Get Adobe Flash player
TUYỂN SINH

Qui chế làm việc của bản kỉểm tra Đảng ủy

Thứ ba, ngày 20 tháng 07 năm 2010 cập nhật lúc 12:15

  - Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
  - Căn cứ  “Qui chế làm việc” của BCH Đảng bộ Thành ủy Vĩnh Yên khoá XI;
  - Ban chấp hành Đảng bộ khoá VIII quyết định “Qui chế làm việc” của UBKT Đảng uỷ như sau:


THÀNH ỦY VĨNH YÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- KT VĨNH PHÚC  
 
Số: 40 /QC-ĐU
Vĩnh Yên, ngày 21  tháng 6 năm 2010

 

 

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ 
 
          - Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
          - Căn cứ  “Qui chế làm việc” của BCH Đảng bộ Thành ủy Vĩnh Yên khoá XI;
          - Ban chấp hành Đảng bộ khoá VIII quyết định “Qui chế làm việc” của UBKT Đảng uỷ như sau:
 
CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG, TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA UBKT ĐẢNG UỶ
 
           Điều 1. Chức năng và tổ chức của UBKT Đảng uỷ.
          1. UBKT Đảng uỷ là một bộ phận tham mưu làm công tác kiểm tra của Đảng uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ Đảng, tham mưu, giúp Đảng uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng
          2. UBKT Đảng uỷ do Đảng uỷ bầu, gồm có số đồng chí trong Đảng uỷ và một số đồng chí ngoài Đảng uỷ. Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ do Đảng uỷ bầu trong số các thành viên của UBKT.
          Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của UBKT Đảng uỷ .
          1. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra .
          2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định :
          - Kiểm tra Đảng viên trong Đảng bộ ở bất lỳ cương vị nào khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn Đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ và trong việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên.
          - Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới (các chi bộ thuộc Đảng bộ ) khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Căn cứ nguyên tắc tổ chức của Đảng.
          - Giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng cấp dưới. UBKT Đảng uỷ không xem xét, giải quyết những đơn thư tố cáo dấu tên (nạc danh), ghi tên người khác (mạo danh), không ghi rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được các cấp có thẩm quyền xem xét kết luận, nay tố cáo lại, nhưng không có thêm tài liệu chứng cứ mới.
          - Xem xét kết luận và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.
          - Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và cấp uỷ cùng cấp.
          3. Khi tiến hành công tác kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và Đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu và những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.
          Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật phải bảo đảm tính công bằng, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận đó; bảo vệ những tổ chức cá nhân làm đúng, đề nghị Đảng uỷ xem xét sử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo mang tính chất bịa đặt vu cáo, có dụng ý sấu.
          4. Phối hợp với các bộ phận khác của Đảng uỷ giúp BCH Đảng bộ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra.
          5. Tham mưu giúp Đảng uỷ về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng, về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức và Đảng viên .
          6. Được cử thành viên của UBKT đến tổ chức Đảng và các đơn vị trực thuộc nhà trường để kiểm tra, dự các cuộc họp cấp uỷ cấp dưới; Phòng, Khoa, Xưởng, Trại, Đoàn thể… bàn về công tác xây dựng Đảng và những công tác khác có liên quan đến công tác kiểm tra .
           Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên UBKT Đảng uỷ :    
          1. Được UBKT Đảng uỷ phân công phụ trách một số lĩnh vực, chịu trách nhiệm chính trước UBKT về hoạt động công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ thuộc phạm vi lĩnh vực phục trách theo đúng Điều lệ Đảng quy định.
          2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển  khai thực hiện các nhiệm vụ do UBKT Đảng uỷ phân công.
