Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc VTEC

Chuyên mục phụ

 • Phòng Tổ chức - Hành chính

  Tập thể cán bộ, CNV phòng TC -HC

  TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Phòng Tổ chức – Hành chính tiền thân là Ban Nghiệp vụ Hành chính của Trường Cơ khí nông nghiệp được thành lập tháng 10/1968. Ban Nghiệp vụ Hành chính có nhiệm vụphụ trách công tác hành chính và phục vụ công tác đào tạo

  Đến năm 1978 Ban Nghiệp vụ hành chính cùng với nhà trường về tiếp quản nhà máy đại tu ô tô 19/5 tại xã Hoàng Đan - Huyện Tam Đảo

  Năm 1987, Trường Cơ khí nông nghiệp và trường Quản lý hợp tác xã nông nghiệp được hợp nhất lấy tên trường Dạy nghề nông nghiệp Vĩnh Phú trực thuộc Sở Nông nghiệp Vĩnh Phú. Ban Nghiệp vụ hành chính được đổi tên là phòng Tổ chức – Hành chính (TC-HC). Với chức năng làm công tác tổ chức và hành chính, quản lý học sinh nội trú, ANTT, đời sống, y tế, thư viện…

  Tháng 6/1998 Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở trường Dạy nghề nông nghiệp. Phòng TC-HC tiếp tục được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tổ chức và công tác hành chính, công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công tác quản lý cư sở vật chất, thiết bị, đời sống, y tế, vệ sinh môi trường được chuyển cho phòng Quản trị - Đời sống đảm nhiệm; Công tác quản lý học sinh nội trú, ngoại trú chuyển Ban Quản lý nội trú đảm nhiệm

  Tháng 10/2001, do yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhà trường thành lập phòng Tài chính - Kế toán trên cơ sở chia tách Phòng Tổ chức – Hành chính.

  Phòng TC-HC có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ; pháp chế; hành chính, văn thư, lưu trữ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; an ninh trật tự, bảo vệ nội bộ của nhà trường.

 • Phòng Đào tạo

  THÀNH TÍCH 

  TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Phòng Đào to tiền thân là Ban Đào tạo trực thuộc trường Cơ khí nông nghiệp Vĩnh Phú được thành lập tháng 10/1968, với chức năng nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo công nhân lái máy kéo, máy làm đất; công nhân cơ khí nhỏ cho ngành nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất vàchi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Số lượng tuyển sinh trên100 học sinh/năm; thời gian đào tạo 01 năm. Quản lý đội ngũ giáo viên.

  Năm 1978 Ban Đào tạo được chia tách thành 02 Ban: Ban Cơ khí lớn và Ban cơ khí nhỏ.Chức năng, nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công nhân sửa chữa, vận hành máy kéo, máy làm đất; công nhân cơ khí nhỏ; thời gian đào tạo 01 năm, bậc thợ 2/7. Giai đoạn 1978 - 1986 tuyển sinh, đào tạo từ 100-200 học sinh/năm. Thi nâng bậc cho công nhân lái máy kéo, công nhân sửa chữa cơ khí nhỏ 50-80 học viên/năm.

  Tháng 5/1987 trường Dạy nghề nông nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất trường Cơ khí nông nghiệp và trường Quản lý hợp tác xã nông nghiệp Ban đào tạo được đổi tên là phòng Kế hoạch giáo vụ với biên chế 22 người gồm 03 Tổ bộ môn: Tổ bộ môn kinh tế, Tổ bộ môn cơ khí, Tổ bộ môn điện. Chức năng, nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý đào tạo công nhân cơ khí, công nhân điện và bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân viên kế toán, nghiệp vụ cho các hợp tác xã; bồi dưỡng, thi nâng bậc cho công nhân lái máy kéo, công nhân sửa chữa cơ khí; thi chuyển đổi bằng lái máy kéo trên đồng ruộng sang lái máy kéo trên đường, thực hiện công tác giáo vụ, tổ chức các kỳ thi học kỳ và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

  Tháng 6/1998trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Dạy nghề nông nghiệp; theo đóphòng Đào tạo được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện, tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập, thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, khai giảng, sơ kết, tổng kết khóa học, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và công tác giáo vụ; Quản lý công tác học sinh, sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học. Tổ môn Chung trực thuộc Phòng (các tổ bộ môn khác được tách ra trực thuộc Trường). Năm 2001 Tổ quản sinh chuyển về Phòng quản lý, Tổ môn chung được tách ra trực thuộc Trường. Phòng được biên chế 06 cán bộ, nhân viên

  Thán 12/2007 trường Cao đẳng kinh tế -kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học kinh tế - kỹ thuật. Phòng được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện, mở mã ngành mới (cao đẳng, trung cấp, nghề), tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn bài giảng, giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, khai giảng, sơ kết, tổng kết khóa học, là thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tốt nghiệp, Hội đồng khoa học và đào tạovà công tác giáo vụ khác;

 • Phòng TTKT & ĐBCL

  TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 211/QĐ-CĐKTKT ngày 07/12/2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc.

  Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng với chức năng nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh, kiểm tra trong phạm vi nhà trường theo quy định của pháp luật về thanh tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trong trường, các cơ quan chức năng liên quan giúp Hiệu trưởng trong công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

  Trong những năm qua Phòng đã tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường theo nội quy, quy chế đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hiệu quả. Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng Giáo dục và đào tạo. Phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn, chấp hành kỷ luật lên lớp của giáo viên, giảng viên và việc học tập của học sinh sinh viên. Thường xuyên phối hợp với phòng Đào tạo, phòng công tác học sinh - sinh viên và các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo các ngành học thông qua việc khảo sát học sinh - sinh viên và các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh có học sinh - sinh viên của trường làm việc. Đề xuất nhiều giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng uy tín, thương hiệu của nhà trường.

 • Phòng KHCN&ĐN

   Thành tích tập thể: Cờ thi đua của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2016-2017;  Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2014-2015, 2015-2016; Tập thể lao động xuất sắc của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 và nhiều phần thưởng cao quý cho các cá nhân qua các thời kỳ. 

  Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Khoa học công nghệ và Đối ngoại

  TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Phòng KHCN & HTQT được thành lập tháng 6 năm 2010, đến tháng 6 năm 2013 được đổi tên thành Phòng Khoa học công nghệ và Đối ngoại.

  Chức năng, nhiệm vụ phòng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học cấp trường, thực nhiệm vụ khoa học cấp trên giao; Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học; Tổ chức và thực hiện biên soạn, nghiệm thu bài giảng, xuất bản giáo trình, thông tin khoa học; Phát triển các loại hình hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ; công tác thư viện và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  Công tác nghiên cứu khoa học: Tổ chức thực hiện 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, trên 30 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường chất lượng tốt. Tổ chức biên soạn, nghiệm thu trên 200 giáo trình, bài giảng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong Nhà trường.

  Công tác đối ngoại: Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường để xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo đặc biệt là các tỉnh Bắc Lào nước CHDCND Lào. Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo 72 lưu học sinh Lào cho các tỉnh Bắc Lào.

  Công tác thư viện: Quản lý tốt tài sản thư viện, trên 11000 đầu sách giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

   
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Từ khi thành lập trường, bộ phận bộ phận kế toán thuộc Ban nghiệp vụ - Hành chính. Năm 1987 phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập trên cơ sở Ban nghiệp vụ - Hành chính, bộ phận kế toán tiếp tục thuộc phòng Tổ chức - Hành chính. Năm 2001 phòng Kế hoạch -Tài chính được thành lập trên cơ sở chia tách từ phòng Tổ chức – Hành chính; biên chế 03 người với chức năng, nhiệm vụ:

  - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

  - Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

  - Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án.

  - Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

 • Phòng Quản trị - Đời sống

  TÓM TẮT  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

                          Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập tháng 6/1998, theo đó phòng Quản trị - Đời sống được thành. Với biên chế 08 CB,CNV, Chức năng nhiệm vụ được giao: Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị lớp học, thực hành thực tập; công tác quản trị công tác đời sống, y tế, vệ sinh môi trường… phục vụ đào tạo.

                     Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc. Phòng quản trị - Đời sống được giao chức năng nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng trong công tác tham mưu, quản lý về xây dựng cơ bản, công tác mua sắm vật tư trang thiết bị làm việc và phục vụ đào tạo, quản lý, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác điện nước, công tác y tế, công tác vệ sinh môi trường; nhà ăn cán bộ, học sinh sinh viên. Đến nay cơ sở vật chất của Trường khang trang, hiện đại; trang thiết bị được tăng cường đáp ứng quy mô đào tạo và theo hướng hiện đại; trang thiết bị sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp đáp ứng nhu cầu và sự phát triển của Nhà trường.

