Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 VTEC

Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 31/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Thực hiện Thông báo số 209/TB-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2019.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo thực hiện nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

Dịp Tết Dương lịch 2019 được nghỉ từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019, đi làm bù vào ngày thứ Bảy 05/01/2019. Như vậy, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV trong toàn trường sẽ nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019.

Thừa lệnh Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, phòng TC-HC thông báo để các phòng, khoa, Trung tâm biết và thực hiện./.

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Website của nhà trường.

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

  Nguyễn Hữu Phước

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1408355

      Trang web hiện có: 49 khách

Liên kết web