Khoa Lý luận chính trị VTEC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TỀ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Ở mọi thời đại lịch sử, vấn đề con người luôn là vấn đề trung tâm của xã hội. Phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ lớn đặt ra đối với các trường đại học và cao đẳng trong xu thế hội nhập và phát triển ở nước ta hiện nay. Trong môi trường dạy học,

...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Trong thời kỳ mới, sự phát triển nền kinh tế thị trường đầy sôi động đã tạo nên những khởi sắc về mọi mặt đời sống vật chất; sự bùng nổ của công nghệ thông tin đang biến thế giới trở thành “thế giới phẳng”. Bối cảnh đó tác động không nhỏ đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh,

...

MỪNG TẾT ĐỘC LẬP, TƯỞNG NHỚ NGƯỜI

Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập do chính Người soạn thảo. Bản Tuyên ngôn đôc lập ấy là lời trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể thế giới của dân tộc Việt Nam về quyền độc lập, tư do của mình. Đồng thời cũng là lời

...

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

1. Một số nội dung cơ bản

...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2018 CÓ HIỆU LỰC VÀO NGÀY 01/7/ 2019.

Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Đặc xá số 30/2018/QH14. Luật gồm 06 chương, 39 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Đặc xá năm 2018 có những điểm mới so với Luật Đặc xá năm

...

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ

Ngày 03 tháng 6 năm 2019, dưới sự chủ trì của ThS. Lường Thị Pó - Trưởng khoa, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: Một số chỉ tiêu cơ bản trong phân tích kinh tế

...

TÌM HIỂU VỀ CUỘC CÁCH MẠNG SẮC MÀU TRÊN THẾ GIỚI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Ngày 25 tháng 4 năm 201

...

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ - NĂM 2019

A. Phần câu hỏi trả lời nhanh

1. Em hãy cho biết ai là người sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin?

...

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1415428

      Trang web hiện có: 36 khách

Liên kết web