Đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức; bổ sung lý lịch năm 2018 VTEC

Đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức; bổ sung lý lịch năm 2018

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (maudanhgiaphanloaivienchuc2018.doc)mẫu đánh giá phân loại viên chức 2018 121 kB2018-12-05 06:58
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 211/CĐKTKT-TCHC Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 12 năm 2018
V/v đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức; bổ sung lý lịch năm 2018

Kính gửi: Phòng, khoa, trung tâm.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số 6169/UBND-TH1 ngày 14/8/2017 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Văn bản số 1821/SNV-CCVC ngày 29/11/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc triển khai đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức năm 2018 như sau:

                - Phòng, khoa, trung tâm tổ chức triển khai đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức; giáo viên, nhân viên, người lao động hợp đồng năm 2018 (Biểu mẫu BM.06.02/TCHC và BM.06.02/TCHC đăng trên website của nhà trường).

Căn cứ đánh giá, xếp loại: Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018 và kết quả bình xét A,B,C hàng tháng từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018. Cụ thể:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt 12 tháng bình xét thi đua xếp loại A.

           + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 01 tháng xếp loại B trở lên.

            + Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 01 tháng xếp loại C trở lên.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Từ 01 tháng không xếp loạitrở lên(trừ những trường hợp không xếp loại do ốm đau, nghỉ thai sản).

- Bổ sung lý lịch (dành cho cán bộ, viên chức; giáo viên, nhân viên, người lao động hợp đồng không phải kê khai) năm 2018 (Biểu mẫu BM.06.01/TCHC đăng trên website của nhà trường).

            * Yêu cầu: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm nghiêm túc triển khai, thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tính chính xác của việc đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức; giáo viên, nhân viên, người lao động hợp đồng; bổ sung lý lịchnăm 2018.

Biên bản họp phòng, khoa, trung tâm; bản đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức; giáo viên, nhân viên, người lao động hợp đồng và phiếu bổ sung lý lịch năm 2018 gửi về phòng TC-HC (Đ/c Nguyễn Thị Hạnh) trước ngày 14/12/2018để tổng hợp báo cáo lãnh đạo nhà trường./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- HT, các PHT;

- Như trên;

- Lưu: VT.

 
  TS. Tạ Quang Thảo

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1422736

      Trang web hiện có: 16 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1