CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN : CHÍNH TRỊ HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TC CHUYÊN NGHIỆP – NĂM 2018 VTEC

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN : CHÍNH TRỊ HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TC CHUYÊN NGHIỆP – NĂM 2018

trí, vai trò như thế nào?

TL: Đại đoàn kết là vấn đề chiến lược đảm bảo thành công của cách mạng; là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

33. Theo quan điểm của Đảng, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là gì?

TL: Khối liên minh công – nông – trí thức

34. Khi sang Việt Nam thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì về chính trị?

TL: Chính sách chia để trị

35. Khi sang Việt Nam thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì về kinh tế ?

TL: Chúng câu kết với địa chủ phong kiến cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập các đồn điền, nhà máy, xí nghiệp…

36. Khi sang Việt Nam thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì về văn hóa?

TL: Chính sách ngu dân, xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học

37. Phong trào Cần Vương diễn ra theo khuynh hướng nào?

TL: Phong kiến

38. Phong trào Cần Vương do ai lãnh đạo?

TL: Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

39. Phong trào nông dân Yên Thế do ai lãnh đạo?

TL: Hoàng Hoa Thám

40. Phong trào Đông Du và Duy Tân diễn ra theo khuynh hướng nào?

TL: Dân chủ tư sản

41. Phong trào Đông Du và Duy Tân do ai lãnh đạo?

TL: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh

42. Ai là người truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam?

TL: Nguyễn Ái Quốc

43. Theo Nguyễn Ái Quốc cách mạng giải phong dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường nào?

TL: Cách mạng vô sản

44. Năm 1929 ở Việt nam xuất hiện 3 tổ chức cộng sản đó là những tổ chức nào?

TL: An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

45. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam được tổ chức ở đâu, do ai chủ trì?

TL: Cửu Long – Hương Cảng – Trung Quốc, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì

46. Hãy cho biết tên tờ báo đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập?

TL: Người cùng khổ

47. Đối với dân tộc Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?

TL: Tài sản tinh thần vô giá

48. Em hãy cho biết quy định của luật lao động Việt Nam về độ tuổi lao động là Nam?

TL: Từ đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi

49. Em hãy cho biết quy định của luật lao động VN về độ tuổi lao động là Nữ?

TL: Từ đủ 18 tuổi đến đủ 55 tuổi

50

Hãy cho biết ai là tác giả của 2 câu thơ sau:

“Mỗi vần thơ Bác, vần thơ thép

Mà vẫn mênh mông bát ngát tình”

TL: Tố Hữu


Dạng câu hỏi vẽ biểu đồ và nhận xét:

1. Có bảng số liệu về cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta như sau:

Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ
2011 63,4% 14.3% 22,3%
2016 42,2% 24,4% 33,4%

                                                   Nguồn: Tổng cục thống kê

Hãy vẽ biểu đồ (hình tròn hoặc hình cột) và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta qua các năm.

2. Có bảng số liệu về cơ cấu kinh tế ở nước ta như sau:

Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ
2001 23,24% 38,13% 38,63%
2017 15,34% 33,34% 41,32%

                                                  Nguồn: Tổng cục thống kê

Hãy vẽ biểu đồ và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu kinh tế của nước ta qua các năm.

3. Có bảng số liệu về thu nhập bình quân đầu người của nước ta qua các năm như sau:

ĐVT: USD/người

Năm 2000 2005 2010 2015 2017
  402 700 1273 2109 2385

                      

Nguồn: Tổng cục thống kê

Hãy vẽ biểu đồ và rút ra nhận xét về sự thay đổi của thu nhập bình quân đầu người (GDP bình quân đầu người) của nước ta qua các năm.

Loại câu hỏi: Tự luận – Liên hệ thực tế, bản thân.

Câu 1: Là học sinh TCCN, em cần làm gì để nhận thức đúng về Chủ nghĩa Mác – Lênin?

* Vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin gồm 3 bộ phận: Triết học Mác –Lênin; Kinh tế Chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mỗi bộ phận có vai trò khác nhau.

- Triết học Mác –Lênin: là cơ sở lý luận của chủ nghĩa MLN, giúp con người xem xét, nhận thức thế giới một cách đúng đắn nhờ phép biện chứng duy vật thống nhất chặt chẽ. Triết học MLN giúp con người giải thích các sự vật,hiện tượng trong thế giới và sự biến đổi, cải tạo thế giới tự nhiên, xã hội, tư duy.

- Kinh tế Chính trị Mác – Lênin: Là chìa khoá để giải thích lịch sử phát triển của sản xuất vật chất nói chung.

- Chủ nghĩa xã hội khoa học phát hiện và luận giải về quá trình tất yếu dẫn đến sự hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

* Là học sinh TCCN em cần:

- Học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – Lênin nghiêm túc, có phương pháp tiếp thu hiệu quả, có cơ sở khoa học chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động.

