Phòng TTKT & ĐBCL VTEC

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 211/QĐ-CĐKTKT ngày 07/12/2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng với chức năng nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh, kiểm tra trong phạm vi nhà trường theo quy định của pháp luật về thanh tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trong trường, các cơ quan chức năng liên quan giúp Hiệu trưởng trong công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trong những năm qua Phòng đã tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường theo nội quy, quy chế đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hiệu quả. Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng Giáo dục và đào tạo. Phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn, chấp hành kỷ luật lên lớp của giáo viên, giảng viên và việc học tập của học sinh sinh viên. Thường xuyên phối hợp với phòng Đào tạo, phòng công tác học sinh - sinh viên và các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo các ngành học thông qua việc khảo sát học sinh - sinh viên và các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh có học sinh - sinh viên của trường làm việc. Đề xuất nhiều giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng uy tín, thương hiệu của nhà trường.

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (danhgia.doc)
...

Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo

Xây dựng chuẩn đầu ra

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...

Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên, giảng dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1406037

      Trang web hiện có: 12 khách

Liên kết web