Phòng TTKT & ĐBCL VTEC

PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LÃNH ĐẠO PHÒNG HIỆN NAY

ThS. Bùi Văn Dương - Trưởng phòng

Số điện thoại: 0988.878.982

ThS. Trần Quang Ngát - P.Trưởng phòng

Số điện thoại: 0984.885.237

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 211/QĐ-CĐKTKT ngày 07/12/2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng với chức năng nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh, kiểm tra trong phạm vi nhà trường theo quy định của pháp luật về thanh tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trong trường, các cơ quan chức năng liên quan giúp Hiệu trưởng trong công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trong những năm qua Phòng đã tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường theo nội quy, quy chế đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hiệu quả. Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng Giáo dục và đào tạo. Phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn, chấp hành kỷ luật lên lớp của giáo viên, giảng viên và việc học tập của học sinh sinh viên. Thường xuyên phối hợp với phòng Đào tạo, phòng công tác học sinh - sinh viên và các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo các ngành học thông qua việc khảo sát học sinh - sinh viên và các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh có học sinh - sinh viên của trường làm việc. Đề xuất nhiều giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng uy tín, thương hiệu của nhà trường.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Bùi Văn Dương Trưởng phòng
2 ThS. Trần Quang Ngát P.Trưởng phòng
3 ThS. Nguyễn Thị Thúy Giảng viên
4 ThS. Lê Thị Quỳnh Nga Giảng viên

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (danhgia.doc)
...

Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo

Xây dựng chuẩn đầu ra

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...

Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên, giảng dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438880

      Trang web hiện có: 15 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715