Công văn thông báo Về việc một số “đạo lạ” xuất hiện trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc VTEC

Công văn thông báo Về việc một số “đạo lạ” xuất hiện trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 78/CĐKTKT

Về việc một số “đạo lạ” xuất hiện trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện một số “đạo lạ” hoạt động trái quy định của pháp luật: Hoàng Thiên Long (Đạo Bà Điền hay Tâm linh Hồ Chí Minh); Hội Tiên Rồng (Đoàn Tiên Rồng); Long Hoa Di Lạc (Long Hoa Tam Muội, Long Hoa Chính Pháp, Hội Phật Tiên Long Hoa Di Lặc, Tam Hoa Di Lặc, Long Hoa Tam Hội); Giáo Hội Lạc Hồng (Đoàn Thiện Tâm Đạo Hồ Chí Minh); Hội Tâm Linh; Đoàn 18 Phú Thọ (Hội đồng chí Phú Thọ, Hội đồng tín ngưỡng Phú Thọ, Đoàn Vua Hùng tự sinh) và môn Pháp luân công. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, có “Hội thánh Đức Chúa Trời” đang hoạt động gây ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội.

Để phòng ngừa các “đạo lạ” trên du nhập vào nhà trường nói riêng và địa bàn cư trú nói chung. Nhà trường yêu cầu trưởng các bộ phận triển khai đến toàn thể CB, GV, NV và HSSV đơn vị mình quản lý và thực hiện nghiêm túc một số việc sau:

1. Các “đạo lạ” trên du nhập vào Vĩnh Phúc là trái với quy định của pháp luật, vi phạm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV tham gia các “đạo lạ” là vi phạm pháp luật, đi ngược với văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc; đảng viên tham gia “đạo lạ” là vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV đề cao cảnh giác, nhận diện đúng, không tin, theo, không tụ tập đông người để tuyên truyền, phát tán tài liệu trái pháp luật; chủ động đấu tranh, tố giác, lên án đối với những hoạt động trái quy định pháp luật của các “đạo lạ” và Pháp luân công; báo cáo nhà trường, các cơ quan chức năng khi phát hiện các hiện tượng trên.

Yêu cầu: Trưởng các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- Trang web của nhà trường;

- Lưu: TC-HC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429588

      Trang web hiện có: 15 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1