- Hiểu và nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin để hiểu mục đích, con đường, lực lượng, cách thức bước đi của sự nghiệp giải phóng con người, không sa vào tình trạng mò mẫm, chủ quan, duy ý chí. Từ đó sáng tạo trong công việc, khắc phục tư tưởng giáo điều, nôn nóng muốn đốt cháy giai đoạn.

- Có thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc và chú ý liên hệ từng nguyên lý để vận dụng vào đời sống, xây dựng tập thể, xã hội.

- Đứng trước một số vấn đề về Tôn Giáo hiện nay khi có nhận thức đúng đắn về Chủ nghĩa Mác giúp chúng ta tránh có hành động sai trái như: tham gia vào các tổ chức phản động chống đối Đảng và Nhà nước.

- Nhận thức đúng đắn chiều hướng phát triển của kinh tế và thực hiện tốt chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng.

- Vững vàng tư tưởng, lập trường cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh có hiệu quả các lực lượng, các hệ tư tưởng thù địch của thế lực phản động chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 2: Sau khi nghiên cứu và học tập TTHCM, em có thể rút ra những bài học bổ ích nào để tu dưỡng và rèn luyện bản thân trong điều kiện hiện nay?

* Tư tưởng Hồ Chí Minh: là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”

* Giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam: Trung thành với nguyên lý của chủ nghĩa Mác, mạnh dạn loại bỏ những gì không thích hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta. Đồng thời đưa ra những vấn đề mới và giải quyết linh hoạt, khoa học, hiệu quả.

- Tư tưởng HCM góp phần phát triển kho tàng lý luận của dân tộc Việt Nam cũng như của toàn thể nhân loại: Khẳng định những triết lý mà cha ông để lại; định hướng đúng đắn cho sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, hướng tới xây dựng hòa bình, độc lập cho tổ quốc, đem tự do, hạnh phúc cho mỗi con người.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi và định hướng đúng đắn cho việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của công cuộc đổi mới.

* Bài học rút ra từ việc học tập, nghiên cứu TTHCM.

- Lựa chọn hướng đi, công việc phù hợp khả năng của bản thân sau khi đã tìm hiểu kỹ trên cơ sở học tập ở nhà trường, từ những kiến thức tự tìm hiểu, từ những trải nghiệm trong cuộc sống.

- Kiên trì, tập trung mục tiêu công việc đã chọn cho dù phải trải qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống.

- Sống yêu thương, bao dung, nhân ái với mọi người. Giúp đỡ anh chị em, đồng nghiệp, mọi người khi mình có thể.

- Hướng tới lối sống có đạo đức chuẩn mực: tuân thủ Pháp luật Nhà nước, chấp hành nội quy trong công việc.

- Trải nghiệm thực tế, tự tìm công việc theo khả năng, đam mê để phát huy bản thân.

- Đấu tranh chống các tư tưởng mê tín dị đoan, các luận điệu sai trái, chống chủ nghĩa cá nhân trong thời đại mới. Rèn luyện, tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Câu 3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về mối quan hệ cá nhân và tập thể.? Liên hệ bản thân với tập thể của mình?

*Mối quan hệ cá nhân với tập thể.

+ Cá nhân tồn tại trong tập thể và phát huy tính độc lập, đa dạng của mình trong tập thể đó.

+ Tập thể hình thành bởi cá nhân và phát triển bền vững khi mọi cá nhân cống hiến hết mình vì mục đích chung của tập thể.

+ Tập thể mạnh khi có nhiều cá nhân xuất sắc, tập thể ổn định thì cá nhân vững vàng.

+ Giải quyết thỏa đáng giữa cống hiến và hưởng thụ, kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và tập thể. Tránh rơi vào chủ nghĩa cá nhân.

+ Quan hệ cá nhân và tập thể hiểu rộng ra trên phạm vi quốc tế là quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế. Tích cực chủ động hội nhập quốc tế nhưng phải giữ gìn bản sắc dân tộc, không hòa tan đánh mất mình.

*Liên hệ bản thân:

+ Là một cá nhân trong 1 tập thể cần có trách nhiệm, nghĩa vụ với tập thể, tôn trọng tập thể, có quan hệ bình đẳng, thân ái, giúp đỡ giữa các cá nhân trong tập thể.

VD: (yêu cầu lấy ví dụ từ bản thân)

+ Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là xóa bỏ lợi ích cá nhân mà làm cho lợi ích cá nhân phù hợp với lợi ích tập thể, lợi ích trước mắt phù hợp với lợi ích lâu dài.

