Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2018-2019 VTEC

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2018-2019

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (Phieu khaosat.doc)Phieu khaosat.doc 281 kB2018-09-18 00:41

      UBND TỈNH VĨNH PHÚC

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Số:       /KH - CĐKTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến giáo viên,

giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2018-2019

Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019, trường Cao đẳng KT- KT Vĩnh Phúc triển khai thực hiện việc lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên về các chính sách liên quan đến dạy và học; về công tác quản lý, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của nhà trường.

I. Mục đích

- Giúp Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trong trường nắm bắt được những tồn tại trong công tác quản lý và phục vụ người học của từng đơn vị trong trường, qua đó có những biện pháp khắc phục những điểm tồn tại nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Giúp các khoa không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng dạy và học, đảm bảo theo đúng chuẩn đầu đã công bố, để đào tạo nhân lực ngày càng sát hơn với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

- Giúp mỗi cán bộ, nhân viên trong từng đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu chung của nhà trường.

- Nhà trường có thêm kênh thông tin để tham khảo, nghiên cứu, ra quyết định quản lý kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu người học.

- Góp phần thực hiện công tác kiểm định chất lượng GDNN của trường.

II. Kế hoạch triển khai

STT Nội dung công việc Bộ phận phối hợp Thời gian thực hiện Ghi chú
1

Triển khai kế hoạch lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2018 - 2019

Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Tháng 9/2018
2 Tiến hành lấy ý kiến Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc

Tháng 10/2018

3 Nhập dữ liệu, xử lý, phân tích, thống kê. Tháng 11/2018
4 Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến. Tháng 12/2018

III. Tổ chức thực hiện

- Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc quán triệt và thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, giảng viên, nhân viên trong đơn vị hiểu rõ mục đích, yêu cầu và kế hoạch triển khai.

- Các cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên được lấy ý kiến phải đánh giá trung thực, khách quan.

- Thông tin phản hồi từ cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên phải được tổng hợp chính xác, trung thực và bảo mật tuyệt đối.

- Phòng Thanh tra KT&ĐBCL chủ trì, phối hợp các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- HT, các PHT;

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TTrKT& ĐBCL.                                                                             

                         

                               TS. Tạ Quang Thảo

 

 

 

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438928

      Trang web hiện có: 260 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715