                    

 • Khoa Kinh tế

  Khoa Kinh tế tiền thân trực thuộc trường Quản lý hợp tác xã nông nghiệp (thành lập năm 1968) với nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên quản lý tài chính, Chủ nhiệm, kế toán Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp…Thời gian học từ 1-2 tháng. Đến năm 1987 đã tập huấn, bồi dưỡng (cấp giấy chứng nhận) cho trên 1520 người là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm; trên 3420 cán bộ kế toán, kế hoạch, định mức HTX.

  Năm 1987, trường Quản lý hợp tác xã nông nghiệp được hợp nhất với trường Cơ khí nông nghiệp Vĩnh Phú lấy tên là trường Dạy nghề nông nghiệp Vĩnh Phú. Tổ bộ môn Kinh tế chuyển sang trực thuộc phòng Giáo vụ, giáo viên biên chế là 08 người.

  Giai đoạn từ 1987-1997, do cơ chế thay đổi nên việc tuyển sinh, mở lớp gặp nhiều khó khăn; Tổ môn Kinh tế chủ yếu mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ kinh tế các HTX tại các huyện, thị về các chế độ kế toán, quản lý kinh tế mới.

  Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập (6/1998). Tổ môn Kinh tế được giao nhiệm vụ mới đào tạo nguồn nhân lực kế toán có trình độ trung cấp phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Do nhu cầu đào tạo nhân lực ngành kinh tế tăng, ngoài đào tạo chuyên ngành Kế toán, tổ Kinh tế tham mưu cho nhà trường còn mở thêm các chuyên ngành: Kế toán Ngân sách, Thống kê văn phòng để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các xã, phường trên địa bàn Tỉnh. Năm học 2001 - 2002 Quy mô đào tạo của Khoa trên 320 học sinh chính quy, trên 100 học viên tại chức; biên chế 09 giáo viên.

  Năm 2002, Với quy mô đào tạo tăng khoa Kinh tế được thành lập trên cơ sở Tổ kinh tế. Khoa kinh tế tiến hành điều tra nhu cầu, tiếp tục mở thêm chuyên ngành đào tạo mới: Trung cấp Quản lý kinh tế, trung cấp Quản trị kinh; quy mô đào tạo các chuyên ngành kinh tế tiếp tục tăng. Đến năm 2008, khoa Kinh tế chính thức đào tạo những sinh viên đầu tiên ở trình độ Cao đẳng các ngành; Kế toán, Quản trị Kinh doanh và đồng thời tuyển sinh và đào tạo các ngành ở trình độ trung cấp; Kế toán, Kế toán Ngân sách, Thống kê văn phòng. Đến năm học 2006 -2007, quy mô đào tạo của Khoa gần 1.000 học sinh, số lượng giáo viên được bổ sung tổng số 22 giáo viên.

  Tháng 12/2007 trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở trường Trung học kinh tế - kỹ thuật. Khoa kinh tế được giao thêm nhiệm vụ đào tạo ngành Kế toán trình độ cao đẳng. Những năm tiếp theo Khoa tiếp tục tăng quy mô đào tạo, mở thêm chuyên ngành đào tạo mới bậc cao đẳng, trung cấp (quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế…). Uy tín, chất lượng đào tạo của Khoa dần được khẳng định. Năm học 2012 - 2013 đội ngũ cán bộ, giáo viên là 25 người (kể cả kiêm nhiệm), quy mô đào tạo gần 1.700 học sinh, sinh viên.

  Từ năm 2013 – 2016 bên cạnh việc duy trì quy mô đào tạo, Khoa tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tình hình mới. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, thay đổi nội dung kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực người học… đã được Khoa chú trọng. Tuy nhiên, do nhu cầu nhân lực ngành kinh tế giảm, dẫn tới việc tuyển sinh của Khoa gặp khó khăn, quy mô đào tạo có su hướng giảm. Năm học 2017 – 2018 quy mô đào tạo của khoa gần 850 học sinh, sinh viên,

  Cho đến nay, cùng với sự phát triển của nhà trường, hàng năm Khoa đã đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài tỉnh hàng nghìn nhân lực kế toán, tài chính, quản lý kinh tế… Uy tín, chất lượng đạo tạo của Khoa từng bước được khẳng định và được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao.

  Hiện tại số lượng giáo viên là 19 (kể cả kiêm nhiệm là 30 người).