          3. Nghiên cứu, đề xuất những biện pháp về công tác kiểm tra, đề xuất những biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc phạm vi phụ trách; theo dõi tình hình chấp hành Qui chế làm việc của Đảng uỷ và Qui chế làm việc của UBKT Đảng uỷ để báo cáo UBKT Đảng uỷ .
          4. Tham dự các kỳ họp của UBKT Đảng uỷ; thảo luận, biểu quyết và cùng UBKT chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ về các quyết định đó.
          5. Các thành viên UBKT Đảng uỷ không phải là Đảng uỷ viên được dự các Hội nghị Đảng uỷ, trừ những hội nghị Đảng uỷ cần bàn riêng.
          Điều 4. Trách nhiệm quyền hạn của chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ .
          1. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ về toàn bộ hoạt động công tác kiểm tra của UBKT Đảng uỷ .
          2. Chủ trì các công việc, các cuộc họp của UBKT Đảng uỷ; đề xuất những nội dung, chương trình, những vấn đề cần thảo luận, giải quyết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Đảng uỷ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Đảng uỷ giao.
          3. Thay mặt UBKT Đảng uỷ ký các văn bản trình Đảng uỷ. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên UB thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.
CHƯƠNG II
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UBKT ĐẢNG UỶ
          Điều 5. Nguyên tắc làm việc của UBKT Đảng uỷ :
          1. UBKT Đảng uỷ làm việc dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ; sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bí thư và Phó Bí thư Đảng uỷ. UBKT Đảng uỷ chấp hành các kết luận, quyết định của Đảng uỷ về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.
          Các uỷ viên Đảng uỷ có quyền chất vấn về hoạt động của UBKT Đảng uỷ. UBKT Đảng uỷ có trách nhiệm trả lời các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm được giao.
          2. UBKT Đảng uỷ thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.
          3. Khi tiến hành công tác kiểm tra, nếu tổ chức Đảng và Đảng viên thấy có vấn đề cần tham gia ý kiếm thì phản ánh với UBKT Đảng uỷ, không được gây khó khăn, trở gại cho việc kiểm tra.
          Khi báo cáo với Đảng uỷ, UBKT phải báo cáo đầy đủ những ý kiến của tổ chức Đảng và Đảng viên đề xuất có liên quan, kể cả những ý kiến khác với ý kiến của UBKT Đảng uỷ để Đảng uỷ xem xét quyết định.
          4. Các quyết định, kết luận, thông báo của UBKT Đảng uỷ về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng phải được tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên có liên quan chấp hành nghiêm túc. Trường hợp có ý kiến khác thì được quyền khiếu nại, báo cáo Đảng uỷ xem xét, quyết định.
          Điều 6. Chế độ làm việc của UBKT Đảng uỷ  :
          1. UBKT Đảng uỷ họp thường kỳ mỗi quí một lần, khi cần thì họp bất thường.
          2. UBKT Đảng uỷ thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết như sau:
          Mỗi năm một lần, báo cáo Đảng uỷ về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; về hoạt động của UBKT Đảng uỷ.
          3. Hàng năm, hoặc khi có yêu cầu, tập thể UBKT và các thành viên UBKT tự phê bình và phê bình về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, chấp hành qui chế làm việc, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng. Cuối nhiệm kỳ, UBKT Đảng uỷ tiến hành tổng kết hoạt động kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, tổng kết việc thực hiện qui chế làm việc của UBKT Đảng uỷ .
 
CHƯƠNG III
CHẤP HÀNH QUI CHẾ
           Điều 7.
          1. UBKT Đảng uỷ, các tổ chức Đảng trực thuộc và Đảng viên toàn Đảng bộ có trách thực hiện nghiêm chỉnh Qui chế này.
          2. UBKT Đảng uỷ căn cứ vào nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, Qui chế làm việc của Đảng uỷ và Qui chế này để xây dựng các quy định cụ thể về chế độ làm việc của UBKT Đảng uỷ .
         Điều 8.
          Qui chế này thay cho qui chế làm việc của UBKT Đảng uỷ khóa VII, nhiệm kỳ 2005-2010
          Qui chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến toàn văn đến chi bộ.

 

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng Việt Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Số điện thoại:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Nội dung:
Mã an toàn:
Mã an toàn
Nhập mã an toàn:
 
Đang tải ...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

THƯ VIỆN ẢNH

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
 

18 đang trực tuyến