mẫu đánh giá GVGV 2018 VTEC

mẫu đánh giá GVGV 2018

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (maudanhgia.doc)maudanhgia.doc 121 kB2018-06-07 01:49

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày10 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VP
KHOA…………………
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO

Năm học:……………………………

Họ và tên:............................................................................................................................

Khoa, tổ bộ môn:.................................................................................................................

Cấp trình độ giảng dạy:.......................................................................................................

Nhiệm vụ được phân công giảng dạy (Lý thuyết, thực hành, tích hợp)...............................

Các tiêu chí và tiêu chuẩn Nhà giáo tự đánh giá xếp loại Khoa, tổ bộ môn đánh giá, xếp loại
Điểm đánh giá đạt được Tỷ lệ % của điểm đánh giá đạt được so với điểm đánh giá tối đa của mỗi tiêu chuẩn (lấy đến 1 chữ số thập phân, không làm tròn) Các minh chứng Điểm đánh giá đạt được Tỷ lệ % của điểm đánh giá đạt được so với điểm đánh giá tối đa của mỗi tiêu chuẩn (lấy đến 1 chữ số thập phân, không làm tròn) Các minh chứng
Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn            
- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn            
Trong đó: Chỉsố thứ nhất            
- Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ            
- Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học            
Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm            
- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy            
Trong đó: Chỉ số thứ nhất            
- Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy            
- Tiêu chuẩn 3 về Thực hiện hoạt động giảng dạy            
- Tiêu chuẩn 4 về Kiểm tra, đánh giákết quả học tập của người học            
- Tiêu chuẩn 5 về Quản lý hồ sơ dạy học            
- Tiêu chuẩn 6 về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy            
- Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục            
- Tiêu chuẩn 8 về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập            
- Tiêu chuẩn 9 về Hoạt động xã hội            
Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học            
- Tiêu chuẩn 1 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao            
- Tiêu chuẩn 2 về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học            
- Tiêu chuẩn 3 về Nghiên cứu khoa học*            
Tổng sốđiểm đánh giá            
Điểm quy đổi            
Xếp loại            

* Ghi chú: Đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp không đánh giá Tiêu chuẩn 3 Tiêu chí 3

………..,ngày…….tháng……năm……
Giáo viên tự đánh giá

(Ký và ghi rõ họ, tên)

………..,ngày…….tháng……năm……
Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ, tên)

   

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày10 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VP
KHOA…………………
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA, TỔ BỘ MÔN

STT Họ và tên nhà giáo Cấp trình độ giảng dạy Nhiệm vụ giảng dạy Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo Đánh giá, xếp loại của Khoa, tổ bộ môn Ghi chú
Sơ cấp (x) Trung cấp (x) Cao đẳng (x) Dạy lý thuyết (x) Dạy thực hành (x) Dạy tích hợp (x) Điểm quy đổi xếp loại Điểm quy đổi xếp loại
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

………..,ngày…….tháng……năm……
Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VP

KHOA: …….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

STT Họvà tên nhà giáo Cấp trình độ giảng dạy Nhiệm vụ giảng dạy Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo Đánh giá, xếp loại nhà giáo của Khoa, tổbộ môn Đánh giá, xếp loại nhà giáo của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Sơ cấp (x) Trung cấp (x) Cao đẳng (x) Dạy lý thuyết (x) Dạy thực hành (x) Dạy tích hợp (x)
I Khoa……                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 

………..,ngày…….tháng……năm……
Trưởng Khoa

(Ký và ghi rõ họ, tên)

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438928

      Trang web hiện có: 24 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715