Get Adobe Flash player
TUYỂN SINH

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị Hệ Trung cấp năm 2012

Thứ ba, ngày 29 tháng 05 năm 2012 cập nhật lúc 08:47

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP

MÔN CHÍNH TRỊ

Hệ: Trung cấp (năm 2012)

 

Câu 1: Trình bày quan điểm của triết học Mac-Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp  luận khoa học?

Trả lời

* Những quan điểm khác nhau:

  - Chủ nghĩa duy tâm:

  - Chủ nghĩa duy vật tầm thường

à đưa ra nhận xét.

* Quan điểm của triết học Mác –Lê nin .

Triết học Mác –Lê nin khẳng định vật chất là cái có trước và quyết định ý thức và ý thức tác động trở lại vật chất.

- Vật chất quyết định ý thức: được thể hiện ...

à đưa ra kết luận

- Ý thức tác động trở lại  vật chất...

 Triết học Mác- Lênin khẳng định ý thức do vật chất sinh ra và quyết định. Song ý thức có tác động to lớn đối với vật chất biểu hiện:

* Ý nghĩa phương pháp luận :

Từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, có thể rút ra những ý nghĩa sau:

- Từ nguyên lý vật chất quyết định ý thức: 

- Chủ quan duy ý chí, nôn nóng, vội vàng, tất yếu sẽ dẫn đến sai lầm trong nhận thức và thất bại trong hoạt động thực tiễn.

- Từ nguyên lý ý thức tác động trở lại vật chất:

 

 

 

 

Câu 2: Trình bày nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến? ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý?

Trả lời

* Định nghĩa:

- Liên hệ

- Mối liên hệ

- Mối liên hệ phổ biến

* Tính chất:

- Khách quan

- Phổ biến

- Đa dạng

* Các mối liên hệ cơ bản

- Mối liên hệ bên trong – mối liên hệ bên ngoài( lấy ví dụ )

- Mối liên hệ cơ bản- không cơ bản( lấy ví dụ )

- Mối liên hệ trực tiếp – gián tiếp( lấy ví dụ )

* Ý nghĩa phương pháp luận

- Quan điểm toàn diện

- Quan điểm lịch sử cụ thể

Câu 3: Trình bày nội dung nguyên lý về sự phát triển? ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý?

Trả lời

* Quan điểm các nhà duy vật siêu hình

* Quan điểm triết học Mác - Lênin cho rằng :

- Định nghĩa.

Lấy VD minh họa

-  Tính chất;

+ Tính đa dạng:

+ Tính phổ biến:

Trong thế giới tự nhiên

Trong xã hội:

Trong tư duy:

+ Tính phức tạp:

à kết luận

- Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý

+ Là cơ sở lý luận trực tiếp của nguyên tắc phương pháp luận "phát triển". + Trong hoạt động nhận thức thực tiễn

+ Phải luôn lạc quan, tin tưởng vào sự phát triển của cách mạng

Câu 4: Trình bày nội dung cơ bản quy luật mâu thuẫn? Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật?

Trả lời

* Vị trí:

* Nội dung

- Định nghĩa:

+ Mặt đối lập

+ Mặt mâu thuẫn

+ Thống nhất các mặt đối lập

+ Đấu tranh

- Sự vận động của mâu thuẫn là động lực bên trong đối với sự vận động của sự vật.

+ Vai trò của thống nhất:

+ Vai trò của đấu tranh:

à Kết luận

- Các loại mâu thuẫn

* Ý nghĩa phương pháp luận

           

Câu 5: Trình bày nội dung cơ bản của quy luật Lượng – Chất, ý nghĩa phương pháp luận của quy luật?

Trả lời

* Vị trí:

* Nội dung:

- Khái niệm:

+ Chất: à Định nghĩa:

               à Tính chất: Khách quan; ổn định; có nhiều tính quy định…

+ Lượng :à Định nghĩa

                  à Tính chất: khách quan, nhiều tính quy định, mặt không ổn định thường xuyên biến đổi

+ quy luật lượng chất

            à Lượng đổi à chất đổi: giới hạn độ, điểm nút, bước nhảy

            à Chất tác động đến lượng

            à Hình thức bước nhảy về chất.

