Get Adobe Flash player
TUYỂN SINH

Báo cáo việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy

Thứ năm, ngày 19 tháng 04 năm 2012 cập nhật lúc 14:12

 Thực Kế hoạch số: 31-KT/TU ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Thành ủy Vĩnh Yên về kế hoach kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đảng bộ trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc báo cáo nội dung như sau:


   THÀNH UỶ VĨNH YÊN
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     ĐU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- KT VĨNH PHÚC
  Số: 10-BC/ĐU
 Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2012

 
BÁO CÁO
Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy
 
Thực Kế hoạch số: 31-KT/TU ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Thành ủy Vĩnh Yên về kế hoach kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đảng bộ trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc báo cáo nội dung như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
Đảng bộ trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc hiện nay với tổng số đảng viên 77 đồng chí được sinh hoạt 10 chi bộ Bí thư các chi bộ đều là trưởng phó các khoa phòng trong nhà trường. Mỗi chi bộ đều có chức năng nhiệm vụ được giao riêng nhưng đều hoạt động thống nhất trong nhà trường vì mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động của nhà trường đều dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH đảng bộ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường 202 người trong đó giảng viên 140 người, Trình độ Thạc sỹ 77 người, Nghiên cứu sinh 04 người. Cao cấp LLCT 02, Trung cấp LLCT 07 người. 
Quy mô đào tạo: trung bình 4000 đến 4500 HSSV. Đào tạo đan ngành đa nghề và câc bậc đào tạo từ cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, Bổ túc trung học phổ thông có học nghề, sơ cấp nghề, bồi dưỡng ngắn hạn, huấn luyện nghề cho nông dân. Phối hợp với doanh nghiệp cho HSSV học thực hành, thực tập rèn luyện tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật tác phong công nghiệp cho các em. những năm qua Đảng bộ, chính quyền nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ được tỉnh ủy tặng bằng khen, nhà trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, Công đoàn được tổng liên đoàn tặng cờ thi đua, Đoàn thanh niên được tặng bằng khen của Trung ương đoàn TNCS Hồ chí Minh.
1. Thuận lợi
- Thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Thành uỷ Vĩnh Yên, sự quan tâm của các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Nhà trường phát triển về quy mô, từng bước nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo;
- Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của nhà trường đoàn kết thống nhất và năng động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, phát huy nội lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tạo động lực để nhà trường ổn định   và phát triển bền vững;
- Cơ sở, vật chất từng bước được bổ sung, trang bị theo hướng đồng bộ, phong phú, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng và mở rộng qui mô đào tạo của nhà trường;
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên được tăng cường về số lượng thường xuyên đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng về chuyên môn, năng lực sư phạm và khả năng quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới;
- Vĩnh Phúc chính trị ổn định, kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, thu hút đầu tư lớn, các chỉ tiêu về văn hoá xã hội như: Trình độ dân trí, xoá đói giảm nghèo được nâng cao, tạo việc làm mới tăng. Mặt khác xu hướng thời đại hiện nay việc học tập đã trở thành nhu cầu đó là “Học tập suốt đời”, cả “Xã hội học tập" từ đó tìm việc làm, tự lập thân, lập nghiệp. Vì vậy, đối tượng tuyển sinh phong phú, nhất là những nghề có khả năng tìm việc làm tương đối thuận lợi. Đó là nhân tố quan trọng, tạo thuận lợi rất lớn cho phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung trong đó có trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc.
2. Khó khăn
- Địa điểm chật hẹp, lớp học còn thiếu, chưa đạt chuẩn do vậy ảnh hưởng tới quy mô cũng như chất lượng đào tạo;
- Đội ngũ giáo viên còn trẻ về tuổi đời và tuổi nghề do vậy kinh nghiệm giảng dạy, năng lực chuyên môn còn hạn chế. Biên chế giáo viên thiếu, ảnh hưởng tới công tác tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, công tác quản lý cũng như cử giáo viên đi đào tạo nâng cao trình độ;
- Công tác chiêu sinh còn mất cân đối giữa các ngành học.
II. Kết quả thực hiện:
1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy đối với việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy:
- Hàng tháng đảng ủy tổ chức sinh hoạt thường kỳ cùng với đó các chi bộ trực thuộc cũng triển khai sinh hoạt thường kỳ quán triệt cho đảng viên nắm vững nội dung cơ bản nguyên tắc tập trung dân chủ tại điều 5 quy chế làm việc của Đảng ủy thống nhất trong toàn đảng bộ cụ thể 6 nội dung chính như sau.
1. Cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ là do Đại hội Đảng bộ bầu ra; thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách .
2.Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ là Đại hội toàn thể Đảng viên (hoặc Đại hội đại biểu) của Đảng bộ, giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ là BCH Đảng bộ (gọi tắt là Đảng ủy).
3. Đảng ủy nhà trường báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt dộng cuả mình trước Đại hội Đảng bộ, trước cấp trên (Thành ủy) và cấp dưới (các chi bộ trực thuộc) định kỳ thông báo tình hình hoạt động của Đảng ủy đến các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện chế độ phê bình và tự phê bình.
4. Tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ phải chấp hành Nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng bộ phục tùng Đại hội đại biểu (hay đại hội toàn thể Đảng viên) Đảng bộ và BCH Đảng bộ.
5. Nghị quyết của Đảng ủy chỉ có giá trị thi hành có hơn một nửa số Đảng ủy tán thành. Trước khi biểu quyết mỗi Đảng ủy viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng ủy viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, không được truyền bá ý kiến trái với Nghị quyết của Đảng; không phân biệt đối xử với Nghị quyết của Đảng; không phân biệt đối xử với Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số.
6. Đảng ủy quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình song không được trái với nguyên tắc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.
- Đảng ủy nghiêm túc triển khai thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chính quyền, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên xây dựng quy chế hoạt riêng cho tổ chức của mình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong những năm qua hoạt động của nhà trường đi vào nền nếp có chiều sâu và đạt hiệu quả cao luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ,
BCH đảng bộ gồm 7 đồng chí, Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí chịu trách nhiệm trước đảng bộ về nhiệm vụ được phân công, trong năm qua từng đồng chí đều hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. 
Đảng viên trong toàn đảng bộ đều nhận thức rất rõ ràng về quy chế làm việc của Đảng ủy coi đây như văn bản pháp luật trên cơ sở đó mọi người tuân thủ và thực hiện có như vậy quá trình làm việc, mối quan hệ công tác thuận lợi và minh bạch phát huy được sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và từng Đảng viên.
2. Việc tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy.
Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy BCH đảng bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ nhà trường đứng đầu là đồng chí bí thư chịu trách nhiệm trược đảng cấp trên về sự lãnh đạo của đảng bộ nhà trường.
- Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể trong nhà trường (Công Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ; và tổ chức DQTV nhà trường) trong sạch vững mạnh. Chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của quần chúng CNVC-LĐ trong nhà trường.
- Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiên tự phê bình và phê bình; giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ Đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức năng lực công tác, làm công tác phát triển Đảng viên.
BCH Đảng ủy gồm 7 đồng chí được phân công và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về nhiệm vụ được giao (Bí thư phụ trách chung, Phó Bí thư-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra- Thường trực; 01 đồng chí dân vận; 02 đồng chí tuyên giáo; 01 đồng chí tài chính; 01 đồng chí đoàn thể).
Các đồng chí Bí thư các Chi bộ lãnh đạo toàn diện chức năng nhiệm vụ trong phạm vi Chi bộ quản lý và làm tốt công tác phối hợp khi nhiệm vụ được phân công.
- Trong công tác tổ chức cán bộ Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết công tác cán bộ năm 2008-2010 định hướng đến năm 2020. Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 về công tác đào tạo đội ngũ.
- Công tác tổ chức cán bộ được đảng ủy đặc biệt quan tâm vì xác định cán bộ là cái gốc của thành công cho lên đào tạo cán bộ đảng ủy chỉ đạo triệt để từ công tác bổ nhiệm đã xây dựng Cơ cấu tổ chức bộ máy thành lập 7 phòng chức năng, 09 khoa chuyên môn.
+ Công tác quản lý cán bộ được thường xuyên quan tâm, việc bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo quy trình, khách quan, theo đúng chuyên ngành được đào tạo đã phát huy được năng lực tổ chức quản lý và điều hành, giám sát chuyên môn của phòng khoa mình trong phạm vi phân công phụ trách.
+ Từ 2008 đến nay đã kiện toàn và bổ nhiệm và bổ nhiệm lại  được 43 chức danh trong đó  trưởng phòng, khoa và tương đương: 13 người; phó trưởng phòng khoa và tương đương: 12 người, Tổ trưởng bộ môn: 18 ngườic các phòng, khoa đảm bảo bộ máy nhà trường hoạt động có hiệu quả.
