Triển khai một số nội dung lên quan đến nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động VTEC

Triển khai một số nội dung lên quan đến nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (huongdannangluongtruocthoihan.xls)huongdannangluongtruocthoihan.xls 70 kB2018-09-26 07:28
Download this file (QĐ163Vvbanthànhquychếnânglươngtrướcthờihạn.doc)QĐ163Vvbanthànhquychếnânglươngtrướcthờihạn.doc 64 kB2018-09-26 07:28
Download this file (uutiennangluongtruocthoihan.doc)uutiennangluongtruocthoihan.doc 27 kB2018-09-26 07:28
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 92/CĐKTKT-TCHC

V/v triển khai một số nội dung lên quan đến nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm.

Để vận dụng và thực hiện đúng, đảm bảo quyền lợi cho nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động theo Thông tư số 08/2013//TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Chính phủ. Nhà trường triển khai một số nội dung sau:

* Giải thích về điểm a, mục 1, điều 3, Thông tư 08/2013//TT-BNV như sau:

“1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này”. Cụ thể:

- Được xét nâng lương trước thời hạn khi đủ 24 tháng đối với người có ngạch và các chức danh yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên; 12 tháng với người có với người có ngạch và các chức danh yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (tính từ thời điểm lương hiện hưởng);

- Tính đến 31/12 hàng năm, số tháng còn thiếu nhỏ hơn 12 tháng so với thời hạn tăng lương thường xuyên.

Đảm bảo hai điều kiện này thì đơn vị xét để nâng lương trước thời hạn cho CB, GV, NV, người lao động (Kèm theo Hướng dẫn - Biểu 01).

* Danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn (Biểu 02)

* Danh sách đăng ký nâng lương 6 tháng cuối năm 2018 (Biểu 03).

* Tổng hợp của đơn vị (Biểu 04).

* Hướng dẫn về ưu tiên nâng lương trước thời hạn (Sao gửi kèm).

*Yêu cầu:

- Trưởng đơn vị tiến hành triển khai, rà soát, họp và xét các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn đảm bảo chính xác, đúng quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính khách quan, công bằng và chính xác của kết quả xét của đơn vị. Biên bản họp kèm theo danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn 6 tháng đầu năm 2018, đăng ký nâng lương trước thời hạn 6 tháng cuối năm 2018, biểu tổng hợp của đơn vị về Phòng TC-HC (Đ/c Lê Thị Ngát - PTP), chậm nhất 16h00ngày 15 tháng 5 năm 2018.

- Việc xét nâng lương trước thời hạn những năm tiếp theo các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 08/2013//TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Chính phủ và hướng dẫn này đến khi có quy định mới.

Trưởng các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện ./.

( Nếu có vướng mắc xin liên hệ TP TCHC để được giải đáp)

Nơi nhận:

- Các PHT;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
  TS. Tạ Quang Thảo

 

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1400092

      Trang web hiện có: 17 khách

Liên kết web