            * Ý nghĩa

Câu 6: Trình bày quan điểm Mac –Lenin về bản chất của nhận thức?

Trả lời

* Quan điểm trước Mac về nhận thức

- Chủ nghĩa duy tâm: + Khách quan

                                        + Chủ quan

- Chủ nghĩa duy vật siêu hình trước Mác

* Quan điểm của Mác – Lênin: Nhận thức là quá trình phản ánh sáng tạo tích cực hiện thực khách quan vào bộ óc con người

- Thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người và là nguồn gốc của nhận thức

- quá trình nhận thức là quá trình phản ánh tích cực hiện thực khách quan vào bộ óc người.

- quá trình nhận thức là quá trình phức tạp có mâu thuẫn

- Thừa nhận thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.

Khách thể và chủ thể của nhận thức.

Câu 7: Trình bày quan điểm Mac Lenin về thực tiễn và vai trò của thực tiễn với nhận thức?

Trả lời

* Khái niệm.

- Định nghĩa: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất cảm tính có tính lịch sử - xã hội của con người, nhằm cải tạo thế giới khách quan trong hiện thực.

- Đặc trưng

+ Hoạt động vật chất khác hoạt động tinh thần

+ Hoạt động vật chất có tính mục đích

+ Hoạt động vật chất có tính lịch sử

* Hình thức cơ bản:

- Hoạt động sản xuất vật chất

- Hoạt động chính trị xã hội

- Hoạt động thực nghiệm khoa học

* Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

- Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức.

+ Thực tiễn cung cấp những tài liệu hiện thực khách quan (giải thích, lấy ví dụ)

+ Thực tiễn phát triển làm cho nhận thức cũng phát triển (giải thích, lấy ví dụ)

- Thực tiễn là động lực và mục đích của nhận thức.

+ Thực tiễn thường xuyên vận động phát triển( phân tích, lấy ví dụ)

+ Hoạt động của con người bao giờ cũng có mục đích, phương hướng, biện pháp. (Phân tích, lấy ví dụ)

- Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.

(phân tích và chỉ ra chân lý tuyệt đối, chân lý tương đối)

Câu 8: Trình bày hai giai đoạn của quá trình nhận thức, sự thống nhất biện chứng giữa hai giai đoạn?

Trả lời

 * Quan điểm TH M-L về con đường biện chứng của nhận thức.

Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn là con đường biện chứng của nhận thức chân lý khách quan.

* Quá trình nhận thức qua 2 giai đoạn:

- Nhận thức cảm tính( Trực quan sinh động)

+ Giới thiệu về giai đoạn: là giai đoạn đầu…

+ Các hình thức:

à Cảm giác

à Tri giác

à Biểu tượng

ð      Đặc điểm chung của giai đoạn

- Nhận thức lý tính( Tư duy trừu tượng)

+ Giới thiệu về giai đoạn: là giai đoạn…

+ Hình thức:

à Khái niệm

à Phán đoán

à Suy luận

ð       Đặc điểm chung của giai đoạn

* Sự thống nhất biện chứng giữa hai giai đoạn

- Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là hai giai đoạn…

- Mỗi giai đoạn đều có mặt tích cực và hạn chế…

- Tuy là hai giai đoạn nhưng đều bắt nguồn từ thực tiễn…

Vậy từ trực quan sinh động ….

 

Câu 9: Môi trường sinh thái là gì? Những ảnh hưởng của môi trường sinh thái đối với xã hội?

Trả lời

* Khái niệm

- Môi trường

- Hệ sinh thái

- Môi trường sinh thái

* Những ảnh hưởng của môi trường sinh thái đối với xã hội.

- Sự kạn kiệt tài nguyên.

- Sự ô nhiễm môi trường.

- Nguyên nhân  từ đâu.