  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HIỆN NAY

  STT Họ và tên STT Họ và tên
  1 Ngô Thị Cẩm Linh 11 Triệu Thị Thủy
  2 Tạ Đình Chiến 12 Mạch Thị Nghiêm
  3 Nguyễn Thị Tố Nga 13 Nguyễn Thị Thu Hà
  4 Nguyễn Thị Thu Hằng 14 Lê Thị Quỳnh Nga
  5 Nguyễn Thị Cẩm Tú 15 Hoàng Thị Thắm
  6 Nguyễn Thị Ánh 16 Nguyễn Thị Thu Thảo
  7 Lê Hồng Thanh 17 Ninh Thị Cẩm Hồng
  8 Phạm Thu Hường 18 Nguyễn Tiến Thành
  9 Phùng Văn Tân 19 Cao Thị Vân Anh (NV)
  10 Kim Thị Thu Hằng    

  ThS. Phạm Thu Hường – đạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi

   Trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ X, năm 2015

  ThS. Triệu Thị Thủy – đạt giải Nhất Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2017

 • Khoa Điện - Điện tử

  Tháng 5/ 1989 Tổ bộ môn Điện được thành lập trực thuộc trường Dạy nghề nông nghiệp Vĩnh Phú, với chức năng nhiệm vụ đào tạo công nhân điện bậc 2/7 (thời gian đào tạo 01 năm); tổ gồm 5 giáo viên. Qui mô đào tạo 150 học sinh/năm.

  - Tháng 1/1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, trường Dạy nghề Nông nghiệp Vĩnh Phú được chuyển về tỉnh Vĩnh Phúc và đổi tên thành trường Dạy nghề nông nghiệp Vĩnh Phúc. Tổ điện tiếp tục được giao nhiệm vụ đào tạo công nhân điện bậc 2/7 (thời gian đào tạo 01 năm); đào tạo Trung học nghề điện; biên chế 5 giáo viên

  Tháng 6/ 1998 trường Dạy nghề nông nghiệp được nâng cấp thành Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc. Tổ bộ môn Điện được sáp nhập với Tổ bộ môn Cơ khí thành Ban cơ điện, biên chế 12 giáo viên. Qui mô đào tạo 200 học sinh. Năm 2001 Ban Cơ điện được đổi tên thành Khoa Cơ điện.

  - Tháng 3/2006 Khoa Điện được thành lập trên cơ sở chia tách Khoa Cơ điện thành Khoa Điện và khoa Cơ khí. Biên chế 12 giáo viên và 01 giáo vụ. Qui mô đào tạo tăng lên 300 học sinh.

  - Năm 2007 trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc và Khoa Điện được đổi tên thành Khoa Điện – Điện tử; biên chế 15 giáo viên và 01 giáo vụ.

  Năm học 2018 - 2019 qui mô đào tạo 750 học sinh, sinh viên. Ngành nghề đào tạo: Trình độ cao đẳng 03 chuyên ngành (công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, điện công nghiệp), trình độ trung cấp 04 chuyên ngành (điện công nghiệp, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, điện công nghiệp và dân dụng, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí)

  - Hiện tại các giảng viên trong khoa đều có trình độ trên chuẩn (100% trình độ thạc sĩ, trong đó 01 giáo viên nghiên cứu sinh tiến sĩ; 100% giáo viên có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên), 02 giảng viên chính, 02 giáo viên có chứng chỉ kỹ năng nghề Asian.

            Tông số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện nay: 14 người

  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HIỆN TẠI

  STT Họ và tên STT Họ và tên
  1 Lê Hải Tài 8 Trương Quang Tươi
  2 Tạ Quang Duy 9 Trần Thị Tịnh
  3 Trần Quyền Quý 10 Hồ Thị Thu Minh
  4 Phan Thị Thu Thủy 11 Nguyễn Văn Nam (1981)
  5 Cao Đức Tuấn 12 Nguyễn Văn Nam (1985)
  6 Nguyễn Quốc Hùng 13 Lê Hoàng Anh
  7 Thiều Văn Huấn 14 Phùng Quang Khanh (NV)

 • Khoa Kỹ thuật nông nghiệp
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Khoa học cơ bản
 • Khoa Lý luận chính trị
 • Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ với DN
 • Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học
 • Phòng Công tác HSSV

  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Khoa Cơ khí
 • Tin nhà trường
 • Đoàn - Hội sinh viên
 • Tin tuyển sinh
 • Tin tuyển dụng

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1403201

      Trang web hiện có: 37 khách

Liên kết web