là thông báo về sự ra đời của một học thuyết cách mạng, một thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Mác. 

Lần đầu tiên trong lịch sử loài người thực hiện được cuộc cách mạng tư tưởng với đỉnh cao của trí tuệ khám phá và hệ thống hóa những quy luật vận động của giới tự nhiên, xã hội và tư duy của con người. Toàn bộ thành tựu trí tuệ của loài người được tổng kết, khái quát.

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là cương lĩnh cách mạng của giai cấp vô sản thế giới, đồng thời là tác phẩm lý luận sâu sắc, tác phẩm đã trình bày nhiều luận điểm và nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản khoa học. Khẩu hiệu được C.Mác và Ph.Ăng-ghen nêu ra trong Tuyên ngôn: “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”, sau được V.I.Lê-nin phát triển thành khẩu hiệu: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”, đến nay vẫn là hồi kèn tập hợp lực lượng trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

*Tư tưởng chủ yếu của tác phẩm 

Lý luận về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản khẳng định rằng, giai cấp vô sản không thể giải phóng mình nếu không đồng thời giải phóng toàn xã hội. Song, giai cấp vô sản không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử nếu không tổ chức thành chính đảng của giai cấp, Đảng được hình thành và phát triển xuất phát từ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. Quan điểm cơ bản về chủ nghĩa duy vật lịch sử, về đấu tranh giai cấp, về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản, về xây dựng chính đảng của giai cấp công nhân được Mác và Ăngghen trình bày rõ trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

* Ý nghĩa thực tiễn của tác phẩm 

- “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý C.Mác và Ph.Ăng ghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Hơn một thế kỷ qua, kể từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, thực tiễn đã có nhiều biến động, trước sự điều chỉnh phương pháp và cách thức bóc lột của giới chủ trong xã hội Tư bản quan sát bề ngoài dường như lợi ích của công nhân và giới chủ hài hòa với nhau. Song, bản chất bóc lột giá trị thặng dư đã được thực tiễn chứng minh là không thay đổi, hơn nữa còn ở trình độ tinh vi hơn. Do đó, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng diễn ra dưới nhiều hình thái mới, nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi những người vận dụng và theo đuổi chủ nghĩa Mác phải vận dụng linh hoạt và sáng tạo để giải quyết những vấn đề mới trên nền tảng lý luận của giai cấp công nhân. Những mô hình xây dựng CNXH hưng thịnh hiện nay như Trung Quốc, Việt Nam và các nước tiến bộ trên thế giới đã chứng tỏ “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vẫn là ngọn cờ lý luận cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời thể hiện sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác trong bối cảnh hiện nay.

 

Lường Thị Pó, Nguyễn Thị Phương Lan

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405320

      Trang web hiện có: 47 khách

Liên kết web