 

Câu 10: Trình bày  quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lường sản xuất? Vận dụng quy luật này vào đường lối đổi mới của Đảng ta hiện nay?

Trả lời

* Khái niệm về tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.

- Khái niệm về tính chất của lực lượng sản xuất

- Trình độ của lực lượng sản xuất

* Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

-  Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất: biểu hiện

( có 4 ý) và lấy ví dụ

- Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.

+ Nguyên tắc của sự tác động trở lại là

+ Quan niệm về sự phù hợp

+ Sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất không phải chỉ thực hiện một lần là xong xuôi …

* Sự vận dụng quy luật này trong đường lối đổi mới của Đảng ta

Gv hướng dẫn

 

Câu 11: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, sự vận dụng quy luật này trong đường lối đổi mới của Đảng?

Trả lời

            * Khái niệm về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

            - Khái niệm Cơ sở hạ tầng :

            - Khái niệm Kiến trúc thượng tầng

            * Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

            -  Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.

+ Cơ sở hạ tầng như thế nào thì kiến trúc thượng tầng dựng trên nó phải như thế ấy để đảm bảo sự tương ứng.

            + Khi cơ sở hạ tầng biến đổi thì nó đòi hỏi kiến trúc thượng tầng cũng biến đổi theo để đảm bảo sự tương ứng

            + Khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi, cơ sở hạ tầng mới ra đời thì "sớm muộn" kiến trúc thượng tầng cũ cũng mất đi và kiến trúc thượng tầng mới cũng ra đời theo đảm bảo sự tương ứng

            - Kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng.

+ Kiến trúc thượng tầng nảy sinh trên cơ sở hạ tầng, do cơ sở hạ tầng quyết định, nhưng sau khi ra đời, kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối và tác động trở lại cơ sở hạ tầng sinh ra nó. Điều đó thể hiện:

            + Bất kỳ trong tình huống nào kiến trúc thượng tầng cũng ra sức bảo vệ cơ sở hạ tầng đã sinh ra nó.

            + Kiến trúc thượng tầng tác động lại cơ sở hạ tầng theo hai khuynh hướng.

            + Mỗi bộ phận của kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng theo những hình thức và hiệu lực khác nhau.

            * Sự vận dụng quy luật này của Đảng ta trong đường lối đổi mới.

            GV hướng dẫn

 

Câu 12: Trình bày những đặc điểm của nhà nước XHCN và nhà nước XHCN ở Việt Nam?

Trả lời

            * Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

            Nhà nước xã hội chủ nghĩa là Nhà nước kiểu mới, Nhà nước không nguyên nghĩa hay là Nhà nước "nửa Nhà nước", thể hiện ở những đặc điểm sau đây :

            - Nhà nước xã hội chủ nghĩa là Nhà nước của giai cấp công nhân.

            - Nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản tổ chức và lãnh đạo.

            - Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa trấn áp bằng bạo lực đối với bọn phản cách mạng, vừa tổ chức xây dựng xã hội mới.

            - Nhà nước xã hội chủ nghĩa là Nhà nước quá độ để đi tới sự tiêu vong Nhà nước.

            * Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            - Nhà nước của ta cũng có đầy đủ những đặc điểm của Nhà nước xã hội chủ nghĩa như đã nêu trên đây.

            - Để tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng ta đã đề ra ba chủ trương lớn trong việc xây dựng Nhà nước là :

            + Tiếp tục phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân qua các hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp...

            + Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh...

            + Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; xây dựng và hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Đại hội X nhấn mạnh...

 

Câu 13: Ý thức xã hội là gì, trình bày tính độc lập tương đối và sức mạnh cải tạo của ý thức xã hội?

Trả lời

            *Ý thức xã hội

             - Khái niệm ý thức xã hội

             - Các cấp độ phản ánh của ý thức xã hội :

+ Tâm lý xã hội

            + Hệ tư tưởng xã hội

            * Tính độc lập tương đốivà sức mạnh cải tạo của ý thức xã hội

            - Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, nhưng không phản ánh giản đơn, máy móc, thụ động mà có tính độc lập tương đối. Điều đó được thể hiện :

            + Một là, ý thức xã hội thường lạc hậu, bảo thủ hơn so với sự tồn tại xã hội. ..Lấy ví dụ

            + Hai là, một bộ phận ý thức xã hội lại có khả năng vượt trước tồn tại xã hội… Lấy ví dụ

            + Ba là, ý thức xã hội có tính kế thừa….Lấy ví dụ

            + Bốn là: ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội

            - Do ý thức xã hội có tính độc lập tương đối, nên nó thường phản ánh tồn tại xã hội một cách chủ động sáng tạo, tự giác và tác động trở lại tồn tại xã hội theo hai khuynh hướng sau :

            + Ý thức xã hội có tính chất bảo thủ, lạc hậu thường tác động trở lại tồn tại xã hội theo hướng cản trở, thậm chí phá hoại sự phát triển xã hội. Lấy ví dụ

            +  Nếu ý thức xã hội có tính tiến bộ, khoa học nó thường tác động trở lại tồn tại xã hội theo hướng thúc đẩy xã hội phát triển. Lấy ví dụ

+ Ý thức xã hội sẽ mất dần sức mạnh của nó nếu không được phát triển theo năm tháng. Lấy ví dụ

 

 

 

 

Câu 14: Trình bày đặc điểm nổi bật và xu thế chủ yếu của thời đại trong giai đoạn hiện nay?

Trả lời

* Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định :

- Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất.

- Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những hình thức và mức độ khác nhau vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn.

- Chủ nghĩa tư bản hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học và công nghệ, thị trường, song không thể khắc phục nổi những mâu thuẫn vốn có.

- Các quốc gia độc lập ngày càng tăng cường cuộc đấu tranh để tự lựa chọn và quyết định con đường phát triển của mình.

- Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài học thành công và thất bại.

* Xu thế chủ yếu.

- Hòa bình hợp tác phát triển là xu thế lớn phản ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc

- Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Đông Nam Á nói riêng

            - Xã hội của mỗi nước, làm nảy sinh tính đa phương đa dạng trong các quan hệ quốc tế và khu vực và chính sách đối ngoại của mỗi nước.

            - Những nét mới trong tình hình thế giới và khu vực tác động mạnh mẽ đến nước ta.

Câu 15: Trình bày tính tất yếu và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội?

Trả lời

            *Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội

- Mỗi hình thái kinh tế xã hội tương ứng với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên quan hệ sản xuất đó.

- Xã hội loài người đã trải qua 4 hình thái kinh tế xã hội đó là: Cộng sản nguyên thủy→ Chiếm hữu nô lệ→ Phong kiến→ Tư bản chủ nghĩa.

- Trong xã hội tư bản:

+ Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã tạo ra một lực lượng sản xuất với khối lượng đồ sộ hơn hẳn của tất cả các xã hội trước đó cộng lại

+ Biểu hiện về mặt kinh tế

+ Biểu hiện về mặt xã hội

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa:

+ Là điều kiện để giải phóng lực lượng sản xuất đã xã hội hóa cao ra khỏi quan hệ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đang kìm hãm nó.

+ Giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động khỏi sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

+ Là con đường tất yếu để xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, giải phóng sức sản xuất.

            * Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội

            - Cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội là nền đại công nghiệp cơ khí phát triển cao    

            - Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây dựng và không ngừng hoàn thiện

   - Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được thiết lập và phát triển

- Chủ nghĩa xã hội tạo ra sự bình đẳng, hữu nghị giữa các dân tộc.

- Điều kiện của nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội:

- Trong khi đó trên thế giới:

- Thành tựu của chúng ta sau hơn 20 đổi mới.

- Tại văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã khẳng định...

 

Câu 16: Trình bày đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH, mục tiêu, phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng CNXH trong thời kỳ qua độ ở Việt nam hiện nay?

Trả lời

            *Đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

- Điều kiện để chúng ta bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội

+ Chủ nghĩa tư bản không còn là sự lựa chọn của lịch sử

+ Cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ

+ Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo toàn diện xã hội, định hướng cho toàn bộ quá trình phát triển hiện nay.

+ Nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân không ngừng được củng cố, hoàn thiện là công.

- Những đặc điểm cơ bản của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ là:

            * Mục tiêu và phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

            - Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát

- Mục tiêu chung:

             - Phương hướng cơ bản

+ Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

+ Đẩy mạnh CNH- HĐH

+ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

+ Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

+ Thực hiện đoàn kết toàn dân tộc

+ Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

+ Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

+ Đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia

+ Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

 

Câu 17: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng?

Trả lời

   - Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh

            - Theo quan điểm Hồ Chí Minh, đạo đức là gốc của người cách mạng

            - Đảng phải là đạo đưc là văn minh mới vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ của nhân dân.

            - Đạo đức phải gắn liền với tài năng.

            - Đạo đức tồn tại, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

            - Đạo đức cách mạng phải qua rèn luyện, đấu tranh gian khổ với bản thân mới đạt được, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh.

            - Nội dung đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh nêu thành bốn vấn đề cơ bản :

            + Trung với nước, hiếu với dân.

            + Yêu thương con người.

            + Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư

            + Tinh thần quốc tế trong sáng.

            - Nguyên tắc cơ bản để rèn luyện đạo đức :

            + Nói đi đôi với làm, nêu gương bằng những hành động thực tế.

            + Xây đi đôi với chống; trong đó xây là yếu tố quan trọng nhất.

            + Phải tu dưỡng suốt đời, phải bền bỉ và có quyết tâm cao.

 

Câu 18: Tại sao nói ĐCSVN ra đời là một tất yếu lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại của CMVN?

Trả lời

- Trình bày sự khủng hoảng về đường lối cứu nước trước khi đảng ra đời

- Từ cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển nhanh đã đáp ứng được đòi hỏi đó.

- Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam đã ra đời (3-2-1930) trong hoàn cảnh lịch sử như vậy.

- Tháng 3 – 1929, tại số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội, chi bộ cộng sản đầu tiên của kỳ bộ Bắc Kỳ được thành lập.

- Nguyễn Ái Quốc khi đó đang hoạt động ở Thái Lan. Sau khi năm rõ tình hình trong nước, với tư cách là đại biểu của Quốc tế  Cộng sản, Người đã đứng ra triệu tập Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được triệu tập.

- Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng còn cử ra Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, phụ trách việc thống nhất các cơ sở đảng ở trong nước

- Kết luận về sự ra đời của Đảng

 

Câu 19: Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng?

 

Trả lời

            - Giới thiệu chung về Nguyễn Ái Quốc

            - Những yếu tố thúc đẩy Người ra đi tìm đường cứu nước

            - Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920

            - Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920 đến khi đảng ra đời.

  -  ý nghĩa của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 20: Vì sao nói đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là yêu cầu khách quan và bức thiết hiện nay?

Trả lời

- Một trong những nhân tố làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi vĩ đại là nhờ Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, lúc cách mạng gặp thuận lợi cũng như lúc khó khăn.

- Xây dựng Đảng là toàn bộ các hoạt động chính trị, tư tưởng và tổ chức để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

- Trong thời kỳ vừa qua công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực

- Tuy nhiên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu

- Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Cách mạng nước ta đang đứng trước cơ hội lớn và những thách thức lớn.

- Phải làm tròn nhiệm vụ đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

 

 

Vĩnh yên, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Đã thông qua khoa

Giáo viên bộ môn

 

 

Hoàng Thị Ngọc Lan

 

Điểm trung bình: 4.3/5 (12 đánh giá)
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng Việt Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Số điện thoại:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Nội dung:
Mã an toàn:
Mã an toàn
Nhập mã an toàn:
 
Đang tải ...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

THƯ VIỆN ẢNH

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
 

19 đang trực tuyến