VD: (từ công việc, đời sống bản thân)

+ Không nên làm gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Không ngại khó, ngại khổ, tham danh quyền, tự cao coi thường tập thể, khinh thường quần chúng.

+ Không nên quá đề cao tập thể vì chỉ đề cao tập thể sẽ làm cho cá nhân mất động lực phấn đấu, nảy sinh tư tưởng ỷ lại vào tập thể. Cần có tinh thần đoàn kết và ý thức xây dựng tập thể

VD: (lấy ví dụ từ trong công việc, đời sống bản thân)

Câu 4: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số ở nước ta hiện nay, bản thân đã nhận thức về việc thực hiện chính sách dân số đó như thế nào?

*Nội dung chính sách dân số nước ta

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam. Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, dân số…

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung thích hợp và hình thức đa dạng về chính sách dân số.

+ Nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới tính và sức khỏe sinh sản nâng cao chất lượng dân số và thể chất, trí tuệ, tinh thần.

+ Khuyến khích và thực hiện mỗi gia đình có từ 1 đến 2 con.

+ Chuẩn mực chung: Phụ nữ sinh con trong độ tuổi 22 -34; khoảng cách giữa 2 lần sinh từ 3-5 năm; mỗi cặp vợ chồng lựa chọn phương pháp tránh thai an toàn và phù hợp; Hạn chế tốc độ tang dân số…

+ Nghiêm cấm hành vi cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện.

*Liên hệ nhận thức của bản thân về việc thực hiện chính sách dân số

+ Chấp hành chính sách dân số: Hiểu rõ quy định nhà nước và thực hiện chính sách dân số; Tuyên truyền với mọi người xuang quanh về chuẩn mực thực hiện chính sách dân số, đấu tranh chống hành vi vi phạm chính sách dân số.

+ Bản thân được quyền cung cấp thông tin về dân số; được lựa chọn biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số. Qua đó giúp cho mọi người nắm bắt kịp thời những kiến thức trên.

+ Mỗi công dân đều có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tuyên truyền cho những người xung quanh các thông tin chính sách dân số để làm cho xã hội phát triển.

+ Đấu tranh chống các hành vi, cản trở, cưỡng bức việc thực hiện chính sách dân số: chống các thủ tục cổ hủ, tảo hôn, cướp vợ…

+ Đấu tranh chống các hành vi, tư tưởng trọng nam khinh nữ trong gia đình, đem lại quyền bình đẳng cho con người trong xã hội hiện đại.

Câu 5: Anh (chị) cần làm gì để trở thành người công dân tốt? Bản thân đã làm được điều gì tốt mà anh (chị) ghi nhớ?

* Để trở thành người công dân tốt cần:

- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ người công dân:

+ Quyền tham gia quản lý nhà nước: ứng cử, bầu cử khi đủ tuổi.

+ Quyền sở hữu và lao động, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Quyền học tập, nghiên cứu, sáng tạo và hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe bản thân.

+ Quyền tự do hôn nhân và bình đẳng nam nữ trong gia đình và xã hội.

+ Quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, ra nước ngoài, về nước theo quy định chung của pháp luật.

+ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể: danh dự, nhân phẩm, chỗ ở, các bí mật cá nhân; khiếu nại, tố cáo khi bị vi phạm đến các vấn đề cá nhân theo quy đình chung của nhà nước.

+ Có nghĩa vụ: trung thành với Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng quốc phòng toàn dân; tôn trọng, bảo vệ tài sản quốc gia; tuân theo Hiến pháp và pháp luật Nhà nước; chấp hành quy tắc, nội quy tại nơi làm việc và khu công cộng; đóng thuế theo quy định của Nhà nước.

- Có ý thức công dân: Cần cù, chăm chỉ, kiên trì sáng tạo, tự giác trong học tập và rèn luyện.

- Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và lối sống.

- Điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể, xã hội, khuyến khích lối sống tiến bộ, tích cực, phê phán lối sống tiêu cực; Có lòng nhân ái độ lượng.

- Là học sinh Trung học chuyên nghiệp, cần tự tin vào bản thân, vượt qua khó khăn để đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện; Chấp hành nội quy nhà trường và pháp luật của Nhà nước; Rèn luyện lương tâm nghề nghiệp , rèn luyện tác phong công nghiệp để thích nghi với thời kỳ hiện đại; Có lối sống lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội, không gian lận trong thi cử.

- Gương mẫu thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường, tham gia tích cực các hoạt động đoàn đội: Thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo…

- Đấu tranh chống các tư tưởng, lối sống sa đọa, suy thoái đạo đức, lối sống ảo.

- Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong cuộc sống.

* Kể một số việc làm tích cực của bản thân đã làm để nói về việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân.

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405320

      Trang web hiện có: 42 khách

Liên kết web