CV công tác ĐBCL GDNN theo TT 08 .2018 VTEC

CV công tác ĐBCL GDNN theo TT 08 .2018

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VP

                        Số :       /CĐKTKT-TTr,KT&ĐBCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Vĩnh Phúc, ngày .. tháng 6 năm 2018

                                                           

Kính gửi: Trưởng các khoa chuyên môn.

         Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm học 2017- 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc triển khai công tác đánh giá chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo GDNN.

          Yêu cầu:

1. Các giáo viên, giảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trung thực trong việc tự đánh giá.

2. Các trưởng khoa tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của khoa (Phiếu đánh giá, bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo mẫu 01,02,03 trên website www.vtec.edu.vn )

3. Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp các khoa, giáo viên, giảng viên nghiêm túc thực hiện.

4. Các khoa nộp kết quả đánh giá (gửi bản mềm Bảng tổng hợp kết quả vào địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) cho Phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 22/6/2018.

Nơi nhận:

- PHT;

- Các khoa; Tổ GDTC;

- Lưu: VT, TTr-KT&ĐBCL

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tạ Quang Thảo

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 12 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715