Thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2018 VTEC

Thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2018

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 174/CĐKTKT-TCHC Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 9 năm 2018

V/v thực hiện chế độ chính sách

6 tháng cuối năm 2018

 

          Kính gửi: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm.

Thực hiện Văn bản số 1359/SNV-CCVC ngày 18/9/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2018. Nhà trường đề nghị Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng cuối năm 2018

Các đơn vị triển khai thực hiện xét chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (số lượng nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá 10%/ năm/ tổng số biên chế của đơn vị); nâng phụ cấp thâm niên vượt khung tại Thông tư số 04/2004/TT-BNV “Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức” ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Hồ sơ gồm: Bản sao Quyết định lương hiện hưởng, Thông báo nghỉ hưu (đối với nâng bậc lương trước thời hạn khi nghỉ hưu); bản sao Bằng khen, Giấy khen, Chiến sĩ thi đua các cấp (đối với nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

(Quy chế, văn bản hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đăng trên Website:www.vtec.edu.vn)./.

2. Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên ngành giáo dục

Theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính Phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Không thực hiện nâng mức phụ cấp thâm niên đối với những trường hợp nhà giáo có thời điểm nghỉ hưu trùng với thời điểm nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo; thời gian giáo viên đi học tập trung; không làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục… tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (theo hướng dẫn các Văn bản số 3051/BGDĐT-TCCB ngày 22/5/2012 và 3014/BGDĐT-TCCB ngày 11/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Thực hiện chế độ chuyển ngạch giảng viên

Theo Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/7/2007 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại cho công chức, viên chức” (Giáo viên đã có bằng Thạc sĩ; đủ 03 năm biên chế tính đến thời điểm xét, không tính thời gian tập sự - mẫu Đơn đề nghị chuyển ngạch giảng viên đăng tải trên website của nhà trường). Không chuyển ngạch giảng viên đối với giáo viên dạy các môn văn hóa.

4. Đăng ký chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn năm 2019.

Yêu cầu:Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm tiến hành rà soát; họp, xét cho những cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình đủ tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quy trình; đồng thời gửi biên bản họp, hồ sơ về phòng TC-HC (Đ/c Nguyễn Thị Hạnh) để tổng hợp chậm nhất 16h00 ngày 01/10/2018. Nếu đơn vị nào nộp sau thời gian quy định, Hội đồng sẽ không xét cho đơn vị đó và Trưởng đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT.

 
  TS. Tạ Quang Thảo

 

 

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 35 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715