Get Adobe Flash player
TUYỂN SINH

Quy chế làm việc của UBKT CĐCS Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc

Thứ năm, ngày 24 tháng 06 năm 2010 cập nhật lúc 00:13

Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ - CĐCS ngày 16 tháng 02 năm 2010)


QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBKT CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC 
                                                        KHÓA VI - NHIỆM KỲ 2009 - 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ - CĐCS ngày 16 tháng 02 năm 2010)
Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: UBKT có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT ngành đã được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn hoạt động của UBKT, LĐLĐ tỉnh, Nghị quyết của BCH Công đoàn Ngành nông nghiệp & PTNT và chương trình hoạt động kiểm tra của UBKT  Công đoàn cơ sở.
Điều 2: Tập thể UBKT có trách nhiệm thảo luận và quyết định những chủ trương, chương trình công tác UBKT, nội dung báo cáo của UBKT, thảo luận và đề xuất với BCH, Ban thường vụ Công đoàn cơ sở các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
Điều 3: UBKT Công đoàn cơ sở hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

Chương II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 4:  Chủ nhiệm UBKT
 1. Căn cứ vào chương trình công tác của BCH Công đoàn cơ sở, chủ nhiệm UBKT xây dựng chương trình công tác kiểm tra và đề ra biện pháp thực hiện cho từng thời gian nhất định, tổ chức điều hành mọi hoạt động của UBKT.
 2. Chuẩn bị các tài liệu báo cáo sơ kết, tổng kết, các văn bản thuộc công tác kiểm tra, ký các văn bản của UBKT Công đoàn cơ sở, chịu trách nhiệm về nội dung của các văn bản đó.
 3. Giải quyết các văn bản kiến nghị của CNVC - LĐ thuộc thẩm quyền được giao;
 4. Duy trì các mối quan hệ giữa UBKT Công đoàn cơ sở với Thanh tra nhân dân, UBKT của Đảng và các lĩnh vực có liên quan để phối hợp giải quyết trong quá trình công tác;
 5. Quyết định nội dung, thời gian, địa điểm và chủ trì các cuộc họp của UBKT Công đoàn cơ sở.
Điều 5: Các đồng chí uỷ viên UBKT Công đoàn cơ sở
 1. Thực hiện chương trình công tác của UBKT thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công, có trách nhiệm hướng dẫn các hoạt động của UBKT tại đơn vị đang công tác;
 2. Tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt của UBKT và đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo, nội dung chương trình công tác của UBKT;
 3. Tham gia giải quyết đơn thư khiếu tố khi có sự phân công;
 4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với UBKT Công đoàn cơ sở. Được cung cấp tài liệu cần thiết của UBKT, được thông báo về hoạt động của UBKT giữa hai kỳ Hội nghị của UBKT.

Chương III: MỐI QUAN HỆ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UBKT
Điều 6:  Quan hệ, chế đô làm việc của UBKT
 UBKT chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn cơ sở về chủ trương và chương trình công tác của UBKT.
 1. Có đại diện của UBKT dự họp với Ban thường vụ Công đoàn cơ sở khi bàn về nội dung có liên quan đến công tác của UBKT;
 2. Các vấn đề không thống nhất giữa UBKT với Ban thường vụ Công đoàn cơ sở, đều được báo cáo với BCH hoặc UBKT Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc;
 3. Nghiên cứu các đề xuất với Ban thường vụ Công đoàn cơ sở khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động kiểm tra hàng năm;
 4. UBKT Công đoàn cơ sở phối hợp với thanh tra nhân dân ở cơ sở hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được giao.
 Điều 7:  Quan hệ giữa  UBKT Công  đoàn cơ sở với BCH Công đoàn
 1. UBKT Công  đoàn cơ sở có trách nhiệm về việc kiểm tra quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn cơ sở, giải quyết các đơn thư khiếu tố của CNVC - LĐ, BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết để kiểm tra và thực hiện các kết luận của UBKT Công  đoàn cơ sở;
 2. Khi Công đoàn cơ sở thay đổi các uỷ viên kiểm tra giữa nhiệm kỳ phải được sự đồng ý của UBKT Công  đoàn ngành.
Điều 8: Nguyên tắc làm việc của UBKT Công  đoàn cơ sở
1. UBKT Công  đoàn cơ sở phải thực hiện chương trình công tác của UBKT Công đoàn ngành và chủ động xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình;
2. UBKT Công  đoàn cơ sở phải nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo và đề xuất ý kiến theo quy định của UBKT Công  đoàn ngành.
Điều 9:  Chế độ làm việc và tổ chức Hội nghị
- UBKT Công  đoàn cơ sở làm việc theo chế độ tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, khi đã có Nghị quyết của tập thể thì đồng chí chủ nhiệm điều hành theo nguyên tắt tập trung;
- Hội nghị thường kỳ 6 tháng 1 lần để đánh giá công việc đã làm, bao gồm Hội nghị sơ kết, tổng kết và các Hội nghị chuyên đề. Khi cần thiết có thể triệu tập Hội nghị bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách.
Điều 10: Chế độ báo cáo
- Duy trì chế độ báo cáo của UBKT hàng quý vào ngày 10 của tháng cuối quý, báo cáo gửi về Thường trực Công đoàn cơ sở;
- UBKT Công đoàn cơ sở tổng hợp kết quả và báo cáo Công đoàn ngành theo lịch quy định.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 11: Mỗi thành viên UBKT Công đoàn cơ sở có kế hoạch triển khai thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa hợp lý UBKT cần phản ánh tới BCH công đoàn để bổ sung cho phù hợp. Chỉ có BCH Công đoàn cơ sở mới thay đổi được quy chế này.
  

 


                                                                                                     Nguyễn Thị Loan

Nơi nhận:                                                                      TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
- CĐ ngành NN&PTNT (B/c);
- Các tổ CĐ cơ sở;Lưu CĐCS.                                                      CHỦ TỊCH

 CĐ NGÀNH SỞ NN & PTNN TỈNH VĨNH PHÚC  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                       Vĩnh Yên, ngày 16  tháng 02 năm 2010

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày

Các tin khác

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng Việt Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Số điện thoại:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Nội dung:
Mã an toàn:
Mã an toàn
Nhập mã an toàn:
 
Đang tải ...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

THƯ VIỆN ẢNH

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
 

27 đang trực tuyến