KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2015 VTEC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

UBND TỈNH VĨNH PHÚC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:05/KH-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 3 năm 2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2015 - Thực hiện công văn số 979 /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/3/2015 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Chương trình công tác năm học của Nhà trường, theo đề nghị của ông Trưởng phòng TTr-KT&ĐBCL. Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm 2015 như sau: STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Mục tiêu cần đạt Chủ trì Đơn vị phối hợp thực hiện 1 Mở lớp Bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giáo viên giảng viên Tháng 03/2015 Nâng cao năng lực soạn bài, giảng dạy cho giảng viên, giáo viên Nhà trường Trường ĐHSP Thái Nguyên 2 Tổ chức, kiểm soát việc xây dựng kế hoạch hành động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học năm 2015 Tháng 03/2015 Đảm bảo theo đúng chủ trương của Nghị quyết số 29-NQ/ TW của BCH TW khóa XI Phòng TTr-KT &ĐBCL Các khoa 3 Tự đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Tháng 02- 06/2015 Đảm bảo đúng theo các qui trình Phòng KHCN và ĐN Ban chỉ đạo xây dựng ISO 4 Đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Tháng 02/2015 Áp dụng đúng theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Trung tâm chứng nhận chất lượng phù hợp Quacert Các đơn vị trực thuộc 5 Lấy ý kiến sinh viên đánh giá khóa học (K5) Tháng 05– 6/2015 Đảm bảo thông tin thu được đầy đủ, chính xác Phòng TTr-KT &ĐBCL Phòng CT HSSV, Phòng ĐT 6 Kiện toàn đội ngũ làm công tác ĐBCL ở các khoa, phòng Tháng 4/2015 Bổ sung các cán bộ có năng lực Phòng TTr-KT &ĐBCL Phòng TC-HC, các khoa 7 Tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác ĐBCL Tháng 7/2015 Đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng với qui định Phòng TTr-KT &ĐBCL Các đơn vị trong toàn Trường 8 Triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên chất lượng giảng dạy của giảng viên Tháng 6/2015 Đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác. Thông báo kết quả để các giảng viên rút kinh nghiệm Phòng TTr-KT &ĐBCL Các giảng viên 9 Tổ chức công tác Tự đánh giá chất lượng giảng viên giáo viên Tháng 6/2015 100% giảng viên, giáo viên thực hiện đánh giá Phòng TTr-KT &ĐBCL Các đơn vị trong toàn Trường 10 Tổ chức công tác đánh giá năng lực sư phạm giáo viên TCCN Tháng 8/2015 100% giáo viên dạy TCCN thực hiện đánh giá Phòng TTr-KT &ĐBCL Các đơn vị trong toàn Trường 11 Khảo sát về tình hình việc làm và thu nhập sinh viên tốt nghiệp Tháng 8-9/2015 Thực hiện đảm bảo thông tin chính xác. TTTS và QHVDN Phòng TTr-KT &ĐBCL, các đơn vị sử dụng lao động 12 Kiểm tra công tác lưu trữ minh chứng Tháng 8/2015 Đảm bảo công tác lưu trữ minh chứng ở các đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ Phòng TTr-KT &ĐBCL Các đơn vị, Hội đồng TĐG 13 Cập nhật CSDL tự đánh giá. Triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng. Tiếp tục duy trì công tác tự đánh giá Tháng 8/2015 Triển khai đầy đủ các kế hoạch hành động trong BC TĐG Phòng TTr-KT &ĐBCL Các đơn vị trong toàn trường 14 Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn ĐBCLGD Theo kế hoạch của cấp trên Tất cả các cán bộ tham gia công tác ĐBCL được tập huấn Phòng TTr-KT &ĐBCL Các đơn vị trong toàn trường 15 Xây dựng, bổ sung chuẩn đầu ra Tháng 7/2015 Xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành học Phòng Đào tạo Các khoa 16 Xây dựng kế hoạch và quy trình đánh giá chuẩn đầu ra Tháng 10/2015 Hoàn thiện quy trình đánh giá chuẩn đầu ra Phòng TTr-KT &ĐBCL Các phòng, khoa 17 Tổ chức dự giờ thường xuyên Theo TKB từng học kì Đánh giá đúng chất lượng giờ giảng Phòng Đào tạo, khoa chuyên môn Các tổ chức đoàn thể 18 Tổ chức dự giờ đột xuất Hàng tháng theo yêu cầu ĐBCL Đánh giá đúng chất lượng giờ giảng Phòng Đào tạo, Phòng TTr-KT &ĐBCL Phòng Đào tạo, khoa chuyên môn 19 Xây dựng, rà soát, bổ sung nội dung chương trình đào tạo 07/2015 Đảm bảo sát với yêu cầu của thị trường lao động Phòng Đào tạo khoa chuyên môn 20 Thực hiện đánh giá ngoài ( kiểm định chất lượng GD) 11/2015 Đạt yêu cầu 50 tiêu chí Phòng TT-KT &ĐBCL Hội đồng tự đánh giá 21 Thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng HSSV sau đào tạo Tháng 11-12/2015 Đảm bảo thông tin thu được đầy đủ, chính xác TTTS và QHVDN Phòng TTr-KT &ĐBCL, các đơn vị sử dụng lao động Yêu cầu : Các ông (bà) phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa chủ trì (xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết) và các bộ phận liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên. Nơi nhận : - Cục KT&KĐCLGD (b/c); - HT, các phó HT(cđ); - Các đơn vị trực thuộc (T/h); - Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL. HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Tạ Quang Thảo

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438928

      Trang web hiện có: 219 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715