+ Việc bổ nhiệm đảng ủy chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ và thực hiện theo quy trình, lấy phiếu tín nhiệm và bổ nhiệm theo thẩm quyền.
- Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:
+ Nhà trường tổ chức xây dựng hệ thống quy chế, quy định hoạt động của trường trên cơ sở được mọi người tham gia đóng góp công khai, dân chủ, bình đẳng, công bằng từ đó thống nhất hoạt động mọi thành viên tuân thủ
Một số quy chế nhà trường đang thực hiện và hiệu quả cao: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, Quy chế quy định chức năng , nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn thuộc trường, một số quy định hoạt động cụ thể của phòng chức năng, Nội quy cơ quan, Nội quy tiếp dân, và chỉ đạo tổ chức thực hiện tới các phòng, khoa trong trường.
 Trong những năm qua cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc hệ thống quy chế, quy định nhà trường ổn định và phát triển.
Ưu điểm: 
- Công tác tổ chức cán bộ đã xây dựng kiện toàn bộ máy lãnh đạo thực hiện tố chức năng nhiệm vụ được giao; xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhiệm vụ; công tác tuyển dụng biên chế giáo viên nhân viên theo đúng quy trình; Công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ thực hiện nghiêm túc khách quan theo đúng quy trình các bước theo quy định đảm bảo kế hoạch phát triển trường.
- Xây dựng hệ thống quy chế, quy định hoạt động của trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
- Phân công trách nhiệm rõ ràng từng đồng chí trong BCH đảng bộ đã phát huy được tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của từng đồng chí được phân công.
Hạn chế tồn tại :
- Việc quán triệt triển khai một số văn bản của cấp trên còn chậm, chế độ báo cáo đôi khi chưa kịp thời.
- Công tác cán bộ, quản lý cán bộ có lúc chưa chặt chẽ.
- Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên đi học Nghiên cứu sinh đáp ứng kế hoạch phát triển trường còn chậm.
- Nguyên nhân:
+ Đội ngũ Cán bộ đảng viên BCH cũng như bí thư các chi bộ làm công tác kiêm nhiệm cho nên thời gian đôi khi gặp khó khăn.
+Nhà trường quản lý 3 khu riêng biệt cho nên công tác kiểm tra giám sát đội ngũ có lúc gặp khó khăn.
+ Việc cử cán bộ giáo viên đi học NCS một số cán bộ còn trẻ chưa đủ điều kiện mắt khắc đội ngũ giáo viên còn thiếu một số đi học cao học cho nên khó khăn trong việc đi học trình độ  cao hơn.
III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới:
 Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên nguyên tắc tập trung dân chủ và tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng ủy, mỗi đảng viên, BCH đảng bộ  phải thấm nhuần nội dung cơ bản như sau để hoàn thành tốt nhiệm vụ
1. Chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện có kết quả.
2. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiên tự phê bình và phê bình; giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ Đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức năng lực công tác, làm công tác phát triển Đảng viên.
3. Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể trong nhà trường (Công Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ; và tổ chức DQTV nhà trường) trong sạch vững mạnh. Chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của quần chúng CNVC-LĐ trong nhà trường.
Bí thư các Chi bộ lãnh đạo toàn diện chức năng nhiệm vụ trong phạm vi Chi bộ quản lý và làm tốt công tác phối hợp khi nhiệm vụ được phân công.
4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC-LĐ trong nhà trường, lãnh đạo quần chúng tham gia xây dựng và phát triển đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Lãnh đạo thực hiên nghiêm chỉnh “Quy định về những điều Đảng viên không được làm (Quy định số 47/QĐ-TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của BCH trung ương) .

6. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước, chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng .

7. Đảng ủy lãnh đạo toàn diện hoạt động của Đảng bộ, chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở Điều lệ Đảng khóa XI.

8. Việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch được thống nhất từ Đảng ủy cấp trên và tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Nơi nhận:
- Thành ủy (b/c);
- ĐUV, BT các chi bộ
- Lưu: ĐU.
T/M. ĐẢNG ỦY
                         PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
Nguyễn Văn Đạt

 

 

 

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng Việt Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Số điện thoại:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Nội dung:
Mã an toàn:
Mã an toàn
Nhập mã an toàn:
 
Đang tải ...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

THƯ VIỆN ẢNH

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
 

26 đang trực tuyến