Get Adobe Flash player
TUYỂN SINH

Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với công đoàn

Thứ năm, ngày 24 tháng 06 năm 2010 cập nhật lúc 00:15

Phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt các buổi học tập chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục CNVC - LĐ trong nhà trường thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân cũng như chấp hành các nội quy quy định của cơ quan. Hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại , tố cáo hoặc kiến nghị của CNVC- LĐ, cử thành viên tham gia vào các đoàn kiểm tra, thanh tra, ban chỉ đạo hoặc hội đồng do trường thành lập có liên quan tới hoạt động của Công đoàn và chế độ quyền lợi của người lao động ;


CĐ NGÀNH SỞ NN & PTNT VĨNH PHÚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CĐCSTRƯỜNG CAO ĐẲNG  KT - KT                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 02 năm 2010


QUY CHẾ
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CHÍNH QUYỀN VỚI CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:03/QĐ-CĐCS ngày 16 tháng 02 năm 2010)

Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

 -  Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X;
 -  Căn cứ vào chức năng, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định;
 -  Căn cứ Quyết định số: 143/QĐ - CĐNNN&PTNT ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc công nhận BCH Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng  KT - KT Vĩnh Phúc khóa VI - Nhiệm kỳ 2009 - 2012;
 - Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2010;
Điều 1. Để động viên CNVC - LĐ trong nhà trường phát huy trí tuệ, tài năng và sức mạnh tập thể xây dựng cơ quan ngày một phát triển. BGH cùng BCH Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với công đoàn cụ thể như sau :
 

                                                                    Chương II
                                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KT - KT VĨNH PHÚC 

 Điều 2. Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, tham gia việc kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CNVC - LĐ trong toàn trường ;
 Điều 3. Phối hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện :
 - Quy chế dân chủ trong đơn vị, tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho CNVC - LĐ trong đơn vị. Tổ chức lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CNVC - LĐ ;
 - Giải quyết các đơn thư khiếu nại , tố cáo hoặc kiến nghị của CNVC - LĐ trong đơn vị ;
 - Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT và các phong trào thi đua trong đơn vị ;
 Điều 4. Tạo mọi điều kiện cho Công đoàn tham gia cùng với Ban thanh tra theo kế hoạch của trường và là thành viên của Hội đồng thi đua khen thưởng, xét nâng lương, thi nâng bậc, xét kỷ luật … và những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CNVC - LĐ.

                                                                  Chương III
                         CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC

 Điều 6. Phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt các buổi học tập chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục CNVC - LĐ trong nhà trường thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân cũng như chấp hành các nội quy quy định của cơ quan. Hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại , tố cáo hoặc kiến nghị của CNVC- LĐ, cử thành viên tham gia vào các đoàn kiểm tra, thanh tra, ban chỉ đạo hoặc hội đồng do trường thành lập có liên quan tới hoạt động của Công đoàn và chế độ quyền lợi của người lao động ;
 Điều 7. Thực hiện chức năng :
 - Giám sát kiểm tra việc chấp hành chế độ chính sách , pháp luật của cơ quan Nhà nước, CNVC- LĐ trong cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, kịp thời kiến nghị với chính quyền để giải quyết hoặc với cơ quan cấp trên có thẩm quyền để bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 - Thực hiện chức năng bảo vệ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phát huy vai trò làm chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC - LĐ trong đơn vị. Chủ động đề xuất và phối hợp với chính quyền trong việc tìm biện pháp tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho CNVC - LĐ.

                                                                     Chương IV
                                                          TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 8.  Lãnh đạo đơn vị và Công đoàn thực hiện chế độ thông tin hai chiều những vấn đề liên quan được kịp thời thông báo, bàn bạc để việc thực hiện quy chế có hiệu quả ;
 Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung thì lãnh đạo đơn vị và Công đoàn cùng trao đổi để thống nhất.
 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HIỆU TRƯỞNG                                                  TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
                                                                                                CHỦ TỊCH
Tạ Quang Thảo                                                                            

                                                                                            Nguyễn Thị Loan
Nơi nhận:
- CĐ ngành NN&PTNT (B/c);
- Các tổ CĐ cơ sở;
- Lưu CĐCS.

Điểm trung bình: 3/5 (5 đánh giá)
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng Việt Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Số điện thoại:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Nội dung:
Mã an toàn:
Mã an toàn
Nhập mã an toàn:
 
Đang tải ...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

THƯ VIỆN ẢNH

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
 

76 đang